Loading...

Opis modułu terminarz

Opis modułu Terminarz

Celem modułu Terminarz jest wyświetlenie w formie listy wszystkich zdarzeń występujących w systemie. Terminarz, podobnie jak kalendarz pozwala na analizowanie wszystkich przychodzących oraz niewykonanych zadań / spotkań, które użytkownicy mają zaplanowane – niezależnie, czy zdarzenie jest związane ze sprawą, kontrahentem bądź projektem.

Różnicą obu modułów jest wizualizacja zdarzeń. Dane gromadzone w tabeli możemy grupować np. ze względu na kontrahentów lub sprawy.

Aplikacja Terminarz składa się z następujących funkcjonalności:

 • Panele nawigacyjne – pozwalają nam zawęzić listę wyświetlanych zdarzeń poprzez zastosowanie odpowiednich filtrów.
 • Pasek narzędzi – pozwala w szybki sposób dodać nowe zdarzenie, przypomnienie bądź adnotację do systemu.
 • Lista zadań – sposób prezentacji zdarzeń.

Uwaga! Zdarzenia oznaczone są kolorem czerwonym wtedy kiedy są przeterminowane.

 

Panel nawigacyjny – filtrowanie listy zdarzeń, przypomnień i adnotacji.

Aby zmienić zakres danych w tabeli, posługujemy się filtrami w kolumnie po lewej stronie i wyszukiwarką. Po wybraniu wartości w każdym panelu nawigacyjnym lista zostanie automatycznie przeładowana.

Do wyboru mamy następujące filtry:

 • Dla kogo – z listy możemy wybrać użytkownika, do którego posiadamy prawo do jednostki (definiowane w strukturze organizacyjnej). Domyślnie, każdy użytkownik widzi tylko swoje konto.
 • Pokaż własne – wyświetlone zostaną wszystkie zdarzenia, które zostały przez nas i dla nas samych utworzone.
 • Pokaż zlecone – wyświetlone zostaną wszystkie zdarzenia, które zostały przez nas utworzone, ale wykonaniem ich ma się zająć inny użytkownik.
 • Pokaż zlecone przez innych – wyświetlone zostaną wszystkie zdarzenia, które zostały utworzone przez innego użytkownika, ale do wykonania dla nas.
 • Typ – wyświetlone zostaną wszystkie zdarzenia wybranego typu, np. zadania bądź spotkania. Jeśli chcemy wyświetlić wszystkie typy zdarzeń, zostawiamy opcję Wszystkie.
 • Priorytet – Wyświetlone zostaną wszystkie zdarzenia ze zdefiniowanym, odpowiednim priorytetem, np. wysoki, normalny, niski.
 • Kategoria – Wyświetlone zostaną wszystkie zdarzenia z wybranej kategorii zdarzeń.
 • Pokazuj cykliczne – Wyświetlone zostaną wszystkie zdarzenia oraz te, które zostały zdefiniowane jako cykliczne.
 • Pokazuj załatwione – Wyświetlone zostaną wszystkie zdarzenia oraz te, które zostały już wykonane i oznaczone jako załatwione.
 • Pokazuj plan dnia – Wyświetlone zostaną wszystkie zdarzenia oraz te, które zostały przez nas oznaczone jako „plan dnia”
 • Zakres – wyświetlone zostaną wszystkie zdarzenia rozpoczęte zgodnie z wybraną opcją – dzisiaj, wczoraj, bieżący lub zeszły tydzień oraz bieżący lub zeszły miesiąc. Żeby lista wyboru była aktywna konieczne jest zaznaczenie opcji Załącz.
 • Data od i do – zawężenie listy wszystkich zdarzeń rozpoczętych zgodnie z ustawionym zakresem dat.
 • Data załatwienia: Od i do – zawężenie listy wszystkich zdarzeń wykonanych / załatwionych zgodnie z ustawionym zakresem dat.
 • Sprawa – zawężenie listy wszystkich zdarzeń użytkownika występujących w wybranej sprawie.
 • Klient – zawężenie listy wszystkich zdarzeń użytkownika powiązanych z wybranym kontrahentem.

Grupowanie listy zdarzeń, przypomnień i adnotacji.

Dodatkową funkcjonalnością pozwalającą na szybsze analizowanie zdarzeń w Terminarzu jest Grupowanie wyników.

Możemy grupować wyniki po sprawach (Sprawa), kontrahencie (Kontrahent), mieście kontrahenta (Miasto), użytkowniku który zlecił zadanie (Zlecone przez), użytkowniku wykonującym zadanie (Użytkownik), dacie rozpoczęcia zadania (Start).

 

Wypróbuj Demo

Wystarczy adres email, aby uruchomić bezpłatne demo Ready_™

Illustration
Top