Loading...

Uprawnienia

W artykule poświęconym uprawnieniom, omówione są wszystkie zagadnienia związane z nadawaniem uprawnień w procesie obiegu faktury zarówno jawnie skonfigurowane jak również nie jawne ale wynikające z logiki działania systemu Ready_™. Proces nadawania uprawnień jest w pełni automatyczny i ma zapewnić zarówno dostęp do faktur jak również ochronę poufności dokumentów.

Pierwszą czynnością konfiguracyjną jest przypisanie osób do odpowiednich grup, realizujemy to w Ustawieniach aplikacji\Faktury zakupu\uprawnienia  w tym panelu konfigurowane są grupy aplikacji faktur jak również dodatkowe uprawnia do słowników kosztów. Omówionych w dalszej części artykułu.

Grupy aplikacyjne

Aplikacja posiada wbudowane grupy mające odpowiednie funkcje w procesie obiegu faktur

Grupa uprawnień  – osoby w tych grupach otrzymują uprawnienia

 • FAKTURY – Dostęp do aplikacji – podstawowa grupa zapewniająca pracownikom uprawnienie dostępu do aplikacji
 • FAKTURY – Dostęp do wszystkich faktur zakupu – pracownicy z tej grupy nie biorą czynnego udziału w procesie obiegu faktur ale posiada dostęp do wszystkich faktur zakupu, dostęp zazwyczaj przydzielany Księgowym, Zarządowi, Dyrektorowi Finansowemu

Grupa funkcji – osoby będące w tych grupach otrzymuje dodatkowe funkcje w systemie

 • FAKTURY – Księgowość 
  • grupa przypisywana automatycznie do etapu WERYFIKACJA RACHUNKOWA
  • możliwość restartowania procedury obiegu faktur
  • otwierania i zamykania faktury po zakończeniu obiegu
  • eksportowania do systemu ERP w przypadku braku integracji możliwość oznaczenia faktury jako wyeksportowana
  • usuwania i przywracania faktury
  • sprawdzania podatnika vat z białą listą
  • wystawianie not korygujących
 • FAKTURY – Analizy kosztów OLAP i raportów
  • osoby z tej grupy posiadają dostęp do analizy kosztów
 • FAKTURY – Nota korygująca
  • tworzenie i modyfikacja not korygujących

Grupy obiegu – grupy przedzielane do procesu obiegu

 • FAKTURY – Weryfikacja formalno-rachunkowa  – grupa przypisywana automatycznie do etapu WERYFIKACJA FORMALNA
 • FAKTURY – Akceptacja płatności – pracownicy przypisani do etapu Akceptacja Płatności
 • FAKTURY – Logistyka – pracownicy przypisani do etapu Logistyka
 • FAKTURY – Zarząd – pracownicy przydzieleni do etapu AKCEPTACJA ZARZĄDU
 • FAKTURY – Akceptujący faktury wybierani ręcznie – jeśli w procesie obiegu osoba akceptująca wybierana jest ręcznie to wybierana jest z tej grupy

w Ustawieniach aplikacji/Faktury/Grupy  możliwe jest zarządzanie grupa jak również tworzenie własnych grup i przypisywania ich do etapów

Kto widzi fakturę ?

To najczęstsze pytanie jakie zadają sobie osoby zarządzające dokumentami. System obiegu faktur automatycznie nadaje uprawnienia zgodnie z przyjętymi zasadami w systemie i nie ma potrzeby dodatkowej ręcznej ich zmiany. Poniżej wyjaśnione są wszystkie reguły jakie stworzone są w systemie i wykorzystane do przydzielania uprawnień.

Pracownik biorący udział w Workflow

Podstawowa zasada dająca uprawnienie do dokumentu to: Jeśli otrzymuję fakturę to mam do niej dostęp, czyli jeśli pracownik przekazał mi do opisu merytorycznego lub do akceptacji to mam do niej dostęp. Pracownicy na opisie merytorycznym  uprawnienia do odczytu i zapisu , oraz do odczytu przełożeni pracowników opisujących . Po zakończeniu opisu faktury pracownikowi zostaje odebrane uprawnienie zapisu do dokumentu, otrzymuje prawo do odczytu.
Prawo do zapisu umożliwia zmianę formatki Szczegóły, w ustawieniach aplikacji możemy zmienić otrzymywane domyślnie uprawnienie do zapisu dla pracowników merytorycznych na tylko do odczytu. Wtedy pracownik nie będzie mógł wprowadzić zmian dokumencie, jedynie będzie mógł wprowadzić koszt.

Przełożeni pracowników opisujących faktury

Jeśli pracownik działu IT opisuje fakturę merytorycznie to równocześnie uprawnienia do dokumentu otrzymują jego przełożeni aż do samego głównego węzła Organizacji.

Zastępcy

Jeśli pracownik otrzymujący fakturę do opisu jest na urlopie i wyznaczył zastępcę to zastępca otrzymuje dostęp tylko do faktur, które w czasie zastępstwa otrzymuje pracownik na stanowisko

Dodatkowe uprawnienia do faktur

Dostęp dla Działu

Po za powyższymi regułami czasami jest potrzeba wprowadzenia dodatkowych uprawnień ze względu na sposób pracy komórki organizacyjnej. Domyślnie w systemie jeśli pracownik Działu IT otrzyma fakturę to ma do niej dostęp tylko on i jego przełożony ale czasem potrzebne jest żeby wszyscy pracownicy działu mieli dostęp do faktur opisywanych przez któregokolwiek pracownika komórki organizacyjnej.

Należy wykonać następującą konfigurację

 1. Utworzyć grupę pracowników dla wybranej komórki organizacyjnej i przypisać grupę do komórki organizacyjnej

2. Włączyć w ustawieniach aplikacji faktur zakupu poniższą opcję

Od teraz osoba jeśli osoba z Działu IT będzie opisywała fakturę, cała grupa (komórka) otrzyma uprawnienie do faktury

Dostęp w obrębie kilku pracowników

Powyższe ustawienie może być czasem nadmiarowe dla całej organizacji ludzi działu, możemy wprowadzić indywidualne uprawnienia. Przykładowo jeśli fakturę otrzyma Barbara Cacko to dostęp ma do niej Jan Kliś. Ustawienie jest konfigurowane z Rejestrów/Księgowość/Uprawnienia do faktur

Dostęp do wszystkich faktur danej Jednostki rozliczeniowej

Jeśli mamy pracowników różnych spółek, którzy nie biorą udziału w procesie obiegu każdej faktury a mają mieć dostęp do wszystkich faktur danej jednostki, należy
na strukturze organizacyjnej na wybranej jednostce przydzielić grupę którą chcemy uprawnić oraz ustawić regułę przydzielenie osób do grupy – Definicja niezależnie od struktury.
System po zapisie faktury nada uprawnienia odczytu i zapisu wybranej grupie

Następnie do grupy dodajemy osoby, które mają mieć dostęp do wszystkich faktur danej jednostki.

Dostęp do wszystkich faktur danej ścieżki procesu

Jeśli potrzeba jest uprawnienia do wszystkich faktur danej ścieżki jest możliwe przypisanie grupy do ścieżki procesu, która otrzyma uprawnienie do każdej faktury.
Przykładowo jest to ścieżka faktur gotówkowych, gdzie pracownik z kasy ma mieć wgląd we wszystkie faktury płacone gotówką w tym celu w utworzonej ścieżce, która będzie wywoływana dla formy płatności gotówka, ma możliwość ustawienia grupy w której pracownicy otrzymają uprawnienia do tych faktur

Wypróbuj Demo

Wystarczy adres email, aby uruchomić bezpłatne demo Ready_™

Illustration
Top