Loading...

Edytowanie istniejącego konta

Każde z kont utworzonych w systemie może zostać poddane edycji. Podczas tego procesu administrator zyskuje dostęp do wielu dodatkowych ustawień, które nie były dostępne podczas zakładania konta – zarówno ręcznego, jak i tego opartego o pracę z kreatorem.

W oknie edycji właściwości konta administrator ma dodatkowo możliwość:

 • wysłania linka aktywacyjnego do konta;
 • resetu lub zmiany hasła.

Aby edytować istniejące konto, należy:

 1. kliknąć przycisk Aplikacje;
 2. kliknąć opcję Ustawienia Aplikacji;
 3. w sekcji SYSTEMOWE odszukać opcję Konta pracowników i kliknąć przycisk OTWÓRZ;
 4. w nowym oknie za pomocą filtrów lub wyszukiwarki odszukać konto wymagające edycji, zaznaczyć je i kliknąć przycisk Edycja;
Edycja istniejącego konta
 1. po wprowadzeniu zmian należy kliknąć przycisk ZAPISZ.

Nowe okno podzielono na kilka zakładek, które dokładnie omówiono poniżej.

Podstawowe

Zakładka PODSTAWOWE zawiera wszystkie te opcje, które pojawiły się przy okazji dodawania nowego konta. Innymi słowy w tym miejscu można:

 • określić ważność konta;
 • zmienić jego typ oraz nazwę;
 • zmienić imię, nazwisko, adres e-mail, telefon oraz zdjęcie;
 • ustawić hasło dla CalDAV.
Edycja konta – zakładka Podstawowe

Administrator z poziomu zakładki PODSTAWOWE może również wysłać link do resetu hasła oraz link do aktywacji konta. Obie opcje powodują, że użytkownik otrzyma wiadomość ze specjalnym linkiem, po którego kliknięciu:

 • uruchomiona zostanie procedura zmiany hasła;
 • konto zostanie aktywowane.

Obie opcje pozwalają na ograniczenie kontaktu na linii administrator – pracownik, a jednocześnie eliminują problemy związane z zapomnianym hasłem czy powiadomieniem o założeniu nowego konta pracowniczego w systemie Ready_TM.

Grupy

Zakładka GRUPY zawiera rozwiązania, które pozwalają na dodanie do lub usunięcie danego pracownika z konkretnej grupy, co sprawia, że dane konto w prosty sposób uzyskuje określone uprawnienia systemowe i dostęp do zdefiniowanych narzędzi.

Edycja konta – zakładka Grupy
 • Aby dodać użytkownika do grupy, należy w kolumnie Dostępne grupy ustawić kursor nad grupą, a potem kliknąć przycisk DODAJ;
 • aby usunąć użytkownika z grupy, należy w kolumnie Grupy użytkownika ustawić kursor nad grupą, a potem kliknąć przycisk USUŃ.

Stanowisko

Zakładka STANOWISKO odpowiada za przydzielenie konta pracownika do określonego w strukturze organizacyjnej stanowiska. W oknie widoczna jest zdefiniowana struktura. Aby przypisać pracownika do danego stanowiska, wystarczy je zaznaczyć na liście, a potem kliknąć przycisk Przydziel do stanowiska (zielony plusik na górnym pasku).

Edycja konta – zakładka Stanowisko

Z chwilą przydzielenia do stanowiska widok listy ulegnie zmianie.

Edycja konta – zakładka Stanowisko – przydzielanie do stanowiska

W celu odłączenia pracownika z danego stanowiska w zakładce STANOWISKO na liście należy zaznaczyć odpowiednie stanowisko i kliknąć przycisk Zwolnij ze stanowiska (czerwony minusik na pasku narzędziowym). Po wykonaniu tej operacji na liście pojawi się samo stanowisko bez powiązanej z nim osoby.

Administrator z poziomu zakładki STANOWISKO może również skorzystać z Kreatora przydzielenia stanowiska. W tym celu należy:

 1. kliknąć przycisk Kreator przydzielania stanowiska;
Kreator przydzielania do stanowiska – krok pierwszy
 1. w nowym oknie w kroku pierwszym zaznaczyć stanowisko, które ma zostać obsadzone i kliknąć przycisk DALEJ;
Kreator przydzielania do stanowiska – krok drugi
 1. w kroku drugim należy zdecydować o tym, czy pracownik ma przejść na stanowisko wraz z obowiązkami lub tylko przenieść wybrane obowiązki:
  • przydziel do stanowiska oraz przepisz wybrane obowiązki – osoba przejmie stanowisko wraz z obowiązkami. Na liście powyżej należy wskazać osobę, która poprzednio zajmowała to stanowisko;
  • przepisz tylko wybrane obowiązki – osoba przejmie wybrane obowiązki. Na liście powyżej należy wskazać osobę, która poprzednio zajmowała to stanowisko;
  • kliknąć przycisk DALEJ;
Kreator przydzielania do stanowiska – krok trzeci
 1. krok trzeci (niezależnie od wybranego ustawienia w poprzednim etapie) wymaga określenia, jakie obowiązki mają zostać przepisane:
  • opcja Przepisana zostanie osoba odpowiedzialna za otwarcie sprawy – zmieniona zostanie osoba, która zakładała sprawę. Nowym zakładającym będzie osoba, która obejmuje właśnie stanowisko;
  • opcja Przydziel uprawnienia do otwartych spraw – nowy pracownik otrzyma dostęp do spraw, które zostały otwarte przez swojego poprzednika;
  • opcja Przepisz opiekuna klienta – nowy pracownik zostanie opiekunem klientów, którzy podlegali poprzednikowi;
  • opcja Przepisz osobę odpowiedzialną za otwarte – nowy pracownik zostanie wpisany jako osoba odpowiedzialna za otwarte zadania, przypomnienia, spotkania, rozmowy, alarmy i czynności RCP;
  • opcja Zachowaj uprawnienia do działu przez Nowego Pracownika – nowy pracownik otrzyma uprawnienia do działu zgodne z tym, co posiadał jego poprzednik;
  • kliknąć przycisk DALEJ;
Kreator przydzielania do stanowiska – krok czwarty
 1. ostatni krok zawiera podsumowanie wybranych ustawień. Aby kontynuować, wystarczy kliknąć przycisk ZAKOŃCZ.
Kreator przydzielania do stanowiska – krok piąty

Prawa do struktury

Zakładka PRAWA DO STRUKTURY umożliwia nadanie uprawnień do struktury. Element ten został szerzej omówiony w oddzielnym artykule.

Edycja konta – zakładka Prawa do struktury

Jeżeli pracownik zostanie odłączony od stanowiska lub stanowisko nie zostanie mu przydzielone, podczas próby logowania na takim koncie pojawi się błąd „Brak lub błędne parametry”. W takim wypadku należy odszukać pracownika i przypisać go do właściwego stanowiska. Po wprowadzeniu zmiany pracownik będzie mógł się zalogować na swoim koncie.

Pracownik odłączony od struktury – Brak lub błędne prametry

Prawa do systemu

Zakładka PRAWA DO SYSTEMU to miejsce, w którym pracownik może otrzymać lub utracić prawo wybranych funkcjonalności systemu Ready_TM. Przydzielenie lub odebranie uprawnień sprowadza się do odszukania odpowiedniej pozycji na liście i kliknięcia przycisku Zezwól (zielony plus) lub Zabroń (czerwony minus). Na liście przy wybranym uprawnieniu pojawi się zielony plus lub czerwony minus.

Edycja konta – zakładka Prawa do systemu

Opis wszystkich uprawnień do systemu znajduje się w oddzielnym artykule.

Konta pocztowe

Zakładka KONTA POCZTOWE zawiera wykaz kont pocztowych powiązanych z kontem pracownika. Administrator z poziomu zakładki może:

 • dodać nowe konto pocztowe, wystarczy kliknąć przycisk Dodaj (zielony plus) i skorzystać z kreatora. Sam proces zakładania kont pocztowych opisano w oddzielnym artykule. Pracownik może samodzielnie ustawić swoje konto pocztowe;
 • edytować istniejące konto – przycisk Edytuj (ikona ołówka);
 • usunąć konto – przycisk Usuń (ikona kosza na śmieci);
 • przejrzeć logi konta – przycisk Pokaż historię zdarzeń na koncie (ikona klepsydry);
 • wskazać domyślne konto pocztowe – przycisk Ustaw jako domyślne (ikona domku);
 • przekształcić konto w konto współdzielone – przycisk Przekształć w konto współdzielone;
 • zmienić harmonogramy odświeżania poczty – przycisk Opcje (ikona narzędzi);
 • zarządzać szablonami wiadomości – przycisk Szablon wiadomości (ikona żółtego segregatora).
Edycja konta – zakładka Konta pocztowe

Cechy

Zakładka CECHY umożliwia przypisanie numeru rachunku bankowego pracownika (to tutaj będzie przelewane wynagrodzenie), numeru karty firmowej oraz rachunku bankowego powiązanego z kartą. Zawartość tej zakładki może ulegać zmianie w zależności od konfiguracji systemu pod konkretne potrzeby klienta.

Edycja konta – zakładka Cechy

Urządzenia mobilne

Zakładka URZĄDZENIA MOBILNE to miejsce, w którym zapisane są informacje o urządzeniach mobilnych (smartfonach i tabletach), na których użytkownik uruchomił mobilną aplikację Ready_TM.

Edycja konta – zakładka Urządzenia mobilne

Administrator może:

 • usunąć nieużywane urządzenia. W tym celu wystarczy zaznaczyć pozycję na liście i kliknąć przycisk Usuń;
 • dodać nowe urządzenie. W tym celu wystarczy kliknąć przycisk Nowe, a potem na urządzeniu włączyć aplikację Ready_TM i z jej poziomu zalogować się, używając kodu QR.

Powiadomienia

Zakładka POWIADOMIENIA to ostatni element, który administrator systemu może poddać edycji. W tym miejscu zebrano przełączniki, które pozwalają na kontrolę tego, jakie powiadomienia są wysyłane w różnych kanałach komunikacji z pracownikiem.

Edycja konta – zakładka Powiadomienia

Użytkownik może otrzymać następujące typy powiadomień o otrzymanym:

 • zadaniu;
 • dokumencie;
 • zadaniu workflow;
 • komentarzu.

Każdy z typów powiadomień można włączyć dla kanałów:

 • Strumień – to powiadomienia bezpośrednio w oknie przeglądarki, widoczne po kliknięciu przycisku na pasku zadań;
 • E-mail – to powiadomienia wysyłane na adres e-mail zapisany w systemie na koncie danego pracownika;
 • Telefon – to powiadomienia pokazujące się na telefonie.

Administrator może określić, jakie typy powiadomień mają pojawiać się w wybranych kanałach komunikacji. Dodatkowo administrator może włączyć opcję wysyłania zbiorczych powiadomień na adres e-mail.

W każdym przypadku włączenie/wyłączenie danej opcji sprowadza się do zmiany położenia przełącznika. Zielony kolor oznacza, że opcja jest włączona.

Powiadomieniami może sterować również sam pracownik z poziomu swojego profilu.

Top