Loading...

Pierwsze kroki

Niniejsza sekcja zawiera opis procesu wystawienia faktury sprzedaży. Proces ten obejmuje podstawową konfigurację zainstalowanej aplikacji, utworzenie faktury sprzedaży oraz uruchomienie jej obiegu wraz z wygenerowaniem załącznika w formacie PDF. Proces ten podzielony jest na dwie części: część konfiguracyjną oraz procesową.

W ramach wstępnego przygotowania aplikacji należy wykonać konfigurację dostępu do aplikacji i przydzielenia do grup użytkowników, konfigurację obiegu faktury sprzedaży oraz konfigurację ustawień dodatkowych.

Sam proces wystawienia faktury sprzedaży składa się z dwóch etapów – utworzenie faktury sprzedaży wraz z wypełnieniem wymaganych danych i dodaniem pozycji oraz przeprocesowanie utworzonej faktury w obiegu.

Część konfiguracyjna

Konfiguracja dostępu do aplikacji

Rozpoczynając pracę z aplikacją Faktury Sprzedaży należy w pierwszej kolejności udostępnić ją użytkownikom systemu Ready_TM. Aby tego dokonać trzeba przejść do Ustawień Aplikacji, następnie wybrać zakładkę [Faktury Sprzedaży] i w sekcji Grupy dodać wybranych użytkowników do grupy: FAKTURY SPRZEDAŻY – Dostęp do aplikacji.

Więcej informacji można znaleźć tutaj.

Konfiguracja obiegu faktury sprzedaży

Następną czynnością konfiguracyjną powinno być dostosowanie obiegu faktury sprzedaży do konkretnych wymagań. Standardowo aplikacja Faktury Sprzedaży zainstalowana wraz z podstawową konfiguracją obiegu. Nie przewiduje ona obiegu akceptacyjnego faktury oraz nie tworzy automatycznie jej źródła. Dostępne opcje zostały opisane w tym artykule.

Przykładowa konfiguracja obiegu faktury sprzedaży może wyglądać następująco:

Konfiguracja dodatkowych ustawień

Konfiguracja aplikacji Faktury Sprzedaży może zostać rozszerzona o ustawienie dodatkowych opcji.

Szczegółowy opis opcji został zawarty tutaj.

Część procesowa

Utworzenie faktury sprzedaży

W celu uruchomienia aplikacji Faktury Sprzedaży należy z menu bocznego Aplikacje kliknąć w ikonkę aplikacji.

Spowoduje to uruchomienie i wyświetlenie interfejsu użytkownika aplikacji Faktury Sprzedaży, którego opis można znaleźć tutaj.

Aby utworzyć nową fakturę sprzedaży należy wybrać zakładkę [Robocze] (1) w lewym menu nawigacyjnym, a następnie kliknąć w przycisk [Nowa faktura] znajdujący się na górnym pasku narzędziowym (2). Zostanie wyświetlona formatka nowej faktury sprzedaży wraz z polami danych.

W wyświetlonym oknie należy wypełnić wymagane pola (1), kliknąć w przycisk [+] w sekcji [Pozycje] aby dodać poszczególne pozycje do faktury sprzedaży (2). W oknie Pozycja faktury trzeba wypełnić wybrane pola w przypadku, gdy wprowadzamy pozycję ręcznie, lub wybrać uprzednio dodany produkt z bazy aplikacji Produkty. Wprowadzoną pozycję zatwierdzamy klikając w przycisk [Zapisz] (3). Fakturę z wypełnionymi polami i dodanymi pozycjami zapisujemy przyciskiem [Zapisz] (4).

Aplikacja dokonuje weryfikacji czy wymagane pola posiadają wartości, wprowadza dane do bazy i uruchamia domyślny obieg dokumentu (1). Więcej na temat obiegu faktury sprzedaży można znaleźć tutaj.

Przeprocesowanie faktury w obiegu

Aby rozpocząć obieg faktury sprzedaży należy w pierwszym kroku kliknąć na wstążce obiegu w przycisk [Przesyłam do wystawienia].

W kolejnym kroku przykładowego obiegu aplikacja generuje źródło faktury, które zostaje umieszczone w zakładce [Załączniki]. W tym miejscu użytkownik może zweryfikować poprawność wygenerowanego pliku PDF, usunąć go, wprowadzić zmiany, jak również powtórnie go wygenerować.

Użytkownik potwierdza poprawność załącznika poprzez kliknięcie w przycisk [Potwierdzam załatwienie] na wstążce obiegu oraz w ostatnim kroku potwierdzając ostatecznie wystawienie faktury sprzedaży.

Obieg faktury sprzedaży zostaje zakończony.

Top