Loading...

RAKSSQL

Dane konektora:
Producent RAKS Spólka z o.o.
Systemy ERP RAKSSQL
Formaty wymiany danych:
 • Wymiana poprzez plik XML
Zakres eksportowanych danych
 • Dane kontrahenta (dostawcy lub nabywcy w zależności od typu dokumentu)
 • Nagłówek dokumentu
 • Rejestry VAT
 • Zapisy księgowe (dekrety)
Wykorzystywane szablony księgowań

Szablony generowania danych księgowych wymagają definiowania zapisów księgowych.

Wykorzystywane systemowe szablony księgowań:

 • 4 + 490
 • 4 i 5 według 4
 • 4 i 5 według 5
 • Tylko 4
 • Tylko 5
Konfiguracja

Panel konfiguracji konektora składa się z kilku sekcji. Pierwszą z nich jest wybór systemu. Z listy Dostawców należy wybrać Asseco Business Solutions. Kolejnym etapem jest ustawienie formatu wymiany danych. Ostatnia sekcja ustawień to sekcja Księgowe.

Sekcja księgowe ta zawiera następujące opcje:

 • Szablony księgowań – możliwe do zainstalowania, w przypadku, gdy nie zostały zainstalowane podczas uruchomienia aplikacji Eksportera. Opis szablonów księgowań dostępny jest w tym artykule.
 • Import planu kont z pliku XML. Mechanizm pozwala na zaimportowanie planu kont wyeksportowanego jako plik XML z systemu RAKSSQL.
 • Konfiguracja danych księgowych – dostępna typu dokumentu: faktury zakupu. Klikając przycisk IMPORTUJ. Otworzy się okno importu planu kont

  W oknie tym w polu Plik planu konto wskazujemy plik XML z dysku. Dodatkowo można wskazać rok obrachunkowy, na który będzie importowany plan kont.

  Klikając DALEJ pojawia się okno wskazania wymiarów Rodzaj kosztu oraz Miejsce Powstawania Kosztu. Dla każdego można podać jeden lub wiele grup kont. Przynajmniej jeden wymiar musi mieć wskazane konto.

  Przechodząc do ostatnie kroku importu planu konto pojawia się okno, w którym należy kliknąć przycisk IMPORTUJ

 • Styl zapisów analitycznych – definicja formatu generowania zapisów księgowych. Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się w opisie Konfiguracji Eksportera
  • Schemat zapisu jednostronnego – jeden zapis księgowych zawiera konto tylko po jednej stronie WN lub MA
  • Schemat zapisu dwustronnego – jeden zapis księgowych zawiera konta tylko po obu stronach (WN oraz MA) (schemat domyślny).
 • Sumowanie zapisów księgowych – pozwala na agregowanie pozycji zapisów księgowych według numeru konta (w danej grupie zapisów). Opcja ta nie działa w przypadku wybrania schematu analitycznego zapisów księgowych oraz istnienia wymiarowania przypiętego do którejkolwiek definicji zapisów księgowych. Szczegółowy popis z przykładami jest zawarty w tym artykule.
Illustration
Top