Instrukcja użytkownika

Przeznaczeniem Modułu Płatności jest przygotowanie poleceń przelewów, które następnie można wyeksportować do właściwego Banku.

Generowanie płatności polega na wygenerowaniu plików eksportu w odpowiednim formacie.

Pliki te należy zapisać na dysku lokalnego komputera, a następnie w oknie płatności na portalu Banku zaimportować plik korzystając z odpowiedniego szablonu eksportu.

Struktura modułu #

Moduł może pracować w dwóch trybach uproszczonym i rozszerzonym. W przypadku modułu uproszczonego, pracownik eksportujący dane do banku musi brać udział w procesie i na każdym dokumencie przez zakończeniem procesu utworzyć płatność. Dodatkowo wymagane jest ustawienie parametru w module aplikacji do pilnowania generowania płatności. Więcej w konfiguracji moduł faktur

W przypadku moduł rozszerzonego pracownik zajmujący się przelewami przygotowuje płatności w module płatności

Moduł  ten składa się maksymalnie z następujących widoków, możliwe są dwa tryby jest widok uproszczony, który konfigurowany jest w ustawieniach aplikacji

 • Dokumenty płatności – zawiera listę dokumentów płatności utworzonych ręcznie przez zalogowanego użytkownika.
 • Faktury zakupu – zawiera listę dokumentów faktur zakupu, które mogą podlegać wygenerowaniu płatności.
 • Faktury zakupu – zawiera listę dokumentów delegacji, które mogą podlegać wygenerowaniu płatności.
 • W przygotowaniu – znajdują się wszystkie płatności, które nie posiadają uzupełnionego kompletu informacji, takich jak np: Dane Płatnika, Beneficjenta, kwoty lub szczegóły płatności.
 • Do akceptacji – zawiera płatności, które posiadają uzupełniony komplet informacji, oczekują na akceptację do eksportu.
 • Do eksportu – zawiera płatności, które posiadają uzupełniony komplet informacji, oczekują na eksport do Banku.
 • Zapłacone – zawiera płatności, które posiadają uzupełniony komplet informacji oraz zostały wyeksportowane do Banku lub / oraz oznaczone jako Zapłacone.
 • Kaucje – Zawiera listę płatności zawierających kwotę kaucji gwarancyjnych.
 • Konta Bankowe – Zawiera listę kont bankowych kontrahentów.

 

Generowanie plików eksportu płatności do Banku #

Na podstawie wybranych z listy płatności generowany jest jeden lub więcej plików eksportu do banku w odpowiednim formacie w zależności od typu transakcji:

 

Po pobraniu płatności, wygenerowany plik należy zaimportować do banku

Tworzenie płatności z dokumentów zakupu #

Na podstawie dokumentu zakupu np. Faktury zakupu można utworzyć płatność. Dane z dokumentu zakupu są przenoszone na płatność, w tym:

 • Sprzedawca lub Pracownik dokonujący płatności ze środków własnych (jako Beneficjent)
 • Nabywca (jako Płatnik)
 • wybrane z listy konto bankowe (jako Konto Beneficjenta)
 • kwota Brutto (oraz kwota VAT na potrzeby mechanizmu MPP)
 • Numer faktury jako tytuł płatności

Tworzenie płatności niezwiązanych z dokumentami zakupu #

Mechanizm pozwala na utworzenie płatności, które nie wynikają bezpośrednio z dokumentu zakupu. Często mechanizm stosowany jest do operacjach na często powtarzalnych stałych lub podobnych płatnościach.

W tym przypadku konieczne jest wypełnienie wszystkich danych płatności

 

Klonowanie powtarzalnych płatności #

Funkcjonalność ta dotyczy płatności niezwiązanych z dokumentem płatności. Na podstawie już istniejących płatności, z których niektóre mogły zostać już zapłacone, możemy utworzyć nową płatność.

Przenoszone są wszystkie informacje z płatności źródłowej. Nowa płatność różni się tylko tytułem płatności, który dla nowej płatności zawsze jest „Sklonowana płatność”

Mechanizm Planera Płatności, czyli płatności „w ratach” #

Mechanizm ten dostępny jest dla płatności tworzonych z dokumentów zakupu. Tworzy ona wskazaną liczbę płatności (wskazaną w polu Ilość miesięcy) płatnych co miesiąc w równej kwocie od daty pierwszej płatności. Nalezy przez to rozumieć, że kwota brutto płatności jest dzielona przez ilość miesięcy na równe kwoty.

 

Generowanie płatności z uwzględnieniem kaucji oraz kosztów budowy #

Na podstawie dokumentu zakupu możemy stworzyć płatności, które uwzględniają kaucje oraz koszty budowy. Jest to realizowane poprzez generowanie odpowiedniej liczby płatności, gdzie zawsze jest jedna płatność, która oznacza płatność główna, a której kwota jest pomniejszona od kwoty kaucji oraz / lub kosztów budowy, natomiast następne jedna lub dwie zawierają odpowiednio kwoty kaucji i kosztów budowy.

Możliwość akceptacji płatności do eksportu #

Moduł Płatności ma możliwość bycia skonfigurowania w taki sposób, aby każda płatność zanim trafi do eksportu, musi zostać zaakceptowana.

Blokowanie płatności #

Blokowanie płatności pozwala na wstrzymanie płatności. Oznacza to, że płatność nie pokaże się w zakładce „Do eksportu”, dopóki nie zostanie odblokowana.

Możliwość wskazania wymagalności potwierdzenia przelewu #

Potwierdzenia płatności mogą być wskazywane na płatnościach nie związanych z dokumentem zakupu, oraz na dokumencie faktury zakupu, nawet gdy nie istnieje jeszcze powiązana z nim płatność.

Tworzona wtedy płatność będzie od razu oznaczona jako płatność z wymaganym potwierdzeniem płatności.

Na końcu procesu po dokonaniu płatności właściwy pracownik dodaje potwierdzenie przelewu oraz oznacza płatność, że zostało dodane potwierdzenie płatności.

 

 

Rozpocznij pracę z Ready_™

Uruchom system i korzystaj przez 14 dni bezpłatnie!