Loading...

Konfiguracja aplikacji płatności

Konfiguracja aplikacji płatności pozwala na ustawienie podstawowych parametrów działania modułu. Składa się z następujących części:

 • Konfiguracja dostępu,
 • Widoczność zakładek,
 • Akceptacja płatności,
 • Pozostałe ustawienia.

Widok zakładki przedstawia się następująco:

Konfiguracja aplikacji płatności

Konfiguracja dostępu

Dostęp do modułu Płatności jest zagwarantowany dla wszystkich grup / pracowników, będących w grupie PŁATNOŚCI – dostęp do aplikacji. Dodatkowo, do niektórych funkcji mają dostęp pracownicy przypisani do następujących grup:

 • PŁATNOŚCI – Zarządzanie – kluczowa grupa, która ma dostęp do zakładek:
  • Faktury zakupu,
  • W przygotowaniu,
  • Do eksportu,
  • Zapłacone,
  • Kaucje.
 • PŁATNOŚCI – Zakładka KONTA BANKOWE – pracownicy z tej zakładki mają możliwość zarządzania kontami bankowymi i zatwierdzaniem ich.

Jeżeli wybrana grupa jest „pusta” (tj. żaden pracownik nie jest do tej grupy przypisany), należy kliknąć przycisk UPRAWNIJ. Aby zmienić przypisania, należy kliknąć przycisk ZMIEŃ UPRAWNIENIA. Po otwarciu okna definicji grupy uprawnień, należy przejść do zakładki Pracownicy (1), w której można dodać do danej grupy osobę z listy, znajdującej się po lewej stronie (2), korzystając z przycisków pomiędzy listami (3).  Wskazana osoba zostanie przeniesiona na listę po prawej stronie. Po kliknięciu przycisku ZAPISZ (4), ustawienia zostaną zapisane.

Uprawnienia pracowników w grupie

Aby ustawienia nabrały mocy, dany pracownik musi wylogować się z systemu (jeżeli był zalogowany), a następnie ponownie się zalogować.

Widoczność zakładek

Sekcja ta umożliwia wskazanie, które zakładki mają być widoczne dla osób, przypisanych do odpowiednich grup. Sterować tutaj można widocznością następujących zakładek:

 • Faktury zakupu,
 • Delegacje,
 • Dokumenty płatności,
 • W przygotowaniu,
 • Kaucje.

Aby efekt włączenia / wyłączenia zakładki był widoczny u użytkowników, konieczne jest ich wylogowanie się, a następnie ponowne zalogowanie się do systemu.

Akceptacja płatności

Konfiguracja operacji akceptacji płatności do eksportu jest wyodrębnioną sekcją w Konfiguracji modułu Płatności. Składa się ona z dwóch ustawień:

 • Akceptacja płatności do eksportu,
 • PŁATNOŚCI – osoby uprawnione do akceptacji Płatności (ustawienie grupy widoczne tylko w trybie Z AKCEPTACJĄ PŁATNOŚCI).

Pierwsze ustawienie wiąże się z obsługą trybu działania aplikacji. Wyróżniamy dwa tryby:

 • BEZ AKCEPTACJI PŁATNOŚCI,
 • Z AKCEPTACJĄ PŁATNOŚCI.

Szczegółowy opis działania akceptacji płatności zawarty jest w tym artykule. Włączenie lub wyłączenie trybu wymaga naciśnięcia przycisku ZMIEŃ TRYB PRACY.

Drugie ustawienie pozwala na zdefiniowanie osób, które będą realizować akceptację płatności. Ustawienie to realizuje się poprzez dodanie odpowiednich osób do grupy. Szczegółowe informacje opisane są powyżej, w sekcji Konfiguracja dostępu.

Pozostałe ustawienia

Sekcja ta grupuje ustawienia, wpływające na działanie aplikacji Płatności. Wyróżniamy następujące ustawienia:

 • Wymagalność zatwierdzania kont bankowych klientów do edycji i eksportu płatności – ustawienie to powoduje, że blokowany jest eksport płatności, które nie posiadają zatwierdzonego konta bankowego.
 • Szablon nazewnictwa pliku eksportu – pozwala określić, jak będzie nazywać się plik eksportu do banku. Dostępne są następujące opcje:
  • Bank – 4 ostatnie cyfry konta płatnika,
  • Bank – 6 pierwszych cyfr konta płatnika,
  • Jednostka – 4 ostatnie cyfry konta płatnika (jednostka to symbol jednostki rozliczeniowej),
  • Jednostka – 6 pierwszych cyfr konta płatnika.
 • Możliwość edycji danych VAT dla MPP na płatności z faktury zakupu – informacja o MPP na przelewie krajowym pobierana jest bezpośrednio z dokumentu faktury zakupu. Przy włączonym ustawieniu istnieje możliwość np. wyłączenia na konkretnej płatności MPP, mimo oznaczenia faktury tym znacznikiem.
 • Możliwość edycji danych zaakceptowanej płatności – możliwość zmiany danych płatności, która została zaakceptowana i trafia do zakładki Do eksportu. Szczegółowe informacje na temat działania akceptacji płatności dostępne są w tym artykule.
Top