Loading...

Formatka poglądu płatności

Formatka podglądu płatności prezentuje się następująco:

Formatka podglądu płatności

Wizualizacja tej formatki na dokumencie płatności przedstawiona jest w tym artykule.

Formatka ta składa się z następujących sekcji:

 • Szczegóły płatności
 • Dane Płatnika / Beneficjenta
 • Kwoty i waluty płatności
 • Tytuł płatności
 • Informacje dodatkowe

Szczegóły płatności

Sekcja ta zawiera następujące informacje:

 • Typ transakcji
 • Termin płatności

Szczegóły płatności

W sekcji tej dostępny jest przycisk edycji płatności, który został opisany w sekcji pt. „Funkcje dostępne na formatce podglądu”.

Dane Płatnika / Beneficjenta

Sekcja ta zawiera dane Płatnika oraz Beneficjenta płatności. Podzielona jest na dwie części.

Lewa część zawiera dane Płatnika, czyli (w maksymalnej możliwej wersji dla przelewów zagranicznych)

 • Płatnik – nazwa płatnika. Widoczne dla wszystkich typów transakcji,
 • Konto – konto Płatnika. Widoczne dla wszystkich typów transakcji,
 • SWIFT –  widoczne dla przelewów SEPA oraz Zagranicznych,
 • Opłata – widoczne dla przelewów Zagranicznych,
 • Konto opłat – widoczne dla przelewów Zagranicznych.

Prawa część tej sekcji wyświetla dane Beneficjenta płatności i zawiera następujące pola:

 • Beneficjent – nazwa Beneficjenta. Widoczne dla wszystkich typów transakcji,
 • Konto – konto Beneficjenta. Widoczne dla wszystkich typów transakcji,
 • SWIFT – widoczne dla przelewów SEPA oraz Zagranicznych,
 • Konto pośredniczące – widoczne dla przelewów Zagranicznych,
 • SWIFT konta pośredniczącego – widoczne dla przelewów Zagranicznych.

Sekcja dane płatnika / Beneficjenta

Kwoty i waluty płatności

Sekcja ta zawiera informacje dotyczące kwot i waluty na płatności:

 • Kwota – kwota płatności z walutą płatności
 • VAT – kwota VAT (pole widoczne tylko dla przelewów krajowych mechanizmem podzielonej płatności)
 • Płatność podzielona – znacznik, czy płatność jest realizowana mechanizmem podzielonej płatności:
  • TAK
  • NIE
  • N/D – Nie dotyczy. Wartość na płatnościach typu SEPA oraz Zagranicznych

Sekcja kwot i waluty

Tytuł płatności

Sekcja ta zawiera dwa pola:

 • Tytuł – domyślnie jest to numer płatności
 • Opis – opis płatności. Informacja nie jest eksportowana do banku

Sekcja tytułu płatności

Informacje dodatkowe

W sekcji tej znajdują się następujące informacje:

 • Status płatności
 • Stan zobowiązania
 • Kategoria płatności
 • Potwierdzenie (pole widoczne tylko, gdy ustawione jest wymaganie potwierdzenia płatności lub płatność potwierdzona)
 • Wnioskujący
 • Akceptujący (pole widoczne tylko dla płatności powiązanych z dokumentami płatności, które przeszły proces obiegu dokumentu płatności)

Dodatkowo znajduje się ikona ołówka, której naciśnięcie otworzy okno edycji danych dodatkowych, które jest opisane w dalszej części artykułu.

Sekcja Informacje dodatkowe

W przypadku ustawienia wymagalności płatności lub potwierdzenia płatności informacje dodatkowe rozszerzone są

Funkcje dostępne na formatce podglądu

 1. Edytuj – otwiera płatność w trybie do edycji.
 2. Edycja danych dodatkowych – otwiera okno edycji danych dodatkowych jak:
  • Stan zobowiązania
  • Kategoria płatności
 3. Przycisk „Zamknij” – zamyka okno podglądu płatności.

Formatka ustawiania danych dodatkowych

Top