Loading...

Symfonia

Dane konektora:
Producent Symfonia Sp. z o.o.
Systemy ERP
 • Symfonia Finanse i Księgowość (ERP, 50cloud)
 • Symfonia Start 2.0 Mała Księgowość
Formaty wymiany danych:
 • Plik w formacie V3(.txt)
 • Portal Symfonia Między Firmami (SMF)

Wymiana poprzez SMF wymaga wykupionego pakietu Archiwum do składowania danych.

W celu zaimportowania dokumentów w systemie finansowo – księgowym (niezależnie od formatu wymiany danych) należy wykorzystać funkcję Importu specjalnego. W funkcji tej zdefiniować odpowiednio Profil importu.

Jednym z parametrów profil importu jest szablon, który dla jest inny dla każdego z obsługiwanych systemów finansowo – księgowych. Poniższa lista przedstawia szablony wykorzystywane do eksportu danych:

 • Symfonia Finanse i Księgowość: hmffk.AMS
 • Symfonia Start 2.0 Mała Księgowość: mpinhm.ams

Wskazanie prawidłowego szablonu importu jest warunkiem koniecznym do prawidłowego zaimportowania danych dokumentów.

W celu wykorzystania wymiany danych poprzez SMF należy sparować Profil importu z usługą Connect.

Zakres eksportowanych danych
 • Dane kontrahenta (dostawcy lub nabywcy w zależności od typu dokumentu)
 • Nagłówek dokumentu
 • Rejestry VAT
 • Zapisy księgowe (dekrety)
 • Załącznik PDF dokumentu faktury (tylko przy wymianie przez SMF)
Wykorzystywane szablony księgowań

Szablony generowania danych księgowych wymagają definiowania zapisów księgowych.

Wykorzystywane systemowe szablony księgowań:

 • 4 + 490
 • 4 i 5 według 4
 • 4 i 5 według 5
 • Tylko 4
 • Tylko 5
 • Delegacje
 • Faktury sprzedaży
 • Faktury sprzedaży z zakładki przychody / szczegóły
Konfiguracja

Panel konfiguracji konektora składa się z kilku sekcji

Pierwszą z nich jest wybór systemu. Z listy Dostawców należy wybrać Symfonia Sp. z o.o.. Następnie z listy systemów wskazać właściwy system finansowo – księgowy.

Kolejnym etapem jest ustawienie formatu wymiany danych:

W przypadku wybrania formaty wymiany poprzez SMF w sekcji tej pojawi się dodatkowy przycisk Konfiguracji połączenia z portalem SMF.

Kliknięcie przycisku Otwórz otwiera okno konfiguracji parametrów połączenia poprzez SMF. Po zapisaniu połączenie uznaje się za skonfigurowane.

Uwaga! Na etapie konfiguracji konektora połączenie z SMF-em nie jest weryfikowane pod kątem poprawności.

Wygląd sekcji Księgowe Konfiguracji zależy od wskazanego systemu finansowo – księgowego.

Symfonia Finanse i Księgowość (ERP, 50cloud)

Sekcja ta zawiera następujące opcje:

 • Szablony księgowań – możliwe do zainstalowania, w przypadku, gdy nie zostały zainstalowane podczas uruchomienia aplikacji Eksportera. Opis szablonów księgowań dostępny jest w tym artykule.
 • Import konfiguracji z modelu księgowego – opcja ta uruchamia okno importu pliku XML modelu księgowego wyeksportowane z systemu finansowo – księgowego. W pliku tym znajdować się powinien plan kont.

  W celu uruchomieniu importu modelu księgowego należy kliknąć przycisk IMPORTUJ. Otworzy się okno kreatora importu. W oknie tym wskazujemy plik XML modelu księgowego. Dodatkowo można wskazać pliki XML innych słowników wyeksportowanych z systemu Symfonia ERP. W tym celu muszą być skonfigurowane dodatkowe analityki. Po zakończeniu ładowania plików XML należy kliknąć przycisk DALEJ, aby przejść do następnego kroku.

  Następnym krokiem po kliknięciu jest wybór zakresu danych do zaimportowania. W tym kroku wymienione są słowniki, które zostaną zaimportowane. Na tym etapie osoba importująca model księgowy może zdecydować, co będzie zaimportowane.

  Przechodząc dalej (w przypadku pozostawienia zaznaczonym opcji Plan kont) następuje przypisanie grup kont do wymiarów (dostępne są wyłącznie te wymiary, do których nie zostały przypięte inne słowniki)

  Następne kroki są tabelarycznymi podsumowaniami danych słownikowych, jakie zostaną załadowane do systemu. Ostatnim krokiem przed importem jest podsumowanie zakresu importowanych danych. Kliknięcie IMPORTUJ uruchomi proces importu modelu księgowego. Proces ten przebiega w tle. O jego zakończeniu osoba importująca zostanie poinformowana.

 • Konfiguracja danych księgowych – dostępna dla trzech typów dokumentów: faktury zakupu, sprzedaży oraz delegacji. Opis konfiguracji danych księgowych znajduje się w opisie Konfiguracji Eksportera.
 • Styl zapisów analitycznych – definicja formatu generowania zapisów księgowych. Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się w opisie Konfiguracji Eksportera. Dla systemu Symfonia są dwie opcje:
  • Schemat zapisu jednostronnego – jeden zapis księgowych zawiera konto tylko po jednej stronie WN lub MA (schemat domyślny)
  • Schemat analityczny (zapis dwustronny) – jeden zapis księgowych zawiera konta tylko po obu stronach (WN oraz MA). Dodatkowo zapis równoległy następuje bezpośrednio po zapisie podstawowym.
 • Sumowanie zapisów księgowych – pozwala na agregowanie pozycji zapisów księgowych według numeru konta (w danej grupie zapisów). Opcja ta nie działa w przypadku wybrania schematu analitycznego zapisów księgowych oraz istnienia wymiarowania przypiętego do którejkolwiek definicji zapisów księgowych. Szczegółowy popis z przykładami jest zawarty w tym artykule.
Illustration
Top