Loading...

Dodatkowe ustawienia

Edytując elementy struktury organizacyjnej, użytkownik ma dostęp do dodatkowych ustawień, które mogą być pomocne podczas pracy.

Zakładka Dashboard występuje w każdym typie obiektów (Organizacja, Komórka organizacyjna, Stanowisko). Umożliwia utworzenie specjalnego pulpitu do prezentacji raportów i wskaźników dotyczących działu lub stanowiska. Raporty wykonywane w Dashboard inicjowane będą z parametrem jednostki zaznaczonej z lewej strony.

Aby skonfigurować zakładkę Dashboard dla każdej jednostki, dla której chce się go zdefiniować, należy:

  1. zaznaczyć jednostkę, dla której ma zostać utworzony Dashboard i kliknąć zakładkę Dashboard;
  2. kliknąć przycisk plusa i w nowym oknie określić, jakie zmiany mają być wprowadzone, a potem kliknąć przycisk ZAPISZ;
Ustawienia zakładki Dashboard
Ustawienia zakładki Dashboard

Zakładka Teczki – pozwala utworzyć teczki, stanowiące kontenery dla spraw zakładanych w danej komórce. Zaleca się dodawanie teczek wyłącznie w jednostkach typu Komórka organizacyjna (działy).

Aby poddać edycji typ jednostki – zakładka Obszar, należy:

  1. zaznaczyć komórkę, dla której ma zostać zdefiniowana teczka, a następnie kliknąć zakładkę Obszary;
  2. kliknąć opcję Wybierz obszary;
Ustawienia zakładki Obszary
Ustawienia zakładki Obszary
  1. w nowym oknie odszukać obszar spraw, który ma zostać powiązany z komórką organizacyjną, a potem kliknąć przycisk strzałki skierowanej w prawą stronę;
Ustawienia zakładki Obszary - ciąg dalszy
Ustawienia zakładki Obszary – ciąg dalszy
  1. pozycja zostanie dodana do listy w prawej części okna;
  2. zamknąć okno. Dana pozycja pojawi się na liście w zakładce Obszary.

W tym artykule opisano wszystkie opcje zarządzania teczkami.

Zakładka Procedury pozwala przypisać procedury, które będą domyślnie powiązane z daną komórką organizacyjną. W skrócie – procedury pozwalają na wymuszenie pewnych automatycznych rozwiązań powiązanych na przykład z procesem akceptacji dokumentów w ramach działu. Procedury szerzej opisano w oddzielnym artykule. Do ich definiowania niezbędne jest rozszerzenie Custom.

Top