Loading...

Uprawnienia

W ramach systemu Ready_TM możliwa jest kontrola dostępu do modułu Baza wiedzy. Administrator może nadać uprawnienia, które pozwolą korzystać z aplikacji.

Kontrola uprawnień jest możliwa na dwa sposoby:

 • przydział prawa do struktury – rozwiązanie to nie jest zalecane;
 • przypisanie pracownika do grupy, która ma nadane stosowne uprawnienia – to rozwiązanie jest zalecane i pozwala na precyzyjną kontrolę tego, kto i do czego ma dostęp. W tym miejscu należy podkreślić, że grupa odpowiedzialna za dostęp do Bazy wiedzy nie jest dostępna i trzeba ją najpierw założyć.

Aby utworzyć grupę, należy:

 1. kliknąć Centrum (trzy kropki w prawym górnym narożniku), potem wybrać Pracownicy i dalej Grupy;
 1. w nowym oknie kliknąć Nowa;
 1. uzupełnić pola według instrukcji:
  • Nazwa grupy – wprowadzić nazwę grupy, warto zadbać o to, by nazwa była czytelna i sugestywna;
  • Komentarz – w tym miejscu można szerzej opisać, do czego ma służyć dana grupa;
  • Cel grupy – wybrać z listy Agregacja funkcji;
  • kliknąć ZAPISZ,widok okna ulegnie zmianie;
 1. kliknąć zakładkę Prawa do systemu;
 2. na liście odszukać uprawnienie Zarządzanie bazą wiedzy i kliknąć przycisk Zezwól;
 1. kliknąć zakładkę Pracownicy:
  • w sekcji Pracownicy zaznaczyć osobę, która ma zostać dodana do grupy;
  • kliknąć przycisk strzałki skierowanej w prawą stronę;
  • wskazana osoba przeskoczy z kolumny Pracownicy do sekcji Do grupy należą pracownicy;
 1. kliknąć ZAPISZ.

Należy pamiętać o tym, że grupę tworzy się tylko za pierwszym razem. W przyszłości pracowników dodaje się do istniejącej grupy lub usuwa się z niej.

Aby dodać pracownika do grupy Baza wiedzy lub go z niej usunąć, należy:

 1. kliknąć Aplikacje, a potem wybrać Ustawienia aplikacji;
 2. w nowym oknie kliknąć sekcję SYSTEMOWE, a potem przy opcji Konta pracowników kliknąć OTWÓRZ;
 1. w nowym oknie odszukać pracownika, który ma zostać dodany go grupy, kliknąć konto, a potem Edytuj;
 1. w kolejnym oknie kliknąć zakładkę GRUPY;
 2. kliknąć przycisk lupy, wpisać nazwę grupy, na przykład „Baza wiedzy”, umieścić nad nią kursor i kliknąć DODAJ;
 1. grupa przeskoczy do prawej kolumny. Na koniec kliknąć ZAPISZ. Pracownik dla pewności powinien wylogować się, a potem ponownie zalogować na swoje konto;
 2. aby usunąć pracownika z grupy, wystarczy w prawej kolumnie umieścić kursor nad wybraną grupą, a potem kliknąć USUŃ.

W szczególnych przypadkach pracownik może otrzymać indywidualne uprawnienie do struktury. Należy jednak pamiętać, że rozwiązanie to nie jest zalecane z uwagi na wygodę zarządzania uprawnieniami.

Aby nadać lub odebrać uprawnienie do modułu Baza wiedzy w oparciu o uprawienia do struktury, należy:

 1. kliknąć Aplikacje, a potem wybrać Ustawienia aplikacji;
 2. w nowym oknie kliknąć sekcję SYSTEMOWE, a potem przy opcji Konta pracowników kliknąć OTWÓRZ;
 1. w nowym oknie odszukać pracownika, który ma mieć zmienione uprawnienia, kliknąć konto, a potem Edytuj;
 1. w kolejnym oknie kliknąć zakładkę PRAWA DO SYSTEMU, odszukać i rozwinąć gałąź Baza wiedzy;
 1. zaznaczyć pozycję i kliknąć przycisk z zielonym plusem (nadanie uprawnień) lub czerwonym minusem (odebranie uprawnień);
  • Baza wiedzy – daje/odbiera dostęp do aplikacji oraz przeglądania istniejących plików. Użytkownik nie ma możliwości edycji plików ani tworzenia nowych treści;
  • Zarządzanie bazą wiedzy – daje dostęp do opcji tworzenia i usuwania plików oraz folderów;
 2. kliknąć ZAPISZ.

Poza dostępem do modułu Baza wiedzy oraz poziomem tego dostępu możliwe jest kontrolowanie dostępu do plików, które zostały w nim udostępnione.

Domyślnie każdy plik w module jest dostępny dla wszystkich osób uprawnionych do korzystania z Bazy wiedzy. Osoba zarządzająca Bazą wiedzy może ograniczyć dostęp do pliku.

Aby ograniczyć dostęp, należy:

 1. otworzyć moduł Baza wiedzy;
 2. wyświetlić plik, który ma podlegać reglamentowanemu dostępowi;
 3. przejść do zakładki Uprawnienia;
 4. dodać osoby, które mają mieć dostęp do pliku;
  • w sekcji Pracownicy wskazać osobę i kliknąć strzałkę w prawo;
  • w nowym oknie określić uprawnienia (odczyt, zapis, zarządzanie) i kliknąć OK;
  • osoba przeskoczy do sekcji Uprawnieni;
  • włączyć opcję udostępnij tylko uprawnionym użytkownikom/grupom;
 5. kliknąć Zapisz. Osoby, które nie znajdują się na liście, nie zobaczą danego pliku w swoim module Baza wiedzy.

W zakładce Uprawnienia w polu Wybierz listę zamiast Lista pracowników można wybrać: Lista grup, Struktura organizacyjna lub Lista kont zewnętrznych. Zmiana ta powoduje, że w kolumnie Pracownicy pojawi się lista grup, struktura organizacyjna lub lista kont zewnętrznych. Wybierając na przykład grupę, można udostępnić dokument konkretnej grupie osób. To znacznie ułatwia pracę w dużych organizacjach, gdzie dodatkowo często dochodzi do zmiany pracowników.

Aby odebrać uprawnienia, należy w oknie widocznym powyżej w sekcji Uprawnieni zaznaczyć konkretną pozycję i kliknąć strzałkę skierowaną w lewo.

Top