Loading...

Szablony wiadomości email

Mechanizm szablonów dla wiadomości email funkcjonuje w oparciu o bibliotekę Flexy. Umożliwia on wykorzystanie podczas tworzenia wiadomości wybranego, przygotowanego wcześniej szablonu – przypisanego do danego konta pocztowego (domyślnie), bądź wybranego ręcznie na formularzu wiadomości email. Szablon to w zasadzie plik HTML/Flexy zawierający dowolne elementy (np. tabele, obrazki), style (np. tło, rodzaj i wielkość czcionki, itd.) oraz predefiniowane zmienne.

Jeśli podczas tworzenia wiadomości, na formularzu dokonana zostanie zmiana konta, z którego wiadomość zostanie wysłana, bądź bezpośrednio wybrany zostanie jeden z dostępnych szablonów, treść wiadomości zostanie przeładowana z zastosowaniem właściwego szablonu zachowując prawidłową stopkę, cytowaną wiadomość (np. dla odpowiedzi, podczas przekazywania wiadomości), oraz wprowadzoną treść.

 

Tworzenie nowego szablonu

Wszystkie pliki z szablonami dla wiadomości email powinny mieć rozszerzenie .tpl i znajdować się w Centrum -> Narzędzia -> Panel sterowania -> Pozostałe ustawienia -> Szablony systemowe -> katalog emails.

Pliki muszą być zapisane w kodowaniu UTF-8.
Szablony są identyfikowane nazwami plików z obciętym rozszerzeniem (np. plik nowy_szablon.tpl będzie wyświetlany na liście wyboru szablonu pod nazwą nowy_szablon).
Szablony są parsowane przez silnik Flexy, a ich wynikowa zawartość traktowana jest jako HTML.
W szablonach można wykorzystywać także predefiniowane zmienne, których wartość jest generowana automatycznie w zależności od kontekstu użycia szablonu:

text - treść wiadomości wprowadzona przez użytkownika
footer - stopka wiadomości, właściwa dla danego konta, bądź użytkownika jeśli stopka dla konta nie została określona
quoted - treść cytowanej wiadomości wraz z nagłówkiem - w przypadku tworzenia odpowiedzi lub przekazywania wiadomości

W systemie instalowany jest domyślnie wykorzystywany szablon o nazwie default. Nie jest zalecana modyfikacja tego pliku, ani jego usuwanie. Domyślny szablon jest używany w przypadku braku możliwości użycia szablonu oczekiwanego w danym kontekście (np. brak właściwego pliku, brak uprawnień do pliku). Zmiany powinny być wprowadzane na zasadzie dodawania nowych szablonów.

 

Linkowanie grafiki w szablonach wiadomości

W szablonie można oczywiście umieszczać elementy graficzne (tag IMG) bądź też określać w definicji stylów obrazy wykorzystywane jako tło. Należy jednak pamiętać, że elementy te muszą być linkowane jako zasoby zewnętrzne, tzn. nie przesyłane wraz z wiadomością. Grafikę najczęściej publikuje się na serwerze obsługującym witrynę internetową firmy.
Elementy graficzne można także w formie kodowania base64

<img src="data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAA......." />)

 

Wykorzystanie szablonu w korespondencji

Dla każdego z kont pocztowych możliwe jest niezależne określenie właściwego szablonu, który będzie wykorzystywany podczas tworzenia wiadomości.

Określamy to w oknie konfiguracji konta pocztowego:

W przypadku wysyłania bardziej specyficznych wiadomości (np. ofert), gdzie oczekiwane jest zawarcie bardziej szczegółowych, statycznych informacji, możliwe jest wybranie szablonu już bezpośrednio na formularzu tworzonej wiadomości, na przycisku Opcje.

Określony w ten sposób szablon ma wyższy priorytet, niż domyślny szablon przypisany do konta, więc w tym momencie kolejne zmiany w polu Od będą powodowały jedynie aktualizację stopki.

 

Przykładowy szablon HTML/Flexy

Poniżej zamieszczony został przykładowy kod szablonu. Deklaracje important przy rozmiarze czcionki i rodzaju czcionki są konieczne dla nadpisania domyślnych ustawień edytora.

<body>
<head>
<style type="text/css">
  body {
    font-size: 12pt !important;
    font-family: calibri, arial, sans-serif !important;
    color: #000;
    background: #fff;
    padding: 4px;
  }
  table, td {
    font-family: calibri, arial, sans-serif;
    border-style: none;
    padding: 0px;
    margin: 0px;
  }
  td {
    vertical-align: top;
  }
  img {
    padding: 0px;
    border: 0px;
  }
  .tmain {
    width: 100%;
  }
  .tmain .leftCol {
    width: 200px;
    color: #999;
    border-right: 1px solid #bbb;
  }
  .tmain .rightCol {
    padding: 0px 12px;
  }
  .footer {
    border-top: 1px solid #bbb;
    margin-top: 12px;
    padding-top: 12px;
  }
  .account {
    color: #777;
  }
  .quoted {
    padding: 0px 10px;
  }
  .quoted blockquote {
    border: 2px none #3D8BFF;
    border-style: none solid;
    padding: 0px 10px;
    margin: 0px;
  }
</style>
</head>
<table class="tmain">
  <tr>
    <td class="leftCol">
      <div class="company">
        <img src="data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAA......." />)<br>
        Ready_
      </div>
    </td>
    <td class="rightCol">
      
      {text:h}
      
      {if:footer}
      <div class="footer account">
        {footer:h}
      </div>
      {end:}
    </td>
  </tr>
</table>

{if:quoted}
  <br><br>
  <div class="quoted">
  {quoted:h}
  </div>
{end:}

</body>

Wstawianie danych z bazy do szablonu maila

Przydatną opcją dla dużych organizacji jest pobieranie automatyczne danych do stopki z danych pracownika pochodzących ze struktury organizacyjnej i konta użytkownika. Przykładowe zapytania poniżej:

<div class="imie">
    {sql_query(#SELECT u.firnam || ' ' || u.lasnam AS line_1 FROM organization_units o LEFT JOIN users_link_org_units ulo ON o.orunid = ulo.orunid LEFT JOIN users u ON u.usr_id = ulo.usr_id WHERE u.usr_id = {%1}#,LOGGED_USR_ID)}<br></div>
    <br />
<div class="stanowisko">
    {sql_query(#SELECT o.ndenam AS line_2 FROM organization_units o LEFT JOIN users_link_org_units ulo ON o.orunid = ulo.orunid LEFT JOIN users u ON u.usr_id = ulo.usr_id WHERE u.usr_id = {%1}#,LOGGED_USR_ID)}<br/>
    <br/>
    {sql_query(#SELECT CASE WHEN u.iphone IS NOT NULL THEN 'phone ' || u.iphone ELSE ''END AS line_3 FROM organization_units o LEFT JOIN users_link_org_units ulo ON o.orunid = ulo.orunid LEFT JOIN users u ON u.usr_id = ulo.usr_id WHERE u.usr_id = {%1}#,LOGGED_USR_ID)}<br/>
    {sql_query(#SELECT CASE WHEN u.phone_ IS NOT NULL THEN 'mobile ' || u.phone_ ELSE ''END AS line_4 FROM organization_units o LEFT JOIN users_link_org_units ulo ON o.orunid = ulo.orunid LEFT JOIN users u ON u.usr_id = ulo.usr_id WHERE u.usr_id = {%1}#,LOGGED_USR_ID)}<br/>
    <u>{sql_query(#SELECT CASE WHEN e_mail IS NOT NULL THEN e_mail ELSE ''END AS line_5 FROM organization_units o LEFT JOIN users_link_org_units ulo ON o.orunid = ulo.orunid LEFT JOIN users u ON u.usr_id = ulo.usr_id WHERE u.usr_id = {%1}#,LOGGED_USR_ID)}</u><br/>
    
<br >
</div>

 

Illustration
Top