Loading...

Zarządzanie od strony Pracownika

Pracownik posiadający swoje konto w systemie Ready_TM ma możliwość dopasowania jego ustawień do własnych preferencji. W wielu przypadkach to pracownikowi łatwiej będzie uzupełnić niektóre dane i ten kierunek jest preferowanym rozwiązaniem w wielu organizacjach. Dlatego administrator zakłada konto, wprowadza kluczowe ustawienia, a cała reszta należy do pracownika.

Ustawienia konta

Aby dostać się do ustawień konta, należy:

 1. kliknąć ikonę zdjęcia na pasku zadań w prawym górnym narożniku;
Dostęp do ustawień konta z poziomu pracownika
 1. kliknąć przycisk Edytuj profil;
 2. w nowym oknie dostępne będą wszystkie opcje, które pracownik może samodzielnie zmienić.

Ogólne

Zakładka Ogólne umożliwia dokonanie zmiany:

 • zdjęcia;
 • numeru telefonów;
 • numeru pokoju;
 • adres;
 • języka interfejsu;
 • adresu e-mail.

Po wprowadzeniu nowych danych należy kliknąć przycisk ZAPISZ.

Ustawienia konta – zakładka Ogólne

Zmiana hasła

Z punktu widzenia użytkownika ważnym elementem dostępnym z poziomu zakładki Ogólne jest zmiana hasła. Należy pamiętać o tym, że hasło musi spełniać wymagania, które zamieszczono w oknie jego zmiany.

Aby dokonać zmiany hasła, należy:

 1. otworzyć edycję profilu;
 2. w zakładce Ogólne kliknąć przycisk ZMIANA HASŁA;
 3. w nowym oknie uzupełnić pola:
  • Aktualne hasło – wprowadzić stare hasło, które jest aktualnie używane;
  • Wprowadź nowe hasło – wprowadzić nowe hasło;
  • Powtórz nowe hasło – ponownie wpisać nowe hasło;
Ustawienia konta – zmiana hasła
 1. kliknąć przycisk ZMIEŃ HASŁO.

Powiadomienia

W zakładce Powiadomienia pracownik może określić, jakie typy powiadomień chce otrzymywać.

Ustawienia konta – zakładka Powiadomienia

Użytkownik może otrzymać następujące typy powiadomień o otrzymanym:

 • zadaniu;
 • dokumencie;
 • zadaniu workflow;
 • komentarzu.

Każdy z typów powiadomień można włączyć dla kanałów:

 • Strumień – to powiadomienia bezpośrednio w oknie przeglądarki, widoczne po kliknięciu przycisku na pasku zadań;
 • Email – to powiadomienia wysyłane na adres e-mail zapisany w systemie na koncie danego pracownika;
 • Telefon – to powiadomienia pokazujące się na telefonie.

Pracownik może określić, jakie typy powiadomień mają pojawiać się w wybranych kanałach komunikacji. Dodatkowo może włączyć opcję wysyłania zbiorczych powiadomień na adres e-mail.

Jeżeli obok nazwy kanału lub przełącznika obok danego przełącznika pojawi się czerwony trójkąt z wykrzyknikiem, oznacza to, że:

 • dla kanału komunikacji – nie podano adresu e-mail w ustawieniach konta użytkownika lub nie zarejestrowano urządzenia mobilnego z zainstalowaną aplikacją Ready_TM. Należy sprawdzić i uzupełnić oba elementy;
 • dla typu powiadomień – nie wykonano wdrożenia w zakresie powiadomień. Ten element należy zgłosić u administratora systemu.

W każdym przypadku włączenie/wyłączenie danej opcji sprowadza się do zmiany położenia przełącznika. Zielony kolor oznacza, że opcja jest włączona.

Urządzenia

Zakładka Urządzenia to miejsce, w którym zapisane są informacje o urządzeniach mobilnych (smartfonach i tabletach), na których użytkownik uruchomił mobilną aplikację Ready_TM.

Ustawienia konta – zakładka Urządzenia

Pracownik może:

 • usunąć nieużywane urządzenia. W tym celu wystarczy zaznaczyć pozycję na liście i kliknąć przycisk Usuń;
 • dodać nowe urządzenie. W tym celu wystarczy kliknąć przycisk Nowe, a potem na urządzeniu włączyć aplikację Ready_TM i z jej poziomu zalogować się, używając kodu QR.

Zastępstwo

W przypadku urlopu lub zwolnienia lekarskiego pracownik w systemie może ustawić zastępstwo. Niezbędne narzędzia umieszczono w profilu pracownika w zakładce Zastępstwo.

Ustawienia konta – zakładka Zastępstwo

Aby ustawić zastępstwo, należy:

 1. edytować swój profil;
 2. przejść do zakładki Zastępstwo;
 3. kliknąć przycisk Dodaj (zielony znak plus);
 4. w nowym oknie uzupełnić pola:
  • Od – w kalendarzu ustawić datę, od kiedy ma zacząć się zastępstwo;
  • Do – w kalendarzu ustawić datę, do kiedy ma obowiązywać zastępstwo;
  • Kto zastępuje – wskazać osobę, która ma być zastępcą na czas nieobecności. W polu można wpisać fragment nazwiska, a potem kliknąć lupę i z listy wybrać konkretną osobę;
Ustawianie zastępstwa
 1. kliknąć przycisk Zapisz. Nowe zastępstwo pojawi się na liście.

Aby usunąć zastępstwo, należy:

 1. edytować swój profil;
 2. przejść do zakładki Zastępstwo;
 3. na liście odszukać zastępstwo, które ma zostać usunięte, zaznaczyć je i kliknąć przycisk Usuń (ikona kosza);
Usuwanie zastępstwa
 1. potwierdzić chęć usunięcia zastępstwa przez kliknięcie przycisku USUŃ w oknie stosownego komunikatu.

Każdy wpis w zakładce Zastępstwo można poddać edycji. Wystarczy go zaznaczyć na liście i kliknąć przycisk Edytuj (ikona ołówka).

Po ustaleniu zastępstwa, wybrana osoba otrzymuje stosowne powiadomienie. Komunikat jest widoczny po zalogowaniu się do systemu w strumieniu powiadomień oraz poprzez otrzymanie notatki w module Do załatwienia. Osoba nieobecna w przypadku zalogowania się do systemu w trakcie trwania zastępstwa otrzyma informację o tym fakcie.

Zastępstwo a przekazywanie dokumentów przez przycisk PRZEKAŻ
 • Osoba przekazująca dokumenty do osoby nieobecnej otrzyma informację, do kogo trafi plik w związku z ustawionym zastępstwem;
 • jeśli w czasie nieobecności osoba zastępowana otrzyma przekazany dokument, dostanie powiadomienie. Dokument ten zostanie automatycznie przekazany dalej do osoby zastępującej, a w module Dokumenty osoby nieobecnej znajdzie się on w zakładce Załatwione. Osoba nieobecna ma dostęp do dokumentu bez prawa jego edycji. W przypadku dalszego procedowania dokumentu przez zastępcę będą widoczne dla zastępowanego zmiany wprowadzone na dokumencie;
 • zastępujący otrzyma powiadomienie o dokumentach przekazywanych na stanowisko osoby zastępowanej. Powiadomienie takie trafi od użytkownika przekazującego dokument;
 • w module Dokumenty w zakładce Do załatwienia dokument będzie widoczny jako otrzymany od osoby nieobecnej, a w historii dokumentu pojawi się adnotacja o przekazaniu dokumentu do zastępcy. Zastępujący może dalej procedować dokument;
 • zastępca nie ma dostępu do dokumentów, które zostały przekazane do osoby nieobecnej przed terminem obowiązywania zastępstwa.

Po anulowaniu lub zakończeniu zastępstwa nic się nie zmienia w zakresie dokumentów przekazanych do zastępcy, są one nadal przez niego procedowane i nie traci do nich uprawnień.

Zastępstwo a otrzymanie zadania workflow na dokumencie
 • Osoba występująca na etapie poprzedzającym etap, który zostanie przypisany osobie nieobecnej, nie otrzyma powiadomienia o tym, że kolejny etap będzie mógł zostać wykonany przez zastępcę;
 • w przypadku obiegu dokumentów z wykorzystaniem procedury workflow osoba zastępująca będzie miała poprzez swój workflow na pulpicie dostęp do obecnych i nowych dokumentów (zadań workflow) osoby zastępowanej, które do tej pory nie zostały przez nią wykonane. Każdy z tych dokumentów będzie można otworzyć, z wyjątkiem dokumentów oznaczonych jako poufne. Zastępca nie otrzyma powiadomienia w strumieniu powiadomień o takim zadaniu workflow;
 • do etapu procedury nadal przypisana jest osoba zastępowana, jednak osoba zastępująca może przejść proces obiegu dokumentu za osobę nieobecną. Jeśli etap obiegu dokumentu odnotowuje się w historii dokumentu, to odnotowane zostanie wykonanie czynności przez zastępcę;
 • do nowych dokumentów przekazywanych przez workflow do osoby nieobecnej zastępujący automatycznie otrzymuje uprawnienie, które nie zostanie cofnięte po zakończeniu zastępstwa. Uprawnienie do obecnych dokumentów w workflow osoby nieobecnej jest dodawane zastępcy w momencie przejścia procedury workflow. Po anulowaniu lub zakończeniu zastępstwa zastępca przestaje widzieć na swoim workflow dokumenty przypisane do osoby dotychczas nieobecnej.
Zastępstwo a sprawy prowadzone przez osobę nieobecną
 • Zastępujący nie posiada uprawnień do prowadzonych spraw przez osobę, którą zastępuje, chyba że dostęp do nich wynika z odrębnej konfiguracji uprawnień do spraw i teczek.

Pozostałe

Zakładka Pozostałe to zbiór ustawień, które mogą być przydatne w niektórych sytuacjach. Poniżej opisano każdą z opcji:

Ustawienia konta – zakładka Pozostałe
 • Data wprowadzania dokumentów – pozwala na wskazanie daty, z którą dokumenty będą wprowadzane do systemu. Po kliknięciu pola należy wskazać odpowiednią datę. Należy pamiętać, że ustawienia działają wyłącznie na czas trwania sesji. Wylogowanie się i ponowne zalogowanie spowoduje, że dokumenty będą ponownie wprowadzane z aktualną datą;
 • Rok obrachunkowy – umożliwia ustawienie roku obrachunkowego. Rok należy wybrać z listy;
 • Liczba miejsc po przecinku – pozwala określić, do ilu miejsc po przecinku system będzie pokazywał wartości liczbowe;
 • Hasło (CalDAV) – pozwala na ustawienie hasła do protokołu CalDAV, który jest wykorzystywany na przykład do synchronizacji kalendarza w smartfonie z systemem Ready_TM. Więcej informacji na ten temat znajduje się w oddzielnym artykule.

Tokeny dostępu (API)

Zakładka Tokeny dostępu (API) umożliwia ustawienia tokenów, które będą odpowiedzialne za dostęp do API.

Ustawienia konta – zakładka Tokeny dostępu (API)

Aby ustawić nowy token, należy:

 1. edytować swój profil;
 2. przejść do zakładki Tokeny dostępu do (API);
 3. kliknąć przycisk Nowy;
 4. w nowym oknie wypełnić pola:
  • Nazwa – nadać nazwę tokena;
  • Data wygaśnięcia tokena dostępu – ustawić datę, do kiedy token będzie ważny;
Dodawanie nowego tokenu
 1. kliknąć przycisk ZAPISZ. Token pojawi się na liście.

Aby usunąć token, należy:

 1. edytować swój profil;
 2. przejść do zakładki Tokeny dostępu do (API);
 3. odszukać token na liście i zaznaczyć go;
 4. kliknąć przycisk Usuń, a następnie potwierdzić chęć usunięcia.

Tokeny widoczne na liście można wyłączyć/włączyć w dowolnym momencie. Wystarczy skorzystać z przełącznika, który jest widoczny na liście obok danego tokena. Zielony przełącznik oznacza, że token jest aktywny.

Ustawienia

Zawiera dodatkowe ustawienia, które zależą w dużej mierze od tego, w jaki sposób wdrożono i ustawiono system Ready_TM. Domyślnie w tym miejscu znajduje się jedna opcja odpowiedzialna za akcję, która ma zostać wykonana po zatrzymaniu rejestracji czasu pracy.

Ustawienia konta – zakładka Ustawienia

Ustawienie widoczne na zrzucie powyżej powoduje, że karta RCP będzie rejestrowana automatycznie po tym, jak pracownik zatrzyma rejestrację czasu pracy nad zadaniem.

Top