Loading...

BUSINESS

Magazyny

System Ready_TM potrafi wykorzystywać magazyny i submagazyny. Z poziomu ustawień możliwe jest zdefiniowanie magazynów i submagazynów. Stosowne ustawienie znajduje w module Ustawienia aplikacji w zakładce SYSTEMOWE w sekcji BUSINESS i nosi nazwę Magazyny.

Aby utworzyć nowy magazyn lub submagazyn, należy:

 1. kliknąć Aplikacje, a potem Ustawienia aplikacji;
 2. przejść do zakładki SYSTEMOWE i odszukać sekcję BUSINESS;
 3. kliknąć OTWÓRZ przy opcji Magazyny;
 1. w nowym oknie uzupełnić pola:
  • Nazwa – nazwa magazynu;
  • Symbol – symbol magazynu;
  • Opis – miejsce na wprowadzenie szerszego opisu przeznaczenia magazynu;
  • Nadrzędny – pozwala na wybranie z listy magazynu nadrzędnego;
  • Jednostka rozliczeniowa – pozwala na wskazanie podmiotu, który będzie odpowiedzialny za magazyn w kwestii rozliczeń. Ustawienie to ma znaczenie w modelu wielofirmowości;
  • Odpowiedzialny – pozwala na wskazanie osoby, która będzie odpowiedzialna za zarządzanie magazynem;
  • Domyślny magazyn – włączenie opcji spowoduje, że dany magazyn będzie traktowany jako domyślny;
  • Wyłącz obrót magazynowy – pozwala na wyłączenie obrotu magazynowego;
 1. kliknąć przycisk ZAPISZ. Nowy magazyn pojawi się na liście.

Magazyny widoczne na liście można poddać edycji. Zakres możliwych zmian odpowiada temu, co opisano przy okazji zakładania nowego magazynu. W celu edycji magazynu należy dwukrotnie kliknąć jego nazwę. Można również zaznaczyć pozycję na liście i kliknąć Edycja. Aby usunąć magazyn, należy zaznaczyć go na liście, a potem kliknąć Usuń.

Grupy produktów

Produkty w systemie mogą zostać podzielone na grupy, co znacznie ułatwia zarządzanie nimi. Grupy mogą mieć elementy nadrzędne oraz podrzędne.

Za zarządzanie grupami produktów odpowiada opcja Grupy produktów, która dostępna jest w Ustawieniach aplikacji w zakładce SYSTEMOWE w sekcji BUSINESS.

Aby utworzyć nową grupę produktów, należy:

 1. kliknąć przycisk Aplikacje, a potem Ustawienia aplikacji;
 2. w nowym oknie przejść do zakładki SYSTEMOWE i odszukać sekcję BUSINESS;
 3. przy opcji Grupy produktów kliknąć OTWÓRZ;
 4. kliknąć Nowa i uzupełnić pola według instrukcji:
  • Element nadrzędny – jeżeli elementem nadrzędnym będzie wartość Wszystkie towary, to wtedy nowa grupa będzie mieć najwyższy poziom. Ustawienie innej grupy spowoduje, że nowa pozycja stanie podrzędna względem niej;
  • Nazwa – miejsce na wpisanie nazwy nowej grupy;
  • J.m. – z listy należy wybrać domyślną jednostkę miar stosowaną w ramach towarów w danej grupie;
  • Priorytet – pozwala na określenie priorytetu danej grupy;
  • Symbol – miejsce na wpisanie symbolu grupy;
 1. kliknąć ZAPISZ. Nowa grupa pojawi się na liście w głównym oknie.

Grupy produktów widoczne na liście można poddać edycji. Zakres możliwych zmian odpowiada temu, co opisano przy okazji zakładania nowej grupy. W celu edycji grupy należy dwukrotnie kliknąć jej nazwę. Można również zaznaczyć pozycję na liście i kliknąć Edycja. Aby usunąć grupę, należy zaznaczyć ją na liście, a potem kliknąć Usuń.

Do danej grupy produktów można uprawnić konkretne osoby. Wystarczy, że w oknie edycji lub tworzenia nowej grupy zostanie kliknięty przycisk UPRAWNIENI. W nowym oknie w lewej kolumnie należy wskazać osobę, kliknąć przycisk ze strzałką skierowaną w prawą stronę. Dana osoba „przeskoczy” do prawej kolumny. Na koniec zamknąć okno uprawnień i kliknąć ZAPISZ w oknie tworzenia lub edycji grupy.

Kategorie urządzeń

Urządzenia w systemie mogą zostać podzielone na kategorie, co znacznie ułatwia zarządzanie nimi.

Za zarządzanie kategoriami urządzeń odpowiada opcja Kategorie urządzeń, która dostępna jest w Ustawieniach aplikacji w zakładce SYSTEMOWE w sekcji BUSINESS.

Aby utworzyć nową kategorię, należy:

 1. kliknąć przycisk Aplikacje, a potem Ustawienia aplikacji;
 2. w nowym oknie przejść do zakładki SYSTEMOWE i odszukać sekcję BUSINESS;
 3. przy opcji Kategorie urządzeń kliknąć OTWÓRZ;
 4. kliknąć zielony przycisk plusa, uzupełnić nazwę kategorii i kliknąć ZAPISZ;
 1. nowa pozycja pojawi się na liście.

Kategorie urządzeń widoczne na liście można poddać edycji. Zakres możliwych zmian odpowiada temu, co opisano przy okazji zakładania nowej kategorii. W celu edycji grupy należy dwukrotnie kliknąć jej nazwę. Można również zaznaczyć pozycję na liście i kliknąć Edycja. Aby usunąć grupę, należy zaznaczyć ją na liście, a potem kliknąć Usuń.

Cechy produktów i pozycji

Różne produkty i pozycje mogą posiadać swoje specyficzne cechy. System Ready_TM pozwala na ich utworzenie. Dzięki temu w zakładce Cechy produktów i pozycji pojawią się dodatkowe pola, które będzie można uzupełnić w zależności od potrzeb.

Za zarządzanie cechami produktów oraz pozycji odpowiada opcja Cechy produktów i pozycji, która dostępna jest w Ustawieniach aplikacji w zakładce SYSTEMOWE w sekcji BUSINESS. W ramach tej opcji dostępne są dwa przyciski: PRODUKTY oraz POZYCJE. Każdy z nich pozwala na dodanie własnych cech do danej grupy produktów lub pozycji.

Tworzenie cech jest identyczne zarówno dla produktów, jak i dla pozycji. Dlatego proces ten został opisany wspólnie.

Aby utworzyć nową cechę, należy:

 1. kliknąć przycisk Aplikacje, a potem Ustawienia aplikacji;
 2. w nowym oknie przejść do zakładki SYSTEMOWE i odszukać sekcję BUSINESS;
 3. przy opcji Cechy produktów i pozycji kliknąć PRODUKTY lub POZYCJE;
 4. kliknąć Nowa;
 1. w kolejnym nowym oknie uzupełnić pola według instrukcji:
  • Nazwa – nazwa pola, które pojawi się w zakładce Cechy;
  • Typ pola – z listy należy wybrać odpowiedni typ pola. Do wyboru są między innymi pola tekstowe, pola wyboru, adresy z książki adresowej i wiele innych. Należy wskazać takie pole, które będzie najodpowiedniejsze dla danej cechy;
  • Priorytet – wpisać wartość liczbą, na przykład 1;
  • Symbol – pole nie jest obowiązkowe, można podać symbol pola;
  • Alias – pole nie jest obowiązkowe, można podać alias nazwy pola;
  • Podpowiedź – pole nie jest obowiązkowe, pozwala na dodanie podpowiedzi, która wyświetli się w formie chmurki po najechaniu na pole;
  • Grupa – pozwala na przypisanie danej cechy do jednej z grup, na przykład kadrowe, marketing, płatności i tak dalej;
  • Wymagana – włączenie tej opcji spowoduje, że dane pole będzie obowiązkowe do wypełnienia;
  • Wyłącz z filtrowania – włączenie tej opcji spowoduje, że dana cecha nie będzie brana pod uwagę w mechanizmach filtrowania;
 1. kliknąć DODAJ CECHĘ. Nowa pozycja pojawi się na liście w głównym oknie zarządzania cechami. Co więcej, wygląd okna widocznego powyżej ulegnie zmianie i pojawi się dodatkowa zakładka Uprawnienia do pola. W tym miejscu można wskazać osoby, które będą widzieć dane pole. Wystarczy kliknąć osobę w lewej kolumnie, potem strzałkę na środku i osoba zostanie przeniesiona do prawej kolumny. Na koniec kliknąć OK.

Cechy widoczne na liście można poddać edycji. Zakres możliwych zmian odpowiada temu, co opisano przy okazji zakładania nowej cechy. W celu edycji cechy należy dwukrotnie kliknąć jej nazwę. Można również zaznaczyć pozycję na liście i kliknąć Edycja. Aby usunąć cechę, należy zaznaczyć ją na liście, a potem kliknąć Usuń. Dodatkowo za pomocą przycisków Przesuń w górę oraz Przesuń w dół można zmienić kolejność cech na liście.

Na rysunku poniżej widać przykład widoku zakładki Cechy dla produktu.

Warunki handlowe

Warunki handlowe pozwalają zarządzać słownikiem wzorów warunków handlowych z poziomu dokumenty oferty.

Za zarządzanie warunkami handlowymi odpowiada opcja Warunki handlowe, która dostępna jest w Ustawieniach aplikacji w zakładce SYSTEMOWE w sekcji BUSINESS. Po kliknięciu przycisku OTWÓRZ pojawi się narzędzie zarządzania słownikiem.

Aby utworzyć nową definicję warunków handlowych, należy:

 1. kliknąć przycisk Aplikacje, a potem Ustawienia aplikacji;
 2. w nowym oknie przejść do zakładki SYSTEMOWE i odszukać sekcję BUSINESS;
 3. przy opcji Warunki handlowe kliknąć OTWÓRZ;
 4. kliknąć Nowe;
 1. uzupełnić pola według instrukcji:
  • Nazwa – podać nazwę;
  • Treść – wpisać szerszy opis warunków handlowych;
  • Domyślne – włączyć, jeżeli dana pozycja ma być domyślnie wykorzystywana;
  • kliknąć Zapisz;
 2. nowa pozycja pojawi się na liście dostępnych warunków handlowych.

Warunki handlowe widoczne na liście można poddać edycji. Zakres możliwych zmian odpowiada temu, co opisano przy okazji dodawania nowych pozycji. W celu edycji należy dwukrotnie kliknąć nazwę. Można również zaznaczyć pozycję na liście i kliknąć Edycja. Aby usunąć pozycję, należy zaznaczyć ją na liście, a potem kliknąć Usuń.

Top