Loading...

Pierwsze kroki w aplikacji Płatności

Niniejsza sekcja zawiera opis procesu płatności, począwszy od prostej konfiguracji zainstalowanej aplikacji, poprzez utworzenie płatności do zarejestrowanej faktury zakupu. Płatność ta zostanie wyeksportowana do pliku, który następnie powinien zostać zaimportowany do banku.

W części konfiguracyjnej omówione zostaną następujące tematy:

  1. Konfiguracja dostępu do aplikacji
  2. Widoczność zakładek
  3. Mapowanie kont bankowych.

Gdy konfiguracja zostanie ukończona, następnym krokiem będzie przygotowanie i wyeksportowanie płatności z zarejestrowanej faktury zakupu, omówione w części procesowej:

  1. Tworzenie płatności z dokumentu faktury
  2. Eksport płatności do pliku.

Część konfiguracyjna

Konfiguracja dostępu do aplikacji Płatności

Pierwszym krokiem, mającym na celu uruchomienie aplikacji Płatności, jest skonfigurowanie uprawnień do uruchomienia aplikacji. W tym celu należy uruchomić moduł konfiguracji, klikając w menu aplikacji i wybierając moduł pn. Ustawienia aplikacji:

Po uruchomieniu modułu należy przejść do zakładki Płatności:

Ustawienia aplikacji Płatności

Nadawanie uprawnień do aplikacji należy rozpocząć od sekcji KONFIGURACJA DOSTĘPU zakładki Konfiguracja:

Sekcja KONFIGURACJA DOSTĘPU

Klikając przycisk UPRAWNIJ przy danej grupie można dodać uprawnienia dla użytkowników:

Uprawnianie użytkownika

Pierwszą grupę, którą należy wskazać, jest grupa PŁATNOŚCI – dostęp do aplikacji. Umożliwia ona dostęp do modułu Płatności. Drugą grupą, której należy dodać uprawnienia jest grupa: PŁATNOŚCI – Zarządzanie. W tej grupie powinny znaleźć się te osoby, które będą realizować eksport płatności.

Widoczność zakładek

Następnym krokiem, który wymaga omówienia, jest sekcja WIDOCZNOŚĆ ZAKŁADEK, gdzie należy określić, które zakładki aplikacji Płatności będą widoczne:

Sekcja widoczność zakładek (konfiguracja)

Podstawowa konfiguracja zakłada zaznaczenie dwóch zakładek:

  • Faktury zakupu – w przypadku, gdy w systemie jest zainstalowana aplikacja Faktury Zakupu
  • Dokumenty płatności – dla tworzenia płatności niezwiązanych z dokumentami faktur zakupu oraz delegacji.

Finalnie sekcja ta powinna prezentować się następująco:

Sekcja widoczność zakładek po konfiguracji

Więcej podstawowych ustawień można znaleźć tutaj.

Mapowanie kont bankowych

Ostatnim etapem konfiguracji aplikacji Płatności jest mapowanie kont bankowych Płatnika. W celu zmapowania konta bankowego należy w module ustawień przejść do zakładki MAPOWANIE KONT BANKOWYCH.  Pojawi się lista dostępnych kont bankowych kontrahentów, którzy pełnią rolę Płatników:

Mapowanie kont bankowych

W pierwszym przypadku, jeżeli konto istnieje, wtedy należy wybrać odpowiedni szablon z listy (1). W przeciwnym wypadku, w pierwszej kolejności należy dodać konto bankowe Płatnika, klikając przycisk DODAJ KONTO BANKOWE (2). Po dodaniu konta będzie można przypisać szablon.

Więcej szczegółów na temat mapowania kont bankowych można znaleźć tutaj.

Powyższe kroki kończą etap podstawowej konfiguracji aplikacji Płatności. W tym momencie jest ona gotowa do pracy.

Część procesowa

Tworzenie płatności z dokumentu faktury

Proces tworzenia płatności z faktury zakupu należy rozpocząć od uruchomienia aplikacji Płatności. Klikając w menu Aplikacji, należy wyszukać aplikację Płatności.

Uruchomienie aplikacji Płatności

Po kliknięciu pojawi się moduł Płatności wraz ze wszystkimi płatnościami, które w procesie obiegu faktury zakupu zostały wskazane jako przeznaczone do płatności:

Tworzenie płatności z faktury zakupu w aplikacji Płatności

W celu utworzenia płatności należy się upewnić, że zakładka DO ZAPŁATY (1) jest aktywna. Następnie należy zaznaczyć wybraną fakturę na liście (2). Po jej wskazaniu należy kliknąć przycisk Utwórz płatność z faktury (3). W podstawowym przypadku, gdy zaznaczona jest jedna faktura na liście, pojawi się okno edycji Płatności (więcej tutaj):

Edycja płatności

Po weryfikacji lub uzupełnieniu danych należy kliknąć przycisk ZAPISZ, który uruchomi procesowanie płatności do eksportu. W tym momencie należy przejść do następnego kroku części procesowej, czyli:

Eksport płatności do pliku

Eksport płatności do pliku następuje w zakładce DO EKSPORTU (1), w której należy wyszukać płatność na liście, a następnie ją zaznaczyć (2). Ostatnim  krokiem jest kliknięcie przycisku Eksport do Banku (3):

Eksport płatności

Kliknięcie wskazanego powyżej przycisku spowoduje otwarcie okna z linkami do plików eksportu:

Okno eksportu do Banku

Po kliknięciu w przycisk z nazwą pliku (1) uruchomi się przeglądarkowy mechanizm pobierania pliku. Po zapisaniu pliku na dysku komputera można od razu oznaczyć płatność jako zapłaconą (2) (zakłada się, że przelew zostanie wykonany niezwłocznie po eksporcie płatności) i kliknąć ZAKOŃCZ. Spowoduje to przeniesienie wskazanej płatności z zakładki Do eksportu do zakładki ZAPŁACONE.

Więcej informacji na temat eksportu płatności do banku znajduje się tutaj.

Powyższy etap kończy najprostszy proces konfiguracji aplikacji Płatności wraz z ich przygotowaniem i eksportem do banku.

Top