Loading...

Zabezpieczenia umowy

Dodawanie zabezpieczeń do umów

Aplikacja Umowy umożliwia zarządzanie zabezpieczeniami wprowadzonych umów. Zabezpieczenia należytego wykonania umowy dostępne są na zakładce Finansowe, która aktywowana jest po wprowadzeniu wartości umowy.

Przycisk ZABEZPIECZENIA UMOWY służy do wprowadzania informacji do umowy o klauzulach zabezpieczeń umowy.

 1. Forma zabezpieczeń – określa jaka forma zabezpieczenia została zastosowana do umowy, wybierając:
  1. gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa – informacja zostanie zapisana na umowie w celach informacyjnych, wybór tej opcji nie powoduje dodatkowych działań w systemie;
  2. kaucja – wybranie kaucji spowoduje dostępność dodatkowych funkcjonalności w systemie opisanych poniżej.
 2. % kaucji od wartości umowy – jest to procent wartości umowy, który zostaje zatrzymany od wystawionej faktury.
 3. Termin zwrotu kaucji – informacja o terminie zwrotu kaucji, data jest wykorzystywana przez moduł płatności przy tworzenie zapisu o terminie płatności kaucji.
 4. % redukcji po odbiorze końcowym – procent od wartości kaucji, który jest zatrzymany do odbioru końcowego.
 5. Termin zwrotu kaucji – dotyczy terminu zwrotu % redukcji po odbiorze końcowym , data jest wykorzystywana przez moduł płatności przy tworzenie zapisu o terminie płatności kaucji.
 6. Warunki potrącenia kaucji –  ustawia jak realizowane są potrącenia:
  1. z każdej faktury;
  2. z pierwszej faktury;
  3. inne – wybór tego rozwiązania powoduje brak obliczeń kaucji na fakturach i brak automatów tworzących płatności.

Przegląd umów z zabezpieczeniami

Po wprowadzeniu na umowie informacji o zabezpieczeniach do umowy w module zostanie dodana zakładka ZABEZPIECZENIA, w której dostępne będą tylko umowy, które mają wprowadzone zabezpieczania. Wszystkie wprowadzane informacje są prezentowane w kolumnach.

Tworzenie powiązań faktury z umową

W procesie obiegu faktury Osoba merytoryczna opisująca kosztowo fakturę może połączyć fakturę z umową. Przechodzi w tym celu do zakładki powiązania i naciska Dodaj umowę. Następnie z listy umów powiązanych z kontrahentem i mających status OBOWIĄZUJĄCA wybiera odpowiednią umowę i klika przycisk Zapisz.

Powyższe działanie spowoduje, że pojawi się informacja o umowie i zabezpieczeniach do umowy, a w przypadku umowy, która posiada zabezpieczenie kaucją, pojawi się dodatkowo informacja o kwocie kaucji, która powinna zostać potrącona przy płatności.

Tworzenie płatności do faktury z powiązaną umową

W przypadku generowania płatności dla umów z ustawionymi zabezpieczeniami następuje automatyczne jej rozbicie.

Płatności bez % redukcji po odbiorze końcowym

Płatność zostanie rozbita na dwa zapisy:

 • płatność za fakturę pomniejszoną o % kaucji od kwoty netto faktury + VAT;
 • zapis kaucji, gdzie wartość płatności zostanie zredukowana o ustalony % redukcji, z terminem ustalonym w zapisie umowy jako termin zwrotu kaucji.

Płatności z % redukcją po odbiorze końcowym

W tym przypadku powstaną trzy zapisy płatności:

 • płatność za fakturę pomniejszoną o % kaucji od kwoty netto faktury + VAT;
 • zapis kaucji, gdzie wartość płatności zostanie zredukowana o ustalony % redukcji, z terminem ustalonym w zapisie umowy jako termin zwrotu kaucji;
 • zapis kaucji, gdzie wartość to ustalony % zatrzymanej kaucji faktury, z terminem ustalonym w zapisie umowy jako termin odbioru końcowego.

Wypróbuj Demo

Wystarczy adres email, aby uruchomić bezpłatne demo Ready_™

Illustration
Top