Loading...

Moduł Karty RCP

Moduł Czas pracy rejestruje i umożliwia przeglądanie kart pracy. Rozwiązanie to sprawdza się podczas codziennej pracy. Jednak system Ready_TM zawiera dodatkowy moduł o nazwie Karty RCP. Moduł ten znacznie upraszcza zarządzanie kartami pracy w ramach organizacji. Należy go traktować jako uzupełnienie Czasu pracy, a jego wykorzystanie zaleca się w przypadku osób rozliczających pracę innych (kierownicy, dyrektorzy, działy kadr), jak również zwykłych pracowników, którzy potrzebują wygodnego narzędzia do zarządzania swoimi kartami RCP.

Moduł Karty RCP ułatwia zarządzania kartami pracy
Moduł Karty RCP ułatwia zarządzania kartami pracy

Okno modułu Karty RCP

Okno modułu Karty RCP można podzielić na trzy główne obszary, które oznaczono i opisano poniżej:

Elementy okna modułu Karty RCP
Elementy okna modułu Karty RCP
 1. panel filtrów – pozwala na wygodne filtrowanie zadań według użytkownika, terminu oraz powiązań;
 2. pasek narzędziowy – zawiera zestaw przycisków, które umożliwiają wygodną edycję, usuwanie oraz tworzenie nowych kart. Poza tym na pasku znajduje się narzędzie do tworzenia protokołów i grupowania kart;
 3. lista kart RCP – lista dostępnych kart RCP, które spełniają nałożone reguły ewentualnego filtrowania.

Sortowanie, filtrowanie i wyszukiwanie

Główną zaletą pracy nad kartami RCP jest rozbudowany mechanizm pozwalający na ich sortowanie, filtrowanie oraz wyszukiwanie. Dostępne narzędzia docenią użytkownicy, którzy regularnie muszą pracować z bardzo dużymi zasobami kart.

Aby posortować listę kart RCP, należy:

 1. w oknie modułu Karta RCP w sekcji z listą kart, odnaleźć wiersz nagłówków;
 2. kliknąć nagłówek, według którego lista ma zostać posortowana;
Sortowanie kart RCP
Sortowanie kart RCP
 1. nad nazwą kolumny pojawi się strzałka:
  • w górę – sortowanie malejące;
  • w dół – sortowanie rosnące;
 2. każde ponowne kliknięcie nagłówka użytego do sortowania zmieni sposób wyświetlania informacji – jeżeli kliknięty zostanie nagłówek z sortowaniem malejącym, to zmieni się ono na rosnące i odwrotnie.

Sortowanie zawsze obejmuje jedną kolumnę. Nie ma możliwości ustawienia sortowania według kilku kolumn. Kliknięcie innej kolumny przełączy sortowanie na inne kryterium.

Aby skorzystać z wyszukiwania, należy:

 1. w oknie modułu Karty RCP odszukać pole wyszukiwarki (w prawym górnym narożniku okna);
 2. kliknąć pole wyszukiwarki, wprowadzić fragment lub całość szukanej frazy;
Wyszukiwanie karty RCP
Wyszukiwanie karty RCP
 1. nacisnąć klawisz Enter;
 2. lista wyników zostanie ograniczona do tych, które odpowiadają szukanej frazie lub jej części;
 3. aby wyczyścić wyszukiwanie, należy kliknąć przycisk krzyżyka widoczny w polu wyszukiwania obok wpisanej frazy.

Domyślnie szukanie odbywa się według następujących kryteriów: opis, numer karty, numer faktury, pracownik, klient, symbol sprawy oraz data rozpoczęcia. To wszystkie dostępne kryteria. Jeżeli użytkownik chce wykluczyć któreś z nich, musi kliknąć przycisk Kolumny (w polu wyszukiwarki po prawej stronie) i odznaczyć odpowiednie pozycje na liście.

Aby skorzystać z filtrowania według kryterium użytkownika, należy:

 1. w oknie modułu Karty RCP odszukać sekcję filtrowania;
 2. kliknąć rozwijaną listę Użytkownik i wskazać osobę, do której ma zostać ograniczona lista kart RCP w głównej części okna;
Filtrowanie karty RCP
Filtrowanie karty RCP według użytkownika

Zwartość listy w polu Użytkownik zależy od tego, jakie uprawnienia posiada pracownik. Kierownik działu zobaczy aktywność swoich podwładnych, zwykły pracownik będzie miał na liście wyłącznie siebie, a kadrowa powinna ujrzeć listę wszystkich pracowników.

Aby skorzystać z filtrowania według kryterium terminu, należy:

 1. odszukać sekcję Termin;
 2. pole Zakres – daje możliwość filtrowania według określonego zakresu, który trzeba wybrać z listy. Domyślne wartości to: dzisiaj, wczoraj, bieżący tydzień, bieżący miesiąc, poprzedni tydzień oraz poprzedni miesiąc. Do tego, by wybór mógł zostać dokonany, konieczne jest włączenie opcji Załącz;
Filtrowanie karty RCP według terminu
Filtrowanie karty RCP według terminu
 1. pole Data – daje możliwość filtrowania według dowolnego zakresu dat, które należy ustawić w polach Od i Do. Po kliknięciu pola należy wskazać odpowiednią datę na kalendarzu;
Filtrowanie karty RCP według daty
Filtrowanie karty RCP według daty
 1. filtrowanie według zakresu i daty nie może być używane wspólnie. Włączenie opcji Załącz zablokuje możliwość ustawienia wartości konkretnych dat;
 2. w celu wyłączenia filtrowania należy wyłączyć opcję Załącz lub wyczyścić wartości w Od i Do, klikając przycisk krzyżyka widoczny z prawej strony pola.

Aby skorzystać z filtrowania według kryterium powiązania, należy:

 1. odszukać sekcję Powiązania;
 2. pole Sprawa – pozwala wyszukać karty powiązane z konkretną sprawą;
  • w polu należy wpisać fragment nazwy sprawy i kliknąć ikonę lupy, a następnie z listy wybrać konkretną sprawę;
  • jeżeli nazwa sprawy nie jest znana, można kliknąć ikonę lupy i wtedy pojawi się lista wszystkich spraw, z której można wybrać potrzebną pozycję;
Filtrowanie karty RCP według powiązania ze sprawą
Filtrowanie karty RCP według powiązania ze sprawą
 1. pole Klient – pozwala wyszukać karty pracy, które są powiązane z konkretnym klientem;
  • w polu należy wpisać fragment nazwy klienta i kliknąć ikonę lupy, następnie z listy można wybrać konkretnego klienta;
  • jeżeli nazwa klienta nie jest znana, można kliknąć ikonę lupy i wtedy pojawi się lista wszystkich partnerów, z której można wybrać potrzebną pozycję;
Filtrowanie karty RCP według powiązania z klientem
Filtrowanie karty RCP według powiązania z klientem
 1. filtrowanie według powiązania może być używane wspólnie;
 2. w celu wyłączenia filtrowania należy wyczyścić wartości w polach Sprawa oraz/lub Klient, klikając przycisk krzyżyka widoczny z prawej strony pola.

Warto zapamiętać, że filtrowanie według różnych kryteriów oraz wyszukiwanie można ze sobą łączyć w dowolny sposób. Dzięki temu możliwe jest precyzyjne sterowanie listą wyników i odnalezienie potrzebnej karty.

Tworzenie nowych kart RCP

Użytkownik ma możliwość ręcznego utworzenia karty pracy. Rozwiązanie to przydaje się, jeżeli na przykład nie było możliwości automatycznego utworzenia karty z uwagi na charakter wykonywanej pracy.

Aby ręcznie utworzyć kartę pracy, należy:

 1. włączyć moduł Karty RCP,
 2. kliknąć przycisk Nowy na pasku narzędziowym;
 3. w nowym oknie należy wypełnić pola według instrukcji:
  • Opis – umożliwia opisanie wykonanego zadania, dla którego wystawiona jest karta RCP;
  • Klient – pozwala wyszukać karty pracy, które są powiązane z konkretnym klientem. W polu należy wpisać fragment nazwy klienta i kliknąć ikonę lupy, następnie z listy można wybrać konkretnego klienta. Jeżeli nazwa klienta nie jest znana, można kliknąć ikonę lupy i wtedy pojawi się lista wszystkich partnerów, z której można wybrać potrzebną pozycję;
  • Użytkownik – służy do ustawienia powiązania karty z konkretnym pracownikiem. Domyślnie karta jest powiązana z osobą, która ją wystawiła. Jeżeli zajdzie taka potrzeba, to można z listy wybrać innego pracownika;
  • Sprawa – pozwala wyszukać karty powiązane z konkretną sprawą. W polu należy wpisać fragment nazwy sprawy i kliknąć ikonę lupy, następnie z listy można wybrać konkretną sprawę. Jeżeli nazwa sprawy nie jest znana, można kliknąć ikonę lupy i wtedy pojawi się lista wszystkich spraw, z której można wybrać potrzebą pozycję;
  • Protokół – pozwala na powiązanie karty z protokołem. W polu należy wpisać fragment nazwy protokołu i kliknąć ikonę lupy, następnie z listy można wybrać konkretną pozycję. Jeżeli nazwa protokołu nie jest znana, można kliknąć ikonę lupy i wtedy pojawi się lista wszystkich elementów, z której można wybrać ten potrzebny;
  • Czas – pozwala wpisać faktycznie przepracowany czas. Zapis ma postać hms (godzina minuta sekunda). Konkretny przykład wygląda tak: 4h30m;
  • Czas od – daje możliwość ustawienia daty i godziny rozpoczęcia pracy, wartości należy wybrać z kalendarza, który pojawi się po kliknięciu pola;
  • Czas do – daje możliwość ustawienia daty i godziny zakończenia pracy, wartości należy wybrać z kalendarza, który pojawi się po kliknięciu pola;
Ręczne dodawanie karty RCP
Ręczne dodawanie karty RCP
 1. kliknąć przycisk ZAPISZ, karta zostanie utworzona, a okno zamknięte.

Edycja i usuwanie istniejących kart RCP

Aby poddać kartę RCP edycji, należy:

 1. włączyć moduł Karty RCP;
 2. odszukać kartę na liście. Do tego celu można wykorzystać wyszukiwarkę lub filtrowanie;
 3. otworzyć kartę. Można to zrobić przez dwukrotne kliknięcie karty na liście, zaznaczenie karty i kliknięcie przycisku Edytuj lub kliknięcie prawym przyciskiem myszy danej pozycji i wybranie Edytuj z menu podręcznego;
Edycja istniejącej karty RCP
Edycja istniejącej karty RCP
 1. okno edycji niczym nie różni się od tego, które pojawiło się podczas tworzenia karty. Dokładny opis zawartości znajduje w oddzielnym artykule. Możliwa jest zmiana wartości w poszczególnych polach, a po dokonaniu modyfikacji należy kliknąć przycisk ZAPISZ.
Edycja istniejącej karty RCP - krok drugi
Edycja istniejącej karty RCP – krok drugi

Jeżeli podczas modyfikacji karty dokonane zostaną zmiany czasu i terminu, a nowe wartości będą nakładały się na inną kartę, to podczas próby zapisu pojawi się stosowny komunikat informujący o konflikcie. Należy go rozwiązać i ponownie zapisać kartę. Dzieje się tak, ponieważ system zakłada, że w tym samym czasie nie da się wystawić dwóch kart pracy.

Aby usunąć kartę RCP, należy:

 1. włączyć moduł Karty RCP;
 2. odszukać kartę na liście. Do tego celu można wykorzystać wyszukiwarkę lub filtrowanie;
 3. kliknąć kartę, a potem w przycisk Usuń na pasku narzędziowym. Alternatywnym sposobem jest kliknięcie prawym przyciskiem myszy karty i wybranie z menu podręcznego opcji Usuń;
Usuwanie karty pracy
Usuwanie karty pracy
 1. w nowym oknie potwierdzić zamiar usunięcia karty;
 2. karta zostanie usunięta i zniknie z listy w głównej części okna modułu.

Grupowanie kart RCP

Ważnym elementem modułu Karty RCP jest możliwość grupowania kart według określonych kryteriów. Dzięki temu możliwe jest szybkie sprawdzanie działań i czasu, jaki zajęły w ujęciu klienta, sprawy lub użytkownika.

Aby pogrupować karty, należy:

 1. włączyć moduł Karty RCP;
 2. w polu Grupowanie wybrać jedną z dostępnych wartości:
  • Klient – grupowanie kart według kryterium klienta;
  • Sprawa – grupowanie kart według kryterium sprawy;
  • Użytkownik – grupowanie kart według kryterium użytkownika;
Grupowanie kart pracy
Grupowanie kart pracy
 1. lista kart zostanie ułożona według wybranego kryterium. Na grafice powyżej widać karty powiązane z konkretnym klientem. Każda grupa jest wizualnie wydzielona, zwiera wykaz kart oraz podsumowanie czasu, jaki łącznie wypracowano dla danego klienta;
 2. wyłączenie grupowania ogranicza się do ustawienia wartości brak w polu Grupowanie.

Protokół

Praktyka pokazuje, że praca nad różnymi projektami wiąże się z wystawianiem większej liczby kart RCP (na przykład z uwagi na wiele różnych składowych wykonywanych prac, kilka osób pracujących nad realizacją, etc.). Jeżeli dany projekt wymaga rozliczenia i zafakturowania klienta, na przykład w oparciu o przepracowane godziny, konieczne jest przygotowanie protokołu, który klient będzie mógł przejrzeć, zaakceptować i opłacić fakturę wystawioną na jego postawie. Niezbędna funkcjonalność jest dostępna w ramach modułu Karty RCP.

Aby sporządzić protokół, należy:

 1. włączyć moduł Karty RCP;
 2. używając mechanizmu grupowania, zebrać karty RCP, które mają zostać ujęte w protokole. Zwykle najlepszym rozwiązaniem jest zgrupowanie kart według kryterium sprawy lub klienta;
Wystawianie protokołu - krok pierwszy
Wystawianie protokołu – krok pierwszy
 1. zaznaczyć karty, które mają zostać ujęte w protokole – należy kliknąć pierwszą z kart, a następnie przytrzymać wciśnięty klawisz Ctrl i klikać kolejne pozycje;
Wystawianie protokołu - krok drugi
Wystawianie protokołu – krok drugi
 1. kliknąć przycisk Utwórz protokół;
 2. w nowym oknie konieczne jest sprawdzenie i uzupełnienie dostępnych danych:
  • Numer – jeżeli zaznaczono opcję Generuj numer, to zostanie on wygenerowany automatycznie;
  • Opis – w tym miejscu można zawrzeć informację na temat tego, czego dotyczy protokół;
  • Wykonawca – pole powinno być domyślnie uzupełnione na podstawie danych w systemie. Jeżeli jednak brakuje wartości, należy wpisać fragment nazwy i kliknąć ikonę lupy, a potem odszukać na liście odpowiedni podmiot i go zaznaczyć. W przypadku braku podmiotu na liście można go utworzyć, klikając przycisk z symbolem plusa;
  • Wykonawca – pole powinno być domyślnie uzupełnione na podstawie danych w systemie. Jeżeli jednak brakuje wartości, należy wpisać fragment nazwy i kliknąć ikonę lupy, a potem odszukać na liście odpowiedni podmiot i go zaznaczyć. W przypadku braku podmiotu na liście można go utworzyć, klikając przycisk z symbolem plusa;
  • Data zakończenia prac – dane pobrane automatycznie na podstawie daty z ostatniej karty, której dotyczy wystawiany protokół. Wartość można zmienić, klikając pole i wybierając z kalendarza odpowiedni termin;
  • Data protokołu – dane wprowadzone automatycznie na podstawie faktycznej daty wystawienia protokołu. Wartość można zmienić, klikając pole i wybierając z kalendarza odpowiedni termin;
  • Czas fakturowania – pole może zawierać czas pracy, który ma być ujęty na fakturze i rozliczony. Wartość może różnić się od danych zawartych w zakładce opisanej w punkcie 7.;
  • Sprawa – protokół może być powiązany ze sprawą, której dotyczy. Numer sprawy może pojawić się automatycznie lub można go ustawić ręcznie. W polu należy wpisać fragment nazwy klienta i kliknąć ikonę lupy, następnie z listy można wybrać konkretnego klienta. Jeżeli nazwa klienta nie jest znana, można kliknąć ikonę lupy i wtedy pojawi się lista wszystkich partnerów, z której można wybrać potrzebną pozycję;
  • Status – pole pozwala ustawić status, na jakim znajduje się protokół. Lista zawiera kilka zdefiniowanych wartości, których można używać według własnych potrzeb;
  • Procedura – pozwala na wybranie procedury, która zostanie uruchomiona automatycznie dla protokołu. Lista dostępnych procedur zależy od specyfiki organizacji. Więcej o samych procedurach znaleźć można w oddzielnym artykule;
  • Załączniki – za pomocą przycisku Dodaj można dołączyć plik (na przykład PDF lub Word), który ma związek z danymi protokołem. Możliwe jest również zeskanowanie dokumentu za pomocą przycisku Skanuj i skanera, który należy ustawić w systemie Ready_TM. Załącznika można użyć na przykład do protokołu, który powstał poza systemem Ready_TM;
  • aby zapisać wprowadzone ustawienia, należy kliknąć przycisk ZAPISZ;
Wystawianie protokołu - krok trzeci
Wystawianie protokołu – krok trzeci
 1. widoczne okno ulegnie zmianie i pojawią się dodatkowe zakładki. Pierwsza z zakładek nosi nazwę Szczegóły i zawiera dokładnie te same dane, które opisano w poprzednim podpunkcie;
Wystawianie protokołu - krok czwarty
Wystawianie protokołu – krok czwarty
 1. do tworzonego protokołu należy dołączyć dokument, który może zostać przekazany do klienta celem weryfikacji. Można to zrobić, wykorzystując mechanizm generowania protokołu z szablonu:
  • kliknąć przycisk Drukuj (symbol drukarki) i z menu wybrać opcję Generuj z szablonu (PDF, RTF);
  • w nowym oknie należy zaznaczyć opcję DOCX/RTF/HTML, a potem kliknąć przycisk Wybierz szablon, w kolejnym nowym oknie należy zaznaczyć odpowiedni szablon i kliknąć przycisk WYBIERZ;
Wystawianie protokołu - krok piąty
Wystawianie protokołu – krok piąty
 1. po tym, jak zamknięte zostanie okno wyboru szablonu, należy kliknąć przycisk GENERUJ;
  • wygenerowany protokół pojawi się w sekcji Złączniki. W celu poznania zasad działania szablonów oraz ich tworzenia należy zapoznać się z oddzielnym artykułem;
Wystawianie protokołu - krok szósty
Wystawianie protokołu – krok szósty
 1. zakładka Czas pracy zawiera wykaz wszystkich kart RCP, które powiązano z protokołem. Na końcu znajduje się podsumowanie czasu pracy, jaki zarejestrowano w poszczególnych kartach;
Wystawianie protokołu - krok siódmy
Wystawianie protokołu – krok siódmy
 1. zakładka Historia to rejestr wszystkich zmian wprowadzonych w protokole. Na jego podstawie można w prosty sposób prześledzić, kto i co zmieniał;
Wystawianie protokołu - krok ósmy
Wystawianie protokołu – krok ósmy
 1. zakładka Powiązania to wszystkie informacje na temat powiązań z innymi sprawami, kontaktami, zadaniami i dokumentami. Jeżeli zachodzi taka potrzeba, w każdej chwili można dodać kolejne powiązania;
Wystawianie protokołu - krok dziewiąty
Wystawianie protokołu – krok dziewiąty
 1. zakładka Komentarze to miejsce, w którym osoby pracujące nad protokołem mogą wymieniać się komentarzami i uwagami;
Wystawianie protokołu - krok jedenasty
Wystawianie protokołu – krok jedenasty
 1. kliknięcie w odnośnik Otwórz otworzy podgląd protokołu powiązanego z daną kartą pracy,
Wystawianie protokołu - krok dwunasty
Wystawianie protokołu – krok dwunasty
 1. zmiany w dowolnej z kart wymagają zapisania za pomocą przycisku Zapisz. Następnie można zamknąć okno protokołu.

W tym miejscu warto wspomnieć, że gotowy protokół pojawi się w module Dokumenty i tam można nim zarządzać dokładnie w taki sam sposób, jak innymi dokumentami (na przykład obiegiem dokumentu). Sam moduł Dokumenty i jego możliwości opisano szerzej w oddzielnym artykule.

Raporty

Administrator systemu w ramach modułu Karty RCP ma możliwość utworzenia raportów. Raporty mogą być udostępnione konkretnej osobie w zależności od potrzeb.

Aby utworzyć raport, należy:

 1. włączyć moduł Karty RCP;
 2. kliknąć przycisk Raporty i z menu wybrać opcję Dodaj nowy raport;
Tworzenie nowego raportu - krok pierwszy
Tworzenie nowego raportu – krok pierwszy
 1. w nowym oknie kolejno ustawić:
  • Miejsce – z listy wybrać wartość Moduł RCP;
  • Raport – z listy z sekcji ANALIZA CZASU PRACY wybrać jedną z dostępnych wartości, które odpowiadają aktualnej potrzebie;
  • Pracownicy – jeżeli raport ma być dostępny dla wybranego pracownika, należy go wskazać na liście. Można wskazać więcej niż jedną osobę klikając ikonę na prawo od listy;
  • kliknąć przycisk ZAPISZ;
Tworzenie nowego raportu - krok drugi
Tworzenie nowego raportu – krok drugi
 1. raport pojawi się w module Karty RCP pod przyciskiem Raporty.
Dostęp do utworzonego raportu
Dostęp do utworzonego raportu

Raport domyślnie będzie widoczny w module Karty RCP administratora oraz osób, które wskazano jako uprawnione.

System Ready_TM daje możliwość tworzenia różnych raportów powiązanych z dostępnymi modułami. W ramach oddzielnego artykułu opisano możliwości tego narzędzia.

Aby usunąć raport, należy:

 1. włączyć moduł Karty RCP;
 2. kliknąć przycisk Raporty, a potem Edytuj menu;
 3. w nowym oknie należy zaznaczyć zbędny raport na liście i kliknąć przycisk Usuń (ikona kosza);
Usuwanie zbędnego raportu
Usuwanie zbędnego raportu
 1. w oknie komunikatu kliknąć TAK, by potwierdzić zamiar usunięcia raportu;
 2. raport zniknie z listy, a okno można zamknąć za pomocą przycisku Zamknij.
Top