Loading...

Zarządzanie zdarzeniami

Z poziomu modułu Terminarz użytkownik ma możliwość zarządzania zdarzeniami. Wśród opcji, które są dostępne, należy wymienić edycję, usuwanie, drukowanie, wycofywanie oraz grupowanie zdarzeń według różnych kryteriów.

Edycja i usuwanie zdarzeń

Aby poddać edycji zdarzenie, należy:

 1. odszukać zdarzenie na liście, można to zrobić za pomocą wyszukiwarki lub filtrów;
 2. kliknąć zdarzenie, a potem przycisk Edycja (ikona ołówka na pasku narzędziowym). Można również kliknąć prawym przyciskiem myszy i z menu podręcznego wybrać opcję Edytuj. Trzecim sposobem jest podwójne kliknięcie wpisu na liście;
 3. otwarte zostanie okno edycji, które będzie różnić się w zależności od typu zdarzenia;
 4. po wprowadzeniu zmian należy kliknąć przycisk ZAPISZ lub ZAPISZ i ZAMKNIJ.
Edycja zdarzenia
Edycja zdarzenia

Zwartość okna edycji nie różni się niczym od okna tworzenia nowego zdarzenia. Dlatego jeżeli któraś z opcji nie jest jasna, warto zapoznać się z artykułem na temat tworzenia zdarzeń.

Aby usunąć istniejące zdarzenie, należy:

 1. odszukać zdarzenie na liście, można to zrobić za pomocą wyszukiwarki lub filtrów;
 2. kliknąć zdarzenie, a potem przycisk Usuń (ikona kosza na pasku narzędziowym). Można również kliknąć prawym przyciskiem myszy i z menu podręcznego wybrać opcję Usuń;
Usuwanie zadarzenia
Usuwanie zadarzenia
 1. usunięcie zdarzenia wymaga dodatkowego potwierdzenia, w oknie komunikatu należy kliknąć przycisk USUŃ.

Grupowanie zdarzeń, przypomnień i adnotacji

Przydatną funkcją modułu Terminarz jest możliwość grupowania zdarzeń. Grupowanie polega na tym, że zdarzenia mające wspólne cechy (na przykład sprawę, klienta albo miasto) można ułożyć w taki sposób, że będą ze sobą sąsiadować.

Aby zgrupować zdarzenia, należy:

 1. w oknie Terminarza kliknąć rozwijaną listę o nazwie Grupowanie;
 2. wybrać z listy potrzebne kryterium grupowania:
  1. Sprawa – grupowanie według spraw;
  1. Kontrahent – grupowanie według klientów;
  1. Miasto – grupowanie według miasta;
  1. Zlecone przez – grupowanie według osoby zlecającej;
  1. Użytkownik – grupowanie według użytkownika;
  1. Start – grupowanie według daty startu;
Grupowanie zadrzeń
Grupowanie zadrzeń
 1. lista zostanie pogrupowana według wybranego kryterium. Na grafice poniżej widać przykład grupowania według kryterium Użytkownik.
Przykład zdarzeń pogrupowanych wg. użytkownika
Przykład zdarzeń pogrupowanych wg. użytkownika

Aby cofnąć grupowanie, należy:

 1. w oknie Terminarza kliknąć rozwijaną listę o nazwie Grupowanie;
 2. z listy wskazać opcję Wybierz.

Drukowanie zdarzeń

Zdarzenia widoczne w terminarzu można wydrukować. Terminarz pozwala na wydrukowanie wszystkich lub tylko widocznych pozycji.

Aby wydrukować zdarzenie, należy:

 1. w oknie modułu Terminarz odszukać zdarzenie. Można to zrobić za pomocą wyszukiwarki lub filtrów;
 2. kliknąć przycisk Drukuj (ikona drukarki na pasku narzędziowym) i z menu wybrać opcję:
  • Wszystkie pozycje – wydrukowane zostaną wszystkie pozycje, bez względu na wynik wyszukiwania czy użyty filtr;
  • Widoczne pozycje – wydrukowane zostaną tylko te pozycje, które są widoczne na ekranie. Oznacza to, że w tym przypadku brane pod uwagę jest działanie wyszukiwarki albo filtrów;
Drukowanie zdarzeń - krok pierwszy
Drukowanie zdarzeń – krok pierwszy
 1. w nowym oknie pojawi się lista zdarzeń. Aby rozpocząć drukowanie, należy kliknąć przycisk Drukuj;
Drukowanie zdarzeń - krok drugi
Drukowanie zdarzeń – krok drugi
 1. w kolejnym oknie należy wskazać drukarkę, określić właściwości wydruku i kliknąć przycisk Drukuj. Wygląd tego okna może zależeć od zainstalowanej w systemie drukarki.
Drukowanie zdarzeń - krok trzeci
Drukowanie zdarzeń – krok trzeci

Wycofywanie zadań

Z poziomu Terminarza w prosty sposób można wycofać wcześniej przydzielone zadanie.

Aby wycofać zadanie, należy:

 1. odszukać zadanie na liście. Można to zrobić za pomocą wyszukiwarki lub filtrów;
 2. kliknąć zadanie, a potem przycisk Wycofaj zadanie (ikona strzałki na pasku narzędziowym);
Wycofywanie zadania
Wycofywanie zadania
 1. wycofanie zadania wymaga potwierdzenia, w oknie z komunikatem należy kliknąć przycisk TAK.

Użytkownik, któremu wycofano zadanie, nie dostanie oddzielnego powiadomienia. Zadanie zniknie jednak z jego z planu dnia oraz dedykowanych modułów.

Oznaczanie zdarzeń jako załatwione

Zdarzenia widoczne na liście w Terminarzu można oznaczyć jako załatwione. Dzięki temu załatwione zdarzenia znikną z listy, co pozwoli na zachowanie porządku.

Aby oznaczyć zdarzenia jako załatwione, należy:

 1. odszukać zdarzenie na liście, można to zrobić za pomocą wyszukiwarki lub filtrów;
 2. kliknąć prawym przyciskiem myszy w zdarzenie, a potem z menu wybrać opcję Oznacz jako załatwione;
Oznaczanie zadania jako załatwione
Oznaczanie zadania jako załatwione
 1. zdarzenie zniknie z listy, dodatkowe potwierdzenie nie jest tutaj konieczne.

Tworzenie zadań dla wielu użytkowników

W oddzielnym artykule opisano tworzenie zadań. Warto jednak pamiętać o tym, że z poziomu modułu Terminarz możliwe jest stworzenie zadania dla wielu użytkowników. Zadanie tego typu wygląda tak, że każdy z użytkowników dostaje osobne zadanie, które następnie wykonuje indywidualnie. Przykładem zadania dla wielu jest na przykład polecenie „Opisz swoje stanowisko pracy”. Każdy z użytkowników wykona to samo zadanie, cel będzie taki sam, ale uzyskany wynik będzie się różnić w zależności od stanowiska. Aby utworzyć zadanie dla wielu użytkowników, należy:

 1. kliknąć przycisk Akcje i wybrać opcję Utwórz zadanie dla wielu;
Obraz zawierający tekst

Opis wygenerowany automatycznie
 1. w nowym oknie należy wypełnić pola według instrukcji:
  • Temat – pozwala na zapisanie tematu zadania;
  • Treść – służy do zamieszczenia opisu zadania, instrukcji, wskazówek i tak dalej;
  • Na kiedy – daje możliwość wybrania z listy daty i godziny, na kiedy zadanie ma zostać zrealizowane;
  • Czas realizacji – wyświetla informację o tym, ile dane zadanie ma zająć czasu;
  • Sprawa – zadanie można powiązać z konkretną sprawą, w polu należy wpisać fragment nazwy, kliknąć przycisk z symbolem lupy, a potem z listy wybrać odpowiednią sprawę. Można również zacząć od przycisku z symbolem lupy, po kliknięciu którego na liście pojawią się wszystkie sprawy. Jeżeli zajdzie potrzeba utworzenia sprawy, należy kliknąć przycisk ze znakiem plusa, wypełnić niezbędne pola i kliknąć ZAPISZ, a potem wybrać sprawę z listy;
  • Klient – zadanie można powiązać z konkretnym klientem, w polu należy wpisać fragment nazwy, kliknąć przycisk z symbolem lupy, a potem z listy wybrać klienta. Można również zacząć od przycisku z symbolem lupy, po kliknięciu którego na liście pojawią się wszyscy klienci. Jeżeli zajdzie potrzeba utworzenia nowego klienta, należy kliknąć przycisk ze znakiem plusa, wypełnić niezbędne pola i kliknąć ZAPISZ, a potem wybrać go z listy;
  • Poinformuj mniej, jeżeli wykonano – zaznaczenie tej opcji spowoduje, że osoba zlecająca otrzyma specjalne powiadomienie o tym, że zadanie zostało oznaczone jako wykonane;
Tworzenie zadania dla wielu użytkowników - krok pierwszy
Tworzenie zadania dla wielu użytkowników – krok pierwszy
 1. w polu Pracownicy należy kliknąć przycisk Wybierz użytkowników ( przycisk z ikoną głowy człowieka). W nowym oknie w lewej kolumnie pojawią się pracownicy. Należy zaznaczyć osobę, a potem kliknąć strzałkę skierowaną w prawą stronę. Osoba zostanie przeniesiona z lewej do prawej kolumny. Po skompletowaniu listy pracowników należy kliknąć przycisk OK;
Tworzenie zadania dla wielu użytkowników - krok drugi
Tworzenie zadania dla wielu użytkowników – krok drugi
 1. wybrani pracownicy pojawią się na liście w oknie z punktu 2. Aby kontynuować, należy kliknąć przycisk Zapisz. Zadanie zostanie utworzone i pojawi się u wskazanych osób.

Import zdarzeń z pliku CSV

Moduł Terminarz pozwala na zaimportowanie zdarzeń z innych systemów. Warunkiem koniecznym do wykonania importu jest zapisanie danych z innego systemu w formie pliku CSV, który dalej można wykorzystać w systemie Ready_TM.

Import danych z plików CSV jest działaniem, które może sprawić problemy, jeżeli zostanie błędnie użyte. Dlatego zaleca się, by importy wykonywały osoby, które mają w tym doświadczenie. Idealnym rozwiązaniem jest import wykonany przez administratora systemu.

Aby zaimportować zdarzenia z pliku CSV, należy:

 1. przygotować plik CSV z danymi, zwykle robi się to przez eksport danych do formatu CSV;
 2. w module Terminarz kliknąć przycisk Akcje, a potem Import zdarzeń;
Import zdarzeń z pliku CSV - krok pierwszy
Import zdarzeń z pliku CSV – krok pierwszy
 1. w tej chwili uruchomiony zostanie kreator importu, który składa się z kilku kroków opisanych w kolejnych podpunktach;
 2. pierwszy krok pracy z kreatorem wymaga:
  • kliknięcia przycisku z trzema kropkami w polu Pliki i wskazania pliku CSV;
  • ustawienia separatora, separatora tekstu oraz kodowania odpowiedniego dla posiadanego pliku CSV;
  • kliknięcia przycisku Dalej;
Import zdarzeń z pliku CSV - krok drugi
Import zdarzeń z pliku CSV – krok drugi
 1. krok drugi wymaga utworzenia mapowania danych z pliku CSV oraz odpowiednich pól w systemie:
  • w podglądzie w górnej części należy kliknąć konkretne kryterium, przeciągnąć je do tabeli poniżej i upuścić w odpowiednim miejscu;
  • w polu Zacznij od ustawić wartość 2 (jeżeli arkusz CSV zawiera tytuł), w przypadku braku tytułów należy wpisać 1;
  • w polu Istniejące zadania ustawić wartość Pozostaw, dzięki temu import nie nadpisze istniejących zadań w przypadku ewentualnego konfliktu;
  • w polu Pracownicy ustawić pracownika, do którego terminarza ma być wykonany import;
  • sekcje Wartości domyślne pozostawić bez zmian;
  • kliknąć przycisk Dalej;
Import zdarzeń z pliku CSV - krok trzeci
Import zdarzeń z pliku CSV – krok trzeci
 1. krok trzeci to podsumowanie importu. Wśród dostępnych informacji znajdują się dane na temat tego, ile z nich zaimportowano oraz ile pojawiło się ewentualnych błędów. Aby kontynuować, należy kliknąć przycisk Dalej;
Import zdarzeń z pliku CSV - krok czwarty
Import zdarzeń z pliku CSV – krok czwarty
 1. w tej chwili okno kreatora importu zniknie, a zaimportowane dane powinny pojawić się widoku Terminarza.

Aby informacje o typie zdarzenia zostały poprawnie zaimportowane, przygotowując plik CSV, należy użyć nazw zgodnych z poniższą listą:

 • EVENT dla zdarzenia typu Termin;
 • TODO dla zdarzenia typu Zadanie;
 • MEETING dla zdarzenia typu Spotkanie;
 • PHONECALL dla zdarzenia typu Rozmowa telefoniczna;
 • CORPEVENT dla zdarzenia typu Korporacyjne;
 • ALARM dla Przypomnienia;
 • EVENTNOTE dla Adnotacji;

Format daty i godziny w pliku CSV: RRRR-MM-DD GG:MM

Nazwy klientów muszą się pokrywać z nazwami w bazie kontrahentów.

Top