Loading...

Wielofirmowość

Ustawienia aplikacji Faktur zakupu posiadają osobną sekcje dla konfiguracji wielofirmowości wraz z automatyczną weryfikacją poprawności konfiguracji. Aby dostać się do ustawień, należy kliknąć przycisk Aplikacje, potem wybrać opcję Ustawienia aplikacji i dalej odszukać sekcję FAKTURY ZAKUPU i WIELOFIRMOWOŚĆ.

Pierwszym krokiem jest włącznie opcji dotyczących wielofirmowości:

  • Włącz wielofirmowość na Fakturach zakupu – włączenie tej opcji to klucz do aktywacji pracy w modelu wielofirmowości. Po włączeniu opcji na formatce faktury zakupowej pojawi się dodatkowe pole Jednostka rozliczeniowa, które pozwoli na powiązanie faktury z odpowiednim podmiotem;
  • Praca w kontekście jednostki rozliczeniowej – po włączeniu tej opcji pracownicy mający dostęp do wszystkich jednostek będą mogli się przełączać między nimi;
  • Typy dokumentów dla jednostki – po włączeniu opcji każda jednostka rozliczeniowa będzie miała oddzielny słownik typów dokumentów księgowych.
Obsługa wielofirmowości

Jednostka organizacyjna na strukturze organizacyjnej

W sekcji odpowiedzialnej za ustawienia wielofirmowości widoczna będzie lista wszystkich podmiotów ustawionych w strukturze organizacyjnej. Dodatkowo każda z pozycji zostanie poddana weryfikacji i w przypadku problemów wyświetlony zostanie stosowny komunikat.

Jednostka organizacyjna na strukturze organizacyjnej

Proces dodawania jednostek w ramach struktury organizacyjnej opisano w oddzielnym artykule. Na bazie tego opisu należy utworzyć potrzebne jednostki. Po poprawnym zdefiniowaniu danych w oknie powyżej nie będzie widać żadnych błędów. Dodając nową jednostkę, należy zwrócić uwagę na następujące pola:

  • Typ jednostki;
  • Jednostka rozliczeniowa;
  • Dane jednostki.

Słowniki

Definiując słowniki, w każdym przypadku możliwe jest powiązanie danego typu słownika z konkretną jednostką rozliczeniową. Opis zarządzania poszczególnymi słownikami znajduje się w oddzielnym artykule. Za wiązanie danych wpisów w słowniku z konkretnym podmiotem odpowiada pole Jednostka organizacyjna.

Top