Loading...

Tworzenie płatności z faktury zakupu

Tworzenie płatności z faktur zakupu jest procesem, który można wykonać z dwóch miejsc:

  • z poziomu aplikacji Płatności z zakładki DO ZAPŁATY w grupie FAKTURY ZAKUPU.
  • z zakładki Powiązania na dokumencie faktury zakupu.

Poniżej opisano oba sposoby tworzenia płatności.

Tworzenie płatności z poziomu aplikacji Płatności

Będąc w zakładce DO ZAPŁATY aplikacji Płatności (1) poprzez naciśnięcie jednego przycisku można utworzyć płatności jednocześnie dla jednej lub wielu faktur zakupu. Na liście widać te dokumenty faktur zakupu, które:

  • zostały oznaczone do płatności,
  • nie zostały w 100% wartości brutto zapłacone,
  • forma płatności wskazana na zakładce Szczegóły nie jest typu Gotówka.

Tworzenie płatności dla pojedynczej płatności

W celu utworzenia płatności do pojedynczej faktury należy zaznaczyć na liście faktur zakupu jedną fakturę (2).

Tworzenie płatności z faktury

Po kliknięciu przycisku Utwórz płatność z Faktury (3) otworzy się edycji płatności  (szczegółowe informacje o formatce edycji płatności znajdują się tutaj):

Edycja danych płatności

Po wprowadzeniu danych i kliknięciu przycisku ZAPISZ płatność jest procesowana dalej (może zostać zablokowana, przekierowana DO AKCEPTACJI lub DO EKSPORTU w zależności od ustawień systemu oraz stanu oznaczenia blokady na dokumencie faktury zakupu).

Tworzenie płatności dla wielu dokumentów faktur

Oprócz tworzenia pojedynczej płatności istnieje również możliwość tworzenia płatności dla wielu faktur zakupu. W tym celu z poziomu listy faktur należy zaznaczyć więcej niż jedną fakturę zakupu. Następnie po kliknięciu przycisku (3) nastąpi wygenerowanie płatności. Wynik generowania płatności jest wyświetlony na podsumowaniu:

Generowanie wielu płatności

Na podsumowaniu tym widać, które płatności zostały wygenerowane (w tym, do której zakładki aplikacji Płatności zostały przeprocesowane). W przypadku błędów w tworzeniu płatności, na podsumowaniu widoczna byłaby sekcja dodatkowa z listą faktur z których nie zostały utworzone płatności. W sekcji tej znajdują się informacje o źródłowym dokumencie faktury oraz powodzie, przez który płatność nie została wygenerowana.

Tworzenie płatności w zakładce Powiązania dokumentu faktury zakupu

Płatność może być również tworzona bezpośrednio na fakturze zakupu. W tym celu na otwartej fakturze zakupu należy przejść do zakładki Powiązania (1).

Tworzenie płatności z faktury zakupu

Następnie należy zweryfikować, czy dokument faktury jest oznaczony do płatności (2). Ten stan powoduje, że widoczny jest przycisk Utwórz. Po jego kliknięciu nastąpi otwarcie formatki Edycji płatności. Znów po uzupełnieniu danych płatności i kliknięciu przycisku ZAPISZ, nastąpi procesowanie płatności. Widok końcowy prezentuje się następująco:

Zakładka powiązania na fakturze z płatnością.

Na powyższym przykładzie widać utworzoną płatność do dokumentu faktury zakupu, która ma status ZAAKCEPTOWANA. Oznacza to, że znajduje się ona w zakładce DO EKSPORTU oczekując na eksport do banku.

Przycisk Utwórz widoczny jest tak długo, jak istnieje wartość faktury (pomniejszona o kwotę zapłacono oraz o wartości wszystkich innych wygenerowanych płatności do tejże faktury) większa od zera.

 

Top