Loading...

Praca na produkcie

Moduł Produkty posiada kilka rozwiązań, które poprawiają komfort pracy i wprowadzają go na wyższy poziom. Poniżej opisano rozwiązania, które mogą okazać się przydatne podczas korzystania z systemu.

Magazyny

System Ready_TM pozwala na tworzenie magazynów oraz podmagazynów. To właśnie w tych miejscach przechowywane są produkty, które docierają do organizacji.

Z poziomu produktu w zakładce Magazyny możliwe jest podglądanie stanu we wszystkich dostępnych magazynach. Natomiast sam proces zakładania magazynów odbywa się w Ustawieniach aplikacji. Należy kliknąć zakładkę SYSTEMOWE, a potem odszukać sekcję BUSINESS i dalej za pomocą opcji Magazyny kliknąć OTWÓRZ.

Sam proces zarządzania magazynami opisano w oddzielnym artykule. Natomiast dodanie produktów do konkretnego magazynu odbywa się z poziomu modułu Dokumentu w ramach dokumentu Przyjęcie zewnętrzne.

Historia zmiany cen

W procesie zamawiania produktów ważnym elementem jest możliwość śledzenia historii zmiany ceny. Rozwiązanie to jest dostępne w karcie konkretnego produktu w zakładce Historia cen. Warto w tym miejscu podkreślić, że historia zmiany cen pojawia się w chwili dodania faktury zakupu i tylko tam, gdzie cena uległa zmianie.

Aby sprawdzić historię cen, należy:

 1. włączyć moduł Produkty;
 2. odszukać na liście produkt i dwukrotnie go kliknąć;
 3. przejść do zakładki Historia cen;
 1. lista zawiera wykaz wszystkich dokonanych zamówień na dany produkt i pozwala śledzić zmiany ceny. Lista może być sortowana (wystarczy kliknąć nazwę kolumny). Użytkownik ma do dyspozycji prosty zestaw filtrów, który pozwala na sprawne przeglądanie rozbudowanych kartotek;
 2. kliknięcie numeru dokumentu otworzy konkretną fakturę, która jest powiązana z zamówieniem danego produktu. Z poziomu faktury zakupu można sprawdzić między innymi kto był dostawcą.

Cenniki

Ceny towarów i usług mogą się zmieniać, na przykład w związku z promocjami świątecznymi lub rabatami dla wybranych klientów. W systemie Ready_TM istnieje możliwość definiowania cenników obowiązujących w określonym czasie, powiązanych z klientami i uwzględniających rabaty.

Użytkownik może zarządzać cennikami w dwóch miejscach:

 • Ustawienia aplikacji, zakładka ZAKUPY/KONFIGURACJA, opcja Cennik;
 • karta konkretnego produktu, zakładka Cenniki.

W praktyce oznacza to, że:

 • z poziomu cennika można do niego przypisać wybrane produkty;
 • z poziomu produktu można powiązać go z konkretnym cennikiem.

Aby utworzyć nowy cennik, należy:

 1. wywołać tworzenie nowego cennika na jeden z poniższych sposobów:
  • uruchomić moduł Produkty, odszukać produkt, otworzyć go i przejść do zakładki Cenniki, a potem kliknąć Nowy;
  • uruchomić Ustawienia aplikacji, przejść do zakładki ZAKUPY/KONFIGURACJA i kliknąć ZMIEŃ przy opcji Cenniki;
 2. niezależnie od wybranej drogi w poprzednim punkcie kliknąć przycisk Nowy (zielony znak plusa);
 1. w nowym oknie uzupełnić pola według instrukcji:
  • Nazwa – miejsce na wpisanie nazwy cennika, pole obowiązkowe;
  • Priorytet – wartość wpisana w tym polu jest istotna w przypadku dodawania produktu na przykład do oferty. W związku z tym, że jeden produkt może zostać dodany do kilku cenników, to cena w ofercie będzie brana z cennika o wyższym priorytecie. Im niższa wartość w polu, tym wyższy priorytet.
  • Skrót – skrócona nazwa cennika (symbol);
  • Typ – z listy należy wybrać jedną z dostępnych wartości:
   • Stała cena – zaznaczyć w przypadku, kiedy wszystkie produkty w danej walucie mają mieć taką samą cenę. Wartość tę podaje się w liczbach z przecinkiem lub kropką w wyświetlonym polu. Jeśli do cennika zostaną dodane produkty w różnych walutach, to nie będą one przeliczane, na przykład wpisując wartość 20 i dodając produkt z ceną w euro i w złotówkach, będą one miały ceny – odpowiednio – 20 euro i 20 złotych. Cena zostanie obliczona jako stała pod warunkiem, że wyjątki w produktach lub grupach są typu „indywidualny”;
   • Rabat – zaznaczyć, jeśli ceny wszystkich elementów cennika mają zostać obniżone zgodnie z rabatem wybranym ze słownika rabatów (nowy można dodać po kliknięciu ikony);
   • Indywidualny (dziedzicz) – zaznaczyć, jeśli ceny produktów mają być takie same, jak w kartotece każdego z nich;
  • Data od – pozwala na ustalenie daty początkowej, od której cennik zacznie obowiązywać;
  • Data do – pozwala na ustalenie daty końcowej, do której cennik będzie obowiązywać;
  • Region – pozwala na wybranie regionu, w którym ma obowiązywać dany cennik. Wybór następuje z listy. Natomiast definiowanie nowych regionów dostępne jest w Panelu sterowania po wybraniu opcji Regiony w sekcji Kontakty;
  • Opis – służy do dodania szczegółowego opisu cennika;
  • Uwagi – pozwala na dodanie dodatkowych uwag dotyczących cennika;
 1. kliknąć ZAPISZ.

Nowy cennik zostanie utworzony. Widok okna ulegnie zmianie i pojawią się dodatkowe zakładki, które szerzej opisano poniżej.

Zakładka Uprawnienia – pozwala na ustawienie listy osób, które będą miały dostęp do cennika. Wystarczy w lewej kolumnie zaznaczyć konkretną osobę i kliknąć przycisk strzałki skierowanej w prawo. W nowym oknie należy włączyć opcję Użycie i kliknąć OK. Można również nadawać uprawnienia w oparciu o grupę, strukturę organizacyjną lub listę kont zewnętrznych. Wystarczy wprowadzić odpowiednie zmiany w polu Wybierz listę.

Domyślnie wszyscy użytkownicy są uprawnieni do wszystkich cenników. Odebranie uprawnienia do użycia cennika o najwyższym priorytecie sprawia, że podczas dodawania produktu na przykład do pozycji oferty, pod uwagę będzie brany cennik o niższym priorytecie, do którego użytkownikowi nie zostały odebrane uprawnienia.

Zakładka Grupy produktów – w tym miejscu można dodać grupę produktów, które będą objęte danym cennikiem. Sam proces dodania sprowadza się do kliknięcia przycisku Nowy (zielony plus), a następnie w nowym oknie w polu Grupa produktów wybrania odpowiedniej grupy z listy. Następnie w polu Typ ustawić typ rabatu i kliknąć ZAPISZ.

Nowa grupa pojawi się na liście. Nic nie stoi na przeszkodzie, by do cennika dodać kilka grup produktowych. Każda pozycja na liście może zostać poddana edycji (przycisk z symbolem ołówka) lub usunięta (przycisk z symbolem kosza na śmieci).

Więcej informacji na temat grup produktów znajduje się w oddzielnym artykule.

Zakładka Produkty – w tym miejscu można dodać pojedynczy produkt, który będzie objęty danym cennikiem. Sam proces dodania sprowadza się do kliknięcia przycisku Nowy (zielony plus), a następnie w nowym oknie w polu Produkt wpisania fragmentu nazwy, kliknięcia przycisku lupy i wskazania produktu na liście wyników. Następnie w polu Typ ustawić typ rabatu. Użytkownik ma do wyboru następujące ustawienia:

 • Stała cena – wszystkie produkty w danej walucie będą mieć taką samą cenę. Wartość tę podaje się w liczbach z przecinkiem lub kropką w wyświetlonym polu. Jeśli do cennika zostaną dodane produkty w różnych walutach, to nie będą one przeliczane, na przykład wpisując wartość 20 i dodając produkt z ceną w euro i w złotówkach, będą one miały ceny – odpowiednio – 20 euro i 20 złotych. Cena zostanie obliczona jako stała pod warunkiem, że wyjątki w produktach lub grupach są typu „indywidualny”;
 • Rabat – cena ma zostać obniżona zgodnie z rabatem wybranym ze słownika rabatów;
 • Indywidualny (dziedzicz) – zaznaczyć, jeśli ceny produktów mają być takie same, jak w kartotece każdego z nich;

Nowy produkt pojawi się na liście. Nic nie stoi na przeszkodzie, by do cennika dodać kilka produktów. Każda pozycja na liście może zostać poddana edycji (przycisk z symbolem ołówka) lub usunięta (przycisk z symbolem kosza na śmieci).

Zakładka Klienci daje możliwość powiązania cennika z konkretnym klientem. Sam proces dodania sprowadza się do kliknięcia przycisku Nowy (zielony plus), a następnie w nowym oknie w polu Klient wpisania fragmentu nazwy, kliknięcia przycisku lupy, wskazania podmiotu na liście wyników i kliknięcia Zapisz.

Nowy klient pojawi się na liście. Nic nie stoi na przeszkodzie, by do cennika dodać kilka podmiotów. Każda pozycja na liście może zostać poddana edycji (przycisk z symbolem ołówka) lub usunięta (przycisk z symbolem kosza na śmieci).

Opis powyżej pokazuje, w jaki sposób do nowego cennika dodać:

 • Produkt;
 • Grupę produktów;
 • Klienta.

Należy jednak mieć świadomość tego, że użytkownik może dodać produkt do cennika.

Aby dodać cennik do produktu, należy:

 1. włączyć moduł Produkty;
 2. odszukać produkt na liście i dwukrotnie kliknąć jego nazwę;
 3. w nowym oknie przejść do zakładki Cenniki i kliknąć Wybierz;
 1. w nowym oknie zaznaczyć cennik na liście i kliknąć DODAJ WYBRANY;
 2. cennik pojawi się na liście w zakładce Cenniki.

W tym miejscu warto wspomnieć o tym, że do produktu można podłączyć więcej niż jeden cennik. W tym wypadku na znaczeniu zyskuje opcja Priorytet, która była opisana przy okazji zakładania nowego cennika. Należy pamiętać, że im niższa wartość parametru Priorytet, tym ważniejszy cennik i to on będzie brany pod uwagę.

Moduł Produkty pozwala również na sprawne hurtowe powiązanie produktów z wybranym cennikiem.

Aby hurtem ustawić status produktów, należy:

 1. włączyć moduł Produkty;
 2. na liście zaznaczyć kilka pozycji – wcisnąć i przytrzymać Ctrl, a następnie klikać kolejne produkty;
 3. kliknąć przycisk Akcje, a potem wybrać opcję Przypisz do cennika;
 1. w nowym oknie w polu Cennik wybrać interesujący cennik. Kliknąć Zapisz;
 1. nowy cennik zostanie zapisany.
Top