Klauzula informacyjna eDokumenty Spółka z o.o.

Realizując obowiązek informacyjny wynikający z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie przepływu tych danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej „RODO”, niniejszym informujemy że:

 

Administrator Danych Osobowych

Administratorem Państwa Danych Osobowych jest eDokumenty Spółka z o.o. z siedzibą w Bytomiu (41-902),
Pl. Kościuszki 9, KRS 0000538879, NIP 6263016935.

 

Cel i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

Państwa dane osobowe przetwarzane są w następujących celach:

 • udzielenia odpowiedzi zwrotnej na zadane przez Państwa pytanie drogą komunikacji elektronicznej – gdzie podstawą prawną przetwarzania danych jest Państwa zgoda wynikająca z zainicjowania kontaktu z nami,
  lub zgoda udzielona na piśmie (art. 6, ust. 1, lit a RODO),
 • archiwizacji korespondencji tradycyjnej i elektronicznej na wypadek potrzeby wykazania jej przebiegu – co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 • archiwizacji danych udostępnionych na przez Państwa w trakcie korzystania z naszych usług – gdzie podstawą prawną przetwarzania danych jest Państwa zgoda udzielona nam w formie pisemnej (art. 6, ust. 1, lit a RODO),
 • dochodzenia i obrony przed roszczeniami oraz rozpatrywania reklamacji – gdzie podstawą prawną przetwarzania danych jest nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 

Okres przechowywania danych osobowych

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w okresie przewidzianym dla archiwizacji korespondencji elektronicznej
w eDokumenty Sp. z o.o., jednak nie dłużej niż jeden rok od daty ostatniej wymiany korespondencji lub do czasu cofnięcia udzielonej przez Państwa zgody na przetwarzanie tych danych.

Państwa dane osobowe przekazane nam w celu wykonania praw i obowiązków wynikających z zawartej umowy, przechowywane będą do czasu wygaśnięcia roszczeń wynikających z umowy, lecz nie dłużej niż 5 lat od dnia wykonania, wygaśnięcia, wypowiedzenia lub rozwiązania umowy, chyba że postanowienia zawarte w umowie lub przepisy prawa będą stanowić inaczej.

 

Odbiorcy danych

Państwa dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom, z usług których korzystamy przy przetwarzaniu danych:

 • podmiotom powiązanym z Administratorem
 • upoważnionym pracownikom lub zleceniobiorcom Administratora
 • podmiotom świadczącym wybrane usługi na rzecz Administratora – w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne do  świadczenia tych usług (np. kancelarie prawne, biura rachunkowe, firmy świadczące usługi IT)
 • uprawnionym instytucjom i organom państwowym.

 

Przekazywanie danych do państw trzecich

Dane nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy oraz do organizacji międzynarodowych.

 

Profilowanie

Informujemy, że na podstawie podanych przez Państwa danych osobowych nie dokonujemy profilowania,
czyli automatycznej oceny niektórych czynników osobowych.

 

Prawa osób, których dane dotyczą

Przysługuje Państwu prawo do:

 • dostępu do treści Państwa danych osobowych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, w zakresie w jakim podstawą przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora,
 • wycofania udzielonej zgody w zakresie, w jakim jest ona podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych, przy czym wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano
  na podstawie zgody przed je wycofaniem,
 • przenoszenia danych osobowych, tj. otrzymania od Administratora Danych Osobowych informacji
  o przetwarzanych danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie, nadającym się do odczytu maszynowego,
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO.

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Administratorem Danych Osobowych, pisząc na adres email: iod@edokumenty.eu

 

Informacja o obowiązku podania danych osobowych i skutkach ich niepodania

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże skutkiem ich niepodania będzie brak możliwości skorzystania
z usług eDokumenty Spółka z o.o., zawarcia umowy lub uzyskania informacji zwrotnej na zadane przez Państwa pytania drogą elektroniczną.