Loading...

Czas pracy po stronie pracownika

Moduł Czas pracy z punktu widzenia pracownika ma ograniczoną funkcjonalność, która daje możliwość przeglądania aktywności, rejestrowanie obecności i czasu poświęconego na realizację konkretnych zadań.

Podpisywanie listy obecności

Podpisywanie listy obecności jest podstawowym obowiązkiem każdego pracownika. To dzięki temu dokumentowi pracodawca wie, czy pracownik stawił się w firmie. Lista obecności da również odpowiedź na pytanie, czy praca była wykonywana zdalnie czy stacjonarnie.

Aby zarejestrować swoją obecność, należy:

 1. zalogować się do systemu Ready_TM na swoim koncie pracowniczym;
 2. po zalogowaniu otwarte zostanie okno rejestracji obecności;
Podpisywanie listy obecności
Podpisywanie listy obecności
 1. kliknąć przycisk:
  • W BIURZE – jeżeli pracownik pracuje stacjonarnie;
  • ZDALNIE – jeżeli pracownik pracuje zdalnie;
 2. okno zostanie zamknięte, a obecność zarejestrowana.

Należy pamiętać o tym, że zgłoszenie obecności odbywa się tylko podczas pierwszego logowania do systemu w danym dniu. Oznacza to, że kolejne zalogowanie do systemu nie wymaga powtórnego zgłoszenia i okno z punktu 2. nie pojawi się ponownie.

Zmiana miejsca wykonywania pracy

Jeżeli podczas wykonywania pracy zajdzie potrzeba zmiany miejsca jej wykonywania – na przykład ze stacjonarnej na zdalną – można to wykonać, używając portletu obecności. Więcej informacji na ten temat znajduje się w oddzielnym artykule.

Portlety Lista obecności

Portlety to wygodne rozwiązanie zaimplementowane w systemie Ready_TM. Wśród dostępnych portletów znajdują się dwa, które są bezpośrednio związane z listą obecności. Pierwszy portlet pozwala na wygodne zgłaszanie obecności lub zmianę lokalizacji. Natomiast drugi wyświetla listę osób, które aktualnie są w pracy.

Aby utworzyć portlet Lista obecności, należy:

 1. kliknąć prawym przyciskiem myszy pusty obszar pulpitu;
 2. z menu wybrać opcję Raport;
Dodawanie portletu na pulpicie roboczym - krok pierwszy
Dodawanie portletu na pulpicie roboczym – krok pierwszy
 1. w nowym oknie w polu Raport należy ustawić LISTA OBECNOŚCI – PORTLET. W polu Nazwa można wpisać nazwę portletu;
Dodawanie portletu na pulpicie roboczym - krok drugi
Dodawanie portletu na pulpicie roboczym – krok drugi
 1. kliknąć przycisk ZAPISZ. Portlet pojawi się na pulpicie, gdzie można go ustawić w dowolnym miejscu.

Aby zgłosić obecność za pomocą portletu, należy:

 1. odszukać portlet na pulpicie;
 2. kliknąć przycisk W BIURZE lub ZDALNIE w zależności od miejsca wykonywania pracy;
Zgłaszanie obecności przy pomocy portletu
Zgłaszanie obecności przy pomocy portletu
 1. widok portletu ulegnie zmianie i pojawi się na nim informacja o miejscu wykonywania pracy.

Aby zmienić miejsce wykonywania pracy za pomocą portletu, należy:

 1. odszukać portlet na pulpicie;
 2. kliknąć przycisk ZMIEŃ MIEJSCE;
Zmiana miejsce wykonywania pracy przy pomocy portletu
Zmiana miejsce wykonywania pracy przy pomocy portletu
 1. wybrać ponownie miejsce wykonywania pracy.

W oknie portletu widoczny jest przycisk z literą „i” w kółeczku. Jego kliknięcie otworzy widok kalendarza z podglądem obecności w danym miesiącu. Okno to opisano szerzej w oddzielnym artykule.

Użytkownicy, którzy do swojej pracy potrzebują wiedzieć, czy inni pracownicy są dostępni oraz czy znajdują się na miejscu lub pracują zdalnie, mogą skorzystać z drugiego przydatnego portletu, który pokazuje stan bieżący listy obecności.

Aby stworzyć portlet listy obecności, należy:

 1. kliknąć prawym przyciskiem myszy pusty obszar pulpitu;
 2. z menu wybrać opcję Raport;
Dodawanie portletu Lista obecności - krok pierwszy
Dodawanie portletu Lista obecności – krok pierwszy
 1. w nowym oknie w polu Raport należy ustawić LISTA OBECNOŚCI – STAN BIEŻĄCY. W polu Nazwa można wpisać nazwę portletu;
Dodawanie portletu Lista obecności - krok drugi
Dodawanie portletu Lista obecności – krok drugi
 1. kliknąć przycisk ZAPISZ. Portlet pojawi się na pulpicie, gdzie można go ustawić w dowolnym miejscu.
Portlet Lista obecności - przykładowy widok
Portlet Lista obecności – przykładowy widok

Portlet z aktualną listą obecności zawiera szereg przydatnych informacji. Na samej górze widoczna jest informacja o liczbie pracowników. Pierwsza wartość mówi o obecnych pracownikach, a druga o całkowitej liczbie pracowników. Na grafice widoczna jest wartość 29/46 – dwudziestu dziewięciu obecnych na czterdziestu sześciu zatrudnionych. Dalej wyświetlana jest lista pracowników. Obok zdjęcia, imienia i nazwiska znajduje się informacja o rozpoczęciu pracy. Poza tym przy pracowniku widać ikonę, która symbolizuje pracę na miejscu lub zdalnie.

Lista obecności może pokazywać nieaktualne dane pracowników. Dlatego wskazane może być okresowe jej odświeżenie. Przycisk Odśwież widoczny jest w prawym górnym narożniku portletu.

Rejestracja czasu pracy na zadaniu

Pracownik, wykonując zadanie, może włączyć rejestrację czasu pracy. Dzięki temu możliwe jest zbieranie dokładnych informacji na temat wydajności oraz czasochłonności realizowanych zadań.

Aby włączyć rejestrację czasu pracy nad zadaniem, należy skorzystać z jednej z metod:

 1. z poziomu modułu Kanban odszukać zadanie i kliknąć przycisk Rejestruj czas pracy;
Aktywacja rejestracji czasu pracy w module Kanban
Aktywacja rejestracji czasu pracy w module Kanban
 1. z poziomu karty zadania kliknąć przycisk Rejestruj czas pracy dla obiektu (START);
Aktywacja rejestracji czasu pracy w karcie zadania
Aktywacja rejestracji czasu pracy w karcie zadania
 1. niezależnie od wybranej metody po włączeniu rejestracji czasu pracy w lewym dolnym narożniku pojawi się okienko z informacją o zadaniu oraz z licznikiem czasu.
Okno rejestracji czasu pracy
Okno rejestracji czasu pracy

Aby wyłączyć rejestrację czasu pracy nad zadaniem, należy skorzystać z jednej z trzech metod:

 1. z poziomu modułu Kanban odszukać zadanie i kliknąć przycisk Zatrzymaj rejestrację czasu pracy;
Zatrzymywanie rejestracji czasu pracy w module Kanban
Zatrzymywanie rejestracji czasu pracy w module Kanban
 1. z poziomu karty zadania kliknąć przycisk Zakończ rejestrację czasu pracy dla obiektu (STOP);
Zatrzymywanie rejestracji czasu pracy w karcie zadania
Zatrzymywanie rejestracji czasu pracy w karcie zadania
 1. w oknie rejestracji kliknąć przycisk Zakończ rejestrację czasu pracy dla obiektu (STOP).
Zatrzymywanie rejestracji czasu pracy w w oknie rejestracji
Zatrzymywanie rejestracji czasu pracy w w oknie rejestracji

Rejestracja czasu pracy nad zadaniem niesie za sobą kilka ważnych kwestii, które wypunktowano poniżej:

 • włączenie rejestracji czasu pracy nad zadaniem i następnie zamknięcie okna zadania lub modułu Kanban nie powoduje wyłączenia naliczania czasu;
 • jeżeli włączona zostanie rejestracja czasu pracy nad zadaniem i użytkownik wyloguje się z systemu bez jego zatrzymywania, to wtedy czas pracy w dalszym ciągu będzie naliczany. Przy kolejnym zalogowaniu należy pamiętać o wyłączeniu stopera i zmodyfikowaniu ręcznie informacji o wygenerowanym czasie na karcie pracy.
Karta zadania daje możliwość korekty zarejestrowanego czasu pracy
Karta zadania daje możliwość korekty zarejestrowanego czasu pracy
Top