Loading...

Słowniki, rejestry i analityki

Ważną rolę w systemie pełną słowniki i rejestry, które pozwalają na zachowanie porządku w oznaczaniu różnych właściwości faktur rejestrowanych w systemie. Domyślnie słowniki wypełnione są w minimalnym zakresie i konieczne jest ich skonfigurowanie pod potrzeby organizacji. Uzupełniając i prowadząc słowniki, warto zadbać o zachowanie porządku.

Projekty

Słownik kosztów Projekty zawiera pojęcia związane z projektami. Dostęp do ustawień słownika jest możliwy po kliknięciu przycisku Aplikacje i wybraniu opcji Ustawienia aplikacji. W nowym oknie należy odszukać sekcję FAKTURY ZAKUPU i SŁOWNIKI.

W tym miejscu warto zauważyć, że słownik projekty może zawierać listę projektów, które są prowadzone przez firmę niezależnie od modułu Projekty. Należy pamiętać o tym, że moduł Projekty jest narzędziem globalnym i nie ma powiązania z jednostką rozliczeniową.

Aby dodać nowe pojęcie do słownika, należy:

 1. otworzyć ustawienia dotyczące słowników (kliknąć kolejno Aplikacje, Ustawienia aplikacji, FAKTURY ZAKUPU, SŁOWNIKI, a potem w sekcji SŁOWNIKI KOSZTÓW kliknąć przycisk OTWÓRZ przy opcji Projekty);,
 2. w nowym oknie kliknąć przycisk Nowy;
 3. uzupełnić pola według opisu:
  1. Nazwa – miejsce na wpisanie nazwy projektu;
  1. Opis – miejsce na opisanie projektu;
  1. Numer – w tym miejscu należy wpisać numer projektu, który będzie zgodny z przyjętymi wzorcami numeracji;
  1. Koordynator – pozwala na wskazanie osoby, która będzie prowadzić projekt. Wybór następuje z rozwijanej listy;
  1. Klient – pozwala na powiązanie projektu z konkretnym klientem. W polu można wpisać fragment nazwy klienta, kliknąć przycisk lupy i wskazać konkretny podmiot z ograniczonej listy. Za pomocą przycisku z symbolem plusa można utworzyć nowego klienta. Dane do pola pobierane są z modułu Klienci;
  1. Kalendarz – pozwala powiązać projekt z konkretnym kalendarzem. Moduł Kalendarz został omówiony w oddzielnym artykule;
  1. Data rozp. – pozwala ustawić datę rozpoczęcia projektu;
  1. Data zak. – pozwala na ustawienie daty zakończenia projektu;
  1. Kolor – pozwala nadać oznaczenie kolorystyczne dla projektu w celu lepszej jego identyfikacji. Wybór koloru ogranicza się do wskazania odpowiedniej barwy z palety;
  1. Priorytet – daje możliwość ustawienia priorytetu projektu;
  1. Zakończone – włączenie opcji oznacza zakończenie prac nad projektem. Domyślnie projekt zakończy się po tym, jak zapadnie data ustawiona w polu Data zak.;
Dodawnie nowego pojęcia do słownika
 • kliknąć przycisk ZAPISZ. Projekt pojawi się na liście słownika.

Aby usunąć pojęcie ze słownika, należy:

 1. otworzyć ustawienia dotyczące słowników (kliknąć kolejno Aplikacje, Ustawienia aplikacji, FAKTURY ZAKUPU, SŁOWNIKI, a potem w sekcji SŁOWNIKI KOSZTÓW kliknąć przycisk OTWÓRZ przy opcji Projekty);
 2. odszukać projekt na liście, zaznaczyć go i kliknąć przycisk Usuń;
Usuwanie pojęcia ze słownika
 • potwierdzić chęć usunięcia projektu ze słownika, klikając przycisk TAK.

Aby edytować pojęcie w słowników, należy:

 1. otworzyć ustawienia dotyczące słowników (kliknąć kolejno Aplikacje, Ustawienia aplikacji, FAKTURY ZAKUPU, SŁOWNIKI, a potem w sekcji SŁOWNIKI KOSZTÓW kliknąć przycisk OTWÓRZ przy opcji Projekty);
 2. odszukać projekt na liście, zaznaczyć go i kliknąć przycisk Edycja;
 3. wprowadzić wymagane zmiany i kliknąć przycisk ZAPISZ.
Edytowanie pojęcia w słowniku

Aby zaimportować listę pojęć do słownika Projekty, należy:

 1. otworzyć ustawienia dotyczące słowników (kliknąć kolejno Aplikacje, Ustawienia aplikacji, FAKTURY ZAKUPU, SŁOWNIKI, a potem w sekcji SŁOWNIKI KOSZTÓW kliknąć przycisk IMPORTUJ przy opcji Projekty);
Importowanie pojęć do słownika
 1. kliknąć opcję Pobierz, z dysku komputera zostanie zapisany plik Excela, który jest wzorem tego, jak ma wyglądać formatka będąca podstawą importu. Na jej wzór należy przygotować plik z listą wszystkich projektów;
Importowanie pojęć do słownika – ciąg dalszy
 1. kliknąć trzy kropki w polu Wybierz plik do importu i wskazać plik Excela, który zawiera wykaz danych do importu;
 2. w polu Jeśli projekt zostanie znaleziony określić zachowanie w przypadku konfliktu:
  • Przerwij cały import – import zostanie przerwany;
  • Pomiń projekt i kontynuuj import – projekt, który powoduje konflikt, zostanie pominięty, a reszta zaimportowana do słownika;
  • Aktualizuj projekt – projekt będący przyczyną konfliktu zostanie zaktualizowany danymi z arkusza Excela;
 3. w polu Jeśli znaleziony projekt jest usunięty określić zachowanie w przypadku wykrycia usunięcia danych ze słownika:
  • Przerwij cały import – import zostanie przerwany;
  • Pomiń projekt i kontynuuj import – projekt, który sprawia konflikt zostanie pominięty, a reszta zaimportowana do słownika,
  • Przywróć projekt i zaktualizuj – projekt zostanie przywrócony i zaktualizowany do danych z arkusza Excela;
 4. kliknąć IMPORTUJ, po zakończeniu importu na ekranie pojawi się podsumowanie. Należy kliknąć OK.

Importując dane do słownika Projekty, należy zadbać o to, by kolumna Klient była wypełniona zgodnie z nazwami klientów utworzonych w module Klient. Jeżeli konto klienta nie istnieje, to należy je najpierw założyć.

Miejsce powstawania kosztów

Słownik kosztów Miejsca powstawania kosztów zawiera definicję MPK. Dostęp do ustawień słownika jest możliwy po kliknięciu przycisku Aplikacje i wybraniu opcji Ustawienia aplikacji. W nowym oknie należy odszukać sekcję FAKTURY ZAKUPU i SŁOWNIKI.

Aby dodać nowy element do słownika, należy:

 1. otworzyć ustawienia dotyczące słowników (kliknąć kolejno Aplikacje, Ustawienia aplikacji, FAKTURY ZAKUPU, SŁOWNIKI, a potem w sekcji SŁOWNIKI KOSZTÓW kliknąć przycisk OTWÓRZ przy opcji Miejsce powstawania kosztów);
 2. w nowym oknie kliknąć przycisk Dodaj (zielony przycisk z symbolem plusa);
 3. uzupełnić pola według opisu:
  • Numer konta – służy do wpisania numeru konta powiązanego z danym MPK;
  • Liczba porządkowa – wartość jest generowana automatycznie;
  • Jednostka rozliczeniowa – jeżeli w systemie ustawiono wielofirmowość i określono jednostki rozliczeniowe, można z listy wybrać odpowiedni podmiot i powiązać z numerem MPK;
  • Rok obrachunkowy – pozwala na powiązanie numeru MPK z konkretnym rokiem obrachunkowym. Rok należy wybrać z rozwijanej listy;
  • Dział – pozwala na liście wskazać dział, z którym ma być powiązany numer MPK. W praktyce oznacza to, że jeżeli koszt doda osoba z danego działu, to MPK zostanie domyślnie zainicjowane;
  • Projekt – pozwala na powiązanie danego MPK z konkretnym projektem. W polu można wpisać fragment nazwy projektu i kliknąć przycisk z symbolem lupy, na liście pojawi się lista projektów, które spełniają założenia wyszukiwania, wystarczy zaznaczyć pozycję na liście. Można również kliknąć ikonę lupy i wtedy na liście pojawią się wszystkie projekty zdefiniowane w systemie. Dodatkowo klikając przycisk z symbolem plusa, można utworzyć nowy projekt;
  • Opis i Opis 2 – pola pozwalają na dodanie dokładnego opisu znaczenia danego numeru MPK;
Tworzenie nowego MPK
 1. kliknąć OK. Nowy MPK pojawi się na liście w oknie widoku słownika.

Aby usunąć pojęcie ze słownika, należy:

 1. otworzyć ustawienia dotyczące słowników (kliknąć kolejno Aplikacje, Ustawienia aplikacji, FAKTURY ZAKUPU, SŁOWNIKI, a potem w sekcji SŁOWNIKI KOSZTÓW kliknąć przycisk OTWÓRZ przy opcji Miejsce powstawania kosztów);
 2. odszukać zbędny MKP na liście, zaznaczyć go i kliknąć Usuń (ikona kosza);
Usuwanie istniejącego MPK
 1. potwierdzić zamiar usunięcia numeru MPK, klikając TAK. Numer zostanie usunięty z listy.

Warto w tym miejscu wskazać, że jeżeli najpierw zostanie wskazany MPK na liście, a potem kliknięty przycisk Dodaj, to nowy MPK pojawi się jako podrzędny dla zaznaczonej pozycji. Innymi słowy powstanie rozwijane drzewko. Rozwiązanie to pozwala na utworzenie grupy zawierającej bardziej szczegółowe numery MPK.

Aby edytować pojęcie w słowników, należy:

 1. otworzyć ustawienia dotyczące słowników (kliknąć kolejno Aplikacje, Ustawienia aplikacji, FAKTURY ZAKUPU, SŁOWNIKI, a potem w sekcji SŁOWNIKI KOSZTÓW kliknąć przycisk OTWÓRZ przy opcji Miejsce powstawania kosztów);
 2. odszukać MKP na liście, zaznaczyć go i kliknąć przycisk Edytuj (ikona ołówka);
 3. w nowym oknie wprowadzić niezbędne zmiany w danych numeru MPK i kliknąć przycisk OK.

Numery MPK są powiązanie z konkretnym rokiem. Oznacza to, że z chwilą wejścia w nowy rok numery należy zakładać od nowa lub je skopiować. To drugie rozwiązanie w systemie jest nazywane przepisaniem i znacznie uprasza całą operację.

Aby przepisać MPK na kolejny rok, należy:

 1. otworzyć ustawienia dotyczące słowników (kliknąć kolejno Aplikacje, Ustawienia aplikacji, FAKTURY ZAKUPU, SŁOWNIKI, a potem w sekcji SŁOWNIKI KOSZTÓW kliknąć przycisk OTWÓRZ przy opcji Miejsce powstawania kosztów);
 2. odszukać MKP na liście, zaznaczyć go i kliknąć przycisk Przepisz MPK;
Przepisanie MPK na kolejny rok
 1. w nowym oknie:
  • Z roku – ustawić rok, z którego MPK ma zostać przepisany;
  • Na rok – ustawić rok, na który MPK ma zostać przepisany;
  • Jednostka rozliczeniowa – zaznaczyć jednostkę rozliczeniową, do której ma zostać przepisany numer MPK. Na liście będą widoczne wszystkie jednostki, które utworzono w systemie;
Przepisanie MPK na kolejny rok – ciąg dalszy
 1. kliknąć PRZEPISZ. Numer zostanie przepisany zgodnie z ustawieniami i będzie gotowy do wykorzystania. Jednocześnie taki numer pojawi się na liście w słowniku.

W przypadku rozbudowanych organizacji i rozpoczęcia pracy z systemem może zajść potrzeba hurtowego importu MPK, które są wykorzystywane w ramach organizacji. System Ready_TM jest gotów na taką okoliczność i daje możliwość importu w oparciu o odpowiednio przygotowany plik CSV (można go edytować w arkuszu kalkulacyjnym na przykład MS Excel).

Aby zaimportować listę pojęć do słownika, należy:

 1. otworzyć ustawienia dotyczące słowników (kliknąć kolejno Aplikacje, Ustawienia aplikacji, FAKTURY ZAKUPU, SŁOWNIKI, a potem w sekcji SŁOWNIKI KOSZTÓW kliknąć OTWÓRZ przy opcji Miejsce powstawania kosztów);
 2. kliknąć opcję Przykładowy plik. Wzorcowy plik CSV zostanie pobrany i zapisany na dysku komputera. Wzór jest stosunkowo prosty i zawiera trzy kolumny:
  • Nr konta – numer konta powiązanych z MPK;
  • Opis – opis danego MPK;
  • Rok obrachunkowy – rok, którego dotyczy dany numer MPK;
Import listy MPK do słownika – krok pierwszy
 • korzystając ze wzoru, należy przygotować zestawienie numerów MPK, które będą importowane do systemu Ready_TM. Gotowy dokument należy zapisać jako plik CSV;
 • w sekcji ustawień – FAKTURY ZAKUPU, SŁOWNIKI kliknąć przycisk IMPORTUJ widoczny przy opcji Miejsce powstawania kosztów;
 • uruchomiony zostanie kreator importu:
  • w polu Plik kliknąć przycisk z trzema kropkami i wskazać plik CSV z listą numerów MPK;
  • pola Separator, Separator tekstu, Kodowanie ustawić zgodnie z tym, w jaki sposób przygotowano plik CSV. Omawiane elementy można zdefiniować na etapie zapisywania pliku CSV;
  • w polu Dla istniejących wybrać opcję, która będzie odpowiednia w przypadku wykrycia konfliktów. Ustawienie Nadpisz nadpisze istniejący numer MPK tym, który będzie importowany z pliku CSV. Natomiast opcja Pozostaw zachowa numer w systemie i pominie ten z pliku CSV;
  • kliknąć Dalej;
Import listy MPK do słownika – krok drugi
 1. drugi krok kreatora importu wymaga:
  • sprawdzenia podglądu w górnej części okna. Jeżeli dane są odpowiednio podzielone na kolumny, to znaczy, że w pierwszym kroku wybrano odpowiednie ustawienia;
  • w sekcji Powiązania należy kliknąć pozycję na liście, a potem dla opcji Powiąż z ustawić odpowiedni numer kolumny widoczny w podglądzie. Wszystkie dostępne wartości należy zmapować w taki sam sposób;
  • jeżeli konieczne jest powiązanie numerów MPK z konkretną jednostką rozliczeniową, to należy ją oznaczyć w polu Jedn. rozliczeniowa;
  • w polu Zacznij od ustawić numer pierwszego wiesza arkusza, który zawiera faktyczne dane do importu. Jeżeli arkusz zawiera opis kolumn w pierwszym wierszu, to w polu należy ustawić wartość 2;
  • kliknąć Dalej;
Import listy MPK do słownika – krok trzeci
 1. trzeci krok pracy kreatora wyświetli podsumowanie importu. Jeżeli wszystko zostało poprawnie przeprowadzone w podsumowaniu, to nie pojawi się informacja o ewentualnych błędach. Aby kontynuować, należy kliknąć  przycisk Dalej;
 2. kreator zostanie zamknięty, a zaimportowane numery będzie można podejrzeć w słowniku.
Import listy MPK do słownika – krok czwarty

Kreator importu można uruchomić również bezpośrednio z podglądu słownika. W tym celu należy kliknąć przycisk Importuj MPK, który znajduje się na pasku narzędziowym.

Rodzaje kosztów

Słownik kosztów Rodzaj kosztów zawiera pojęcia związane z rodzajem kosztów. Dostęp do ustawień słownika jest możliwy po kliknięciu przycisku Aplikacje i wybraniu opcji Ustawienia aplikacji. W nowym oknie należy odszukać sekcję FAKTURY ZAKUPU i SŁOWNIKI.

Aby dodać nowe pojęcie do słownika, należy:

 1. otworzyć ustawienia dotyczące słowników (kliknąć kolejno Aplikacje, Ustawienia aplikacji, FAKTURY ZAKUPU, SŁOWNIKI, a potem w sekcji SŁOWNIKI KOSZTÓW kliknąć przycisk OTWÓRZ przy opcji Rodzaje kosztów);
 2. w nowym oknie kliknąć przycisk Dodaj (zielony przycisk z symbolem plusa);
 3. uzupełnić pola według opisu:
  • Numer konta – służy do wpisania numeru konta powiązanego z danym RK;
  • Liczba porządkowa – wartość jest generowana automatycznie;
  • Jednostka rozliczeniowa – jeżeli w systemie ustawiono wielofirmowość i określono jednostki rozliczeniowe, można z listy wybrać odpowiedni podmiot i powiązać z numerem RK;
  • Rok obrachunkowy – pozwala na powiązanie numeru RK z konkretnym rokiem obrachunkowym. Rok należy wybrać z rozwijanej listy;
  • Opis i Opis 2 – pola pozwalają na dodanie dokładnego opisu znaczenia danego numeru RK;
Tworzenie nowego rodzaju kosztów
 1. kliknąć OK. Nowy RK pojawi się na liście w oknie widoku słownika.

Aby usunąć pojęcie ze słownika, należy:

 1. otworzyć ustawienia dotyczące słowników (kliknąć kolejno Aplikacje, Ustawienia aplikacji, FAKTURY ZAKUPU, SŁOWNIKI, a potem w sekcji SŁOWNIKI KOSZTÓW kliknąć przycisk OTWÓRZ przy opcji Rodzaje kosztów);
 2. odszukać zbędny RK na liście, zaznaczyć go i kliknąć przycisk Usuń (ikona kosza);
Usuwanie istniejącego rodzaju kosztów
 1. potwierdzić chęć usunięcia numeru RK, klikając TAK. Numer zostanie usunięty z listy.

Aby edytować pojęcie w słowników, należy:

 1. otworzyć ustawienia dotyczące słowników (kliknąć kolejno Aplikacje, Ustawienia aplikacji, FAKTURY ZAKUPU, SŁOWNIKI, a potem w sekcji SŁOWNIKI KOSZTÓW kliknąć przycisk OTWÓRZ przy opcji Rodzaje kosztów);
 2. odszukać RK na liście, zaznaczyć go i kliknąć przycisk Edytuj (ikona ołówka);
 3. w nowym oknie wprowadzić niezbędne zmiany i kliknąć przycisk OK.

Numery RK są powiązanie z konkretnym rokiem. Oznacza to, że z chwilą wejścia w nowy rok numery należy zakładać od nowa lub je skopiować. To drugie rozwiązanie w systemie jest nazywane przepisaniem i znacznie uprasza całą operację.

Aby przepisać RK na kolejny rok, należy:

 1. otworzyć ustawienia dotyczące słowników (kliknąć kolejno Aplikacje, Ustawienia aplikacji, FAKTURY ZAKUPU, SŁOWNIKI, a potem w sekcji SŁOWNIKI KOSZTÓW kliknąć OTWÓRZ przy opcji Rodzaje kosztów);
 2. odszukać RK na liście, zaznaczyć go i kliknąć Przepisz RK;
Przepisywanie rodzaju kosztów na kolejny rok
 1. w nowym oknie:
  • Z roku – ustawić rok, z którego RK ma zostać przepisany;
  • Na rok – ustawić rok, na który RK ma zostać przepisany;
  • Jednostka rozliczeniowa – zaznaczyć jednostkę rozliczeniową, do której ma zostać przepisany numer RK. Na liście będą widoczne wszystkie jednostki, które utworzono w systemie;
Przepisywanie rodzaju kosztów na kolejny rok – ciąg dalszy
 1. kliknąć przycisk PRZEPISZ. Numer zostanie przepisany zgodnie z ustawieniami i będzie gotów do wykorzystania. Jednocześnie taki numer pojawi się na liście w słowniku.

W przypadku rozbudowanych organizacji i rozpoczęcia pracy z systemem może zajść potrzeba hurtowego importu RK, które są wykorzystywane w ramach organizacji. System Ready_TM jest gotów na taką okoliczność i daje możliwość importu w oparciu o odpowiednio przygotowany plik CSV (można go edytować w arkuszu kalkulacyjnym, na przykład MS Excel).

Aby zaimportować listę pojęć do słownika, należy:

 1. otworzyć ustawienia dotyczące słowników (kliknąć kolejno Aplikacje, Ustawienia aplikacji, FAKTURY ZAKUPU, SŁOWNIKI, a potem w sekcji SŁOWNIKI KOSZTÓW kliknąć przycisk OTWÓRZ przy opcji Rodzaje kosztów);
 2. kliknąć opcję Przykładowy plik. Wzorcowy plik CSV zostanie pobrany i zapisany na dysku komputera. Wzór jest stosunkowo prosty i zawiera trzy kolumny:
  • Nr konta – numer konta powiązany z RK;
  • Opis – opis danego RK;
  • Rok obrachunkowy – rok, którego dotyczy dany numer RK;
Importowanie rodzaju kosztów z listy – krok pierwszy
 1. korzystając ze wzoru, należy przygotować zestawienie numerów RK, które będą importowane do systemu Ready_TM. Gotowy dokument należy zapisać jako plik CSV;
 2. w sekcji ustawień – FAKTURY ZAKUPU, SŁOWNIKI kliknąć przycisk IMPORTUJ widoczny przy opcji Miejsce powstawania kosztów;
 3. uruchomiony zostanie kreator importu:
  • w polu Plik kliknąć przycisk z trzema kropkami i wskazać plik CSV z listą numerów RK;
  • pola Separator kolumn, Separator tekstu, Kodowanie ustawić zgodnie z tym, w jaki sposób przygotowano plik CSV. Omawiane elementy można zdefiniować na etapie zapisywania pliku CSV;
  • w polu Dla istniejących wybrać opcję, która będzie odpowiednia w przypadku wykrycia konfliktów. Ustawienie Nadpisz nadpisze istniejący numer RK tym, który będzie importowany z pliku CSV. Natomiast opcja Pozostaw zachowa numer w systemie i pominie ten z pliku CSV;
  • kliknąć Dalej;
Importowanie rodzaju kosztów z listy – krok drugi
 1. drugi krok kreatora importu wymaga:
  • sprawdzenia podglądu w górnej części okna. Jeżeli dane są odpowiednio podzielone na kolumny, to znaczy, że w pierwszym kroku wybrano odpowiednie ustawienia;
  • w sekcji Powiązania należy kliknąć pozycję na liście, a potem dla opcji Powiąż z ustawić odpowiedni numer kolumny z widoczny w podglądzie. Wszystkie dostępne wartości należy zmapować w taki sam sposób;
  • jeżeli konieczne jest powiązanie numerów RK z konkretną jednostką rozliczeniową, to należy ją oznaczyć w polu Jedn. rozliczeniowa;
  • w polu Zacznij od ustawić numer pierwszego wiersza arkusza, który zawiera faktyczne dane do importu. Jeżeli arkusz zawiera opis kolumn w pierwszym wierszu, to w polu należy ustawić wartość 2;
  • kliknąć Dalej;
Importowanie rodzaju kosztów z listy – krok trzeci
 1. trzeci krok pracy kreatora wyświetli podsumowanie importu. Jeżeli wszystko zostało poprawnie przeprowadzone w podsumowaniu, nie będzie informacji o ewentualnych błędach. Aby kontynuować, należy kliknąć Dalej;
 2. kreator zostanie zamknięty, a zaimportowane numery będzie można podejrzeć w słowniku.

Kreator importu można uruchomić również bezpośrednio z podglądu słownika. W tym celu należy kliknąć przycisk Importuj RK, który znajduje się na pasku narzędziowym.

Dodatkowe analityki

Słownik Dodatkowe analityki zawiera listę pięciu dodatkowych narzędzi, które pomagają podczas pracy z fakturami zakupowymi. Dostęp do ustawień słownika jest możliwy po kliknięciu przycisku Aplikacje i wybraniu opcji Ustawienia aplikacji. W nowym oknie należy odszukać sekcję FAKTURY ZAKUPU i SŁOWNIKI.

Dostępne są trzy podstawowe analityki:

 • Simple (Prosta lista wyboru) – to zwykła lista, do której można dodać pozycję;
 • Advance (Lista z możliwością wyszukiwania) – pozwala wpisać tekst i wyszukać pozycje, do których ma się uprawnienia. Nie można dodawać nowych pozycji;
 • Custom (Własny komponent) – pozwala na powiązanie z projektami w module Projekty. Można wybrać kontekst łączenia się kont do elementów w systemie. Narzędzie to jest najczęściej łączone z LINIĄ BUDŻETOWĄ.

Aby zdefiniować dodatkową analitykę, należy:

 1. kliknąć Aplikacje, a potem wybrać Ustawienia aplikacji;
 2. w nowym oknie przejść do sekcji FAKTURY ZAKUPU/SŁOWNIKI, odszukać opcję Dodatkowe analityki i kliknąć przycisk OTWÓRZ;
 3. w nowym oknie włączyć analitykę na liście, a następnie dwukrotnie ją kliknąć;
Definiowanie dodatkowej analityki – krok pierwszy
 1. w następnym nowym oknie uzupełnić pole Opis analityki, wybrać jej Styl oraz ustawić wartość w polu Widget w zależności od potrzeb. Kliknąć przycisk ZAPISZ. W przykładzie wybrano analitykę typu Custom i połączono ją z Linią budżetową;
Definiowanie dodatkowej analityki – krok drugi
 1. w module Faktury zakupu otworzyć fakturę, w której planowane jest wykorzystanie nowego elementu. W zakładce Koszty należy kliknąć przycisk Nowy (zielony przycisk plusa). Na ekranie pojawi się następne okno, w którym możliwe jest skorzystanie z nowej analityki o nazwie Linia budżetowa. Wystarczy wprowadzić odpowiednie dane i zapisać dokument, klikając OK.
Definiowanie dodatkowej analityki – krok trzeci

Opisy kosztów faktur

Słownik kosztów Opis kosztów faktur zawiera listę gotowych opisów, które można wykorzystywać podczas opisywania faktur. Dostęp do ustawień słownika jest możliwy po kliknięciu przycisku Aplikacje i wybraniu opcji Ustawienia aplikacji. W nowym oknie należy odszukać sekcję FAKTURY ZAKUPU i SŁOWNIKI.

Aby dodać nowe pojęcie do słownika, należy:

 1. otworzyć ustawienia dotyczące słowników (kliknąć kolejno Aplikacje, Ustawienia aplikacji, FAKTURY ZAKUPU, SŁOWNIKI, a potem w sekcji SŁOWNIKI KOSZTÓW kliknąć przycisk OTWÓRZ przy opcji Opis kosztów faktur);
 2. w nowym oknie kliknąć przycisk Nowy (zielony przycisk z symbolem plusa);
 3. w polu Opis wprowadzić opis kosztu i kliknąć przycisk ZAPISZ;
Tworzenie nowego opisu faktur
 1. nowy opis pojawi się na liście.

Aby usunąć pojęcie ze słownika, należy:

 1. otworzyć ustawienia dotyczące słowników (kliknąć kolejno Aplikacje, Ustawienia aplikacji, FAKTURY ZAKUPU, SŁOWNIKI, a potem w sekcji SŁOWNIKI KOSZTÓW kliknąć przycisk OTWÓRZ przy opcji Opis kosztów faktur);
 2. odszukać i zaznaczyć na liście zbędny opis kosztów, kliknąć przycisk Usuń (przycisk z symbolem kosza na śmieci);
 3. kliknąć czerwony przycisk USUŃ, aby potwierdzić chęć usunięcia pozycji z listy.

Aby edytować pojęcie w słowników, należy:

 1. otworzyć ustawienia dotyczące słowników (kliknąć kolejno Aplikacje, Ustawienia aplikacji, FAKTURY ZAKUPU, SŁOWNIKI, a potem w sekcji SŁOWNIKI KOSZTÓW kliknąć przycisk OTWÓRZ przy opcji Opis kosztów faktur);
 2. odszukać i zaznaczyć na liście opis kosztów wymagający poprawy, kliknąć przycisk Edytuj (przycisk z symbolem ołówka);
 3. w nowym oknie wprowadzić korektę opisu i kliknąć przycisk ZAPISZ.

Typy dokumentów księgowych

Słownik kosztów Typów dokumentów księgowych zawiera listę wykorzystywanych w ramach organizacji typów dokumentów, które można wykorzystywać podczas rejestracji faktur. Dostęp do ustawień słownika jest możliwy po kliknięciu przycisku Aplikacje i wybraniu opcji Ustawienia aplikacji. W nowym oknie należy odszukać sekcję FAKTURY ZAKUPU i SŁOWNIKI.

Aby dodać nowe pojęcie do słownika, należy:

 1. otworzyć ustawienia dotyczące słowników (kliknąć kolejno Aplikacje, Ustawienia aplikacji, FAKTURY ZAKUPU, SŁOWNIKI, a potem w sekcji POZOSTAŁE SŁOWNIKI kliknąć przycisk OTWÓRZ przy opcji Typy dokumentów księgowych);
 2. w nowym oknie kliknąć przycisk Nowy (zielony przycisk z symbolem plusa);
 3. wypełnić pola zgodnie z instrukcją:
  • Opis – miejsce na wprowadzenie nazwy typu dokumentu;
  • Kod – skrócony kod oznaczający nowy typ dokumentu;
  • Kolor – po kliknięciu pola z palety barw można wybrać kolor, za pomocą którego dany typ dokumentów zostanie wyróżniony w rejestrach;
  • Opis 2, Opis 3, Opis 4 – dodatkowe pola na opisy typu dokumentu księgowego;
  • Jednostka rozliczeniowa – jeżeli system Ready_TM wspiera kilka jednostek rozliczeniowych, to za pomocą omawianej opcji można typ dokumentu powiązać z konkretnym podmiotem. Podmiot wybierany jest z listy;
  • Liczony z – umożliwia określenie, czy kwoty będą wyliczane w oparciu o wartość netto czy brutto;
  • Typ dokumentu – pozwala na wybranie typu dokumentu z listy – w opisywanym module będą to faktura zakupu lub korekta faktury zakupu;
  • Okres sterowany datą – odpowiada za określenie, w jaki sposób okres będzie naliczany. Na liście dostępnych jest kilka opcji: Data dodania do systemu, Data operacji gospodarczej, Data wpływu, Data wystawienia, Data zaksięgowania oraz Termin płatności;
  • VAT sterowany datą – opcja analogiczna do opisanej powyżej, ale dotycząca VAT-u;
  • Rejestr VAT wymagany – pozwala wymusić wykorzystywanie rejestru VAT-u;
  • Domyślny rejestr VAT – pozwala na wskazanie podstawowego rejestru VAT. W przypadku braku rejestru można go utworzyć, klikając przycisk z symbolem plusa;
  • Przeciwstawny rejestr VAT – pozwala na wskazanie przeciwstawnego rejestru VAT. W przypadku braku rejestru można go utworzyć, klikając przycisk z symbolem plusa;
  • Automatycznie ustaw domyślny dla typu i jednostki – pozwala wymusić, że tworzony typ dokumentu będzie domyślny dla jednostki ustawionej w polu Jednostka rozliczeniowa i typu w polu Typ dokumentu;
  • Ukryj na listach wyboru – umożliwia schowanie danego typu dokumentu na listach wyboru w systemie;
Tworzenie nowego typu dokumentu księgowego
 1. kliknąć przycisk ZAPISZ. Nowy typ dokumentu pojawi się na liście w głównym oknie słownika.

Aby usunąć pojęcie ze słownika, należy:

 1. otworzyć ustawienia dotyczące słowników (kliknąć kolejno Aplikacje, Ustawienia aplikacji, FAKTURY ZAKUPU, SŁOWNIKI, a potem w sekcji POZOSTAŁE SŁOWNIKI kliknąć przycisk OTWÓRZ przy opcji Typy dokumentów księgowych);
 2. odszukać i zaznaczyć na liście, kliknąć przycisk Usuń (przycisk z symbolem kosza na śmieci);,
 3. kliknąć przycisk USUŃ, aby potwierdzić chęć usunięcia pozycji z listy.

Aby edytować pojęcie w słowników, należy:

 1. otworzyć ustawienia dotyczące słowników (kliknąć kolejno Aplikacje, Ustawienia aplikacji, FAKTURY ZAKUPU, SŁOWNIKI, a potem w sekcji POZOSTAŁE SŁOWNIKI kliknąć przycisk OTWÓRZ przy opcji Typy dokumentów księgowych);
 2. odszukać i zaznaczyć na liście opis kosztów wymagający poprawy, kliknąć przycisk Edytuj (przycisk z symbolem ołówka);
 3. w nowym oknie wprowadzić korektę opisu i kliknąć przycisk ZAPISZ.

Rejestr VAT

Słownik Rejestr VAT zawiera listę rejestrów VAT, które można wykorzystywać podczas opisywania faktur. Dostęp do ustawień słownika jest możliwy po kliknięciu przycisku Aplikacje i wybraniu opcji Ustawienia aplikacji. W nowym oknie należy odszukać sekcję FAKTURY ZAKUPU i SŁOWNIKI.

Aby dodać nowe pojęcie do słownika, należy:

 1. otworzyć ustawienia dotyczące słowników (kliknąć kolejno Aplikacje, Ustawienia aplikacji, FAKTURY ZAKUPU, SŁOWNIKI, a potem w sekcji POZOSTAŁE SŁOWNIKI kliknąć przycisk OTWÓRZ przy opcji Rejestry VAT);
 2. w nowym oknie kliknąć Nowy (zielony przycisk z symbolem plusa);
 3. wypełnić pola zgodnie z instrukcją:
  • Symbol – miejsce na wprowadzenie symbolu rejestru;
  • Nazwa – miejsce na wprowadzenie nazwy rejestru;
  • Opis – pole na opisy typu dokumentu księgowego;
  • Domyślna stawka VAT – na liście należy wskazać domyślną stawkę VAT dla danego rejestru VAT;
  • Typ rejestru – określić typ tworzonego rejestru. Na liście dostępne są cztery typy: Zakup, Sprzedaż, Import oraz Eksport;
  • Jednostka rozliczeniowa – jeżeli system Ready_TM wspiera kilka jednostek rozliczeniowych, to za pomocą omawianej opcji można typ dokumentu powiązać z konkretnym podmiotem. Podmiot wybierany jest z listy;
  • Ukryj na listach wyboru – umożliwia schowanie danego typu dokumentu na listach wyboru w systemie;
Nowy rejestr VAT
 1. kliknąć ZAPISZ. Nowy typ dokumentu pojawi się na liście w głównym oknie słownika.

Aby usunąć pojęcie ze słownika, należy:

 1. otworzyć ustawienia dotyczące słowników (kliknąć kolejno Aplikacje, Ustawienia aplikacji, FAKTURY ZAKUPU, SŁOWNIKI, a potem w sekcji POZOSTAŁE SŁOWNIKI kliknąć OTWÓRZ przy opcji Rejestry VAT);
 2. odszukać i zaznaczyć na liście zbędną pozycję, kliknąć przycisk Usuń (przycisk z symbolem kosza na śmieci);
 3. kliknąć USUŃ, aby potwierdzić chęć usunięcia pozycji z listy.

Aby edytować pojęcie w słowników, należy:

 1. otworzyć ustawienia dotyczące słowników (kliknąć kolejno Aplikacje, Ustawienia aplikacji, FAKTURY ZAKUPU, SŁOWNIKI, a potem w sekcji POZOSTAŁE SŁOWNIKI kliknąć OTWÓRZ przy opcji Rejestry VAT);
 2. odszukać i zaznaczyć na liście pozycję wymagającą poprawy, kliknąć przycisk Edytuj (przycisk z symbolem ołówka);
 3. w nowym oknie wprowadzić korektę opisu i kliknąć ZAPISZ.

Stawki VAT

Słownik Stawki VAT zawiera listę stawek podatku VAT, które można wykorzystywać podczas opisywania faktur. Dostęp do ustawień słownika jest możliwy po kliknięciu przycisku Aplikacje i wybraniu opcji Ustawienia aplikacji. W nowym oknie należy odszukać sekcję FAKTURY ZAKUPU i SŁOWNIKI.

Aby dodać nowe pojęcie do słownika, należy:

 1. otworzyć ustawienia dotyczące słowników (kliknąć kolejno Aplikacje, Ustawienia aplikacji, FAKTURY ZAKUPU, SŁOWNIKI, a potem w sekcji POZOSTAŁE SŁOWNIKI kliknąć OTWÓRZ przy opcji Stawki VAT);
 2. w nowym oknie kliknąć przycisk Nowa (zielony przycisk z symbolem plusa);
 3. wypełnić pola zgodnie z instrukcją:
  • Nazwa stawki – miejsce na wprowadzenie nazwy nowej stawki VAT;
  • Wartość stawki – pole na wpisanie wartości procentowej stawki podatku VAT;
  • Symbol stawki VAT – służy do określenia symbolu stawki VAT;
  • Domyślna – ustawiając wartość można wymusić, by dana stawka była domyślnie sugerowana podczas pracy z systemem Ready_TM. Domyślną stawkę można ustawić również z poziomu widoku listy. Wystarczy zaznaczyć pozycję na liście i kliknąć Ustaw wybraną stawkę VAT jako domyślną;
  • Naliczany – z listy należy wybrać właściwie ustawienie dla tworzonej stawki. Dostępne ustawienia to Naliczany, Zwolniona, Nie podlega VAT, Bez podania;
Tworzenie nowego stawki VAT
 1. kliknąć OK. Nowy typ dokumentu pojawi się na liście w głównym oknie słownika.

Aby usunąć pojęcie ze słownika, należy:

 1. otworzyć ustawienia dotyczące słowników (kliknąć kolejno Aplikacje, Ustawienia aplikacji, FAKTURY ZAKUPU, SŁOWNIKI, a potem w sekcji POZOSTAŁE SŁOWNIKI kliknąć przycisk OTWÓRZ przy opcji Stawki VAT);
 2. odszukać i zaznaczyć na liście zbędną pozycję, kliknąć przycisk Usuń (przycisk z symbolem kosza na śmieci);
 3. kliknąć przycisk USUŃ, aby potwierdzić chęć usunięcia pozycji z listy.

Aby edytować pojęcie w słowników, należy:

 1. otworzyć ustawienia dotyczące słowników (kliknąć kolejno Aplikacje, Ustawienia aplikacji, FAKTURY ZAKUPU, SŁOWNIKI, a potem w sekcji POZOSTAŁE SŁOWNIKI kliknąć przycisk OTWÓRZ przy opcji Stawki VAT);
 2. odszukać i zaznaczyć na liście pozycję wymagającą poprawy, kliknąć przycisk Edytuj (przycisk z symbolem ołówka);
 3. w nowym oknie wprowadzić korektę opisu i kliknąć przycisk ZAPISZ.

Waluty

Słownik Waluty zawiera listę walut, które są wykorzystywane w organizacji. Dostęp do ustawień słownika jest możliwy po kliknięciu przycisku Aplikacje i wybraniu opcji Ustawienia aplikacji. W nowym oknie należy odszukać sekcję FAKTURY ZAKUPU i SŁOWNIKI.

Aby dodać nową walutę do słownika, należy:

 1. otworzyć ustawienia dotyczące słowników (kliknąć kolejno Aplikacje, Ustawienia aplikacji, FAKTURY ZAKUPU, SŁOWNIKI, a potem w sekcji POZOSTAŁE SŁOWNIKI kliknąć przycisk OTWÓRZ przy opcji Waluty);
 2. w nowym oknie kliknąć Nowa (zielony przycisk z symbolem plusa);
 3. wypełnić pola zgodnie z instrukcją:
  • Nazwa – miejsce na wprowadzenie nazwy nowej waluty;
  • Symbol – służy do określenia symbolu nowej waluty. W tym miejscu należy podać kod stosowany przez NBP, na przykład PLN, USD. Nie należy używać zapisu: złoty, dolar, $;
  • Kod numeryczny – pozwala przypisać kod numeryczny walucie;
  • Symbol unicode – pozwala na wstawienie symbolu zgodnego z Unicode;
  • Domyślna – włączenie tej opcji spowoduje, że dana waluta będzie traktowana jako domyślna;
  • Kraj, Część całkowita, Część – pola pozwalające na opisanie szczegółowe danej waluty, kraju pochodzenia oraz podziału;
  • Kurs kupna – pole na kurs kupna waluty, będzie aktualizowane automatycznie;
  • Kurs średni – pole z kursem średnim waluty, będzie aktualizowane automatycznie;
  • Kurs sprzedaży – pole na kurs sprzedaży waluty, będzie aktualizowane automatycznie;
  • Z dnia – informacja o tym, z jakiego dnia pochodzi kurs, pole będzie aktualizowane automatycznie;
  • KRUS WYMIANY – opcja opisana w oddzielnym artykule;
Dodawanie waluty
 1. kliknąć OK. Nowy typ dokumentu pojawi się na liście w głównym oknie słownika.

Aby usunąć walutę ze słownika, należy:

 1. otworzyć ustawienia dotyczące słowników (kliknąć kolejno Aplikacje, Ustawienia aplikacji, FAKTURY ZAKUPU, SŁOWNIKI, a potem w sekcji POZOSTAŁE SŁOWNIKI kliknąć OTWÓRZ przy opcji Waluty);
 2. odszukać i zaznaczyć na liście zbędną walutę, kliknąć Usuń (przycisk z symbolem kosza na śmieci);
 3. kliknąć przycisk TAK, aby potwierdzić chęć usunięcia pozycji z listy.

Aby edytować walutę w słowników, należy:

 1. otworzyć ustawienia dotyczące słowników (kliknąć kolejno Aplikacje, Ustawienia aplikacji, FAKTURY ZAKUPU, SŁOWNIKI, a potem w sekcji POZOSTAŁE SŁOWNIKI kliknąć przycisk OTWÓRZ przy opcji Waluty);
 2. odszukać i zaznaczyć na liście pozycję wymagającą poprawy, kliknąć Edytuj (przycisk z symbolem ołówka);
 3. w nowym oknie wprowadzić korektę opisu i kliknąć ZAPISZ.

Aby ustawić automatyczne pobieranie kursów waluty, należy:

 1. otworzyć ustawienia dotyczące słowników (kliknąć kolejno Aplikacje, Ustawienia aplikacji, FAKTURY ZAKUPU, SŁOWNIKI, a potem w sekcji POZOSTAŁE SŁOWNIKI kliknąć OTWÓRZ przy opcji Waluty);
 2. w nowym oknie kliknąć Kurs wymiany;
 3. w nowym oknie:
  • Waluta – wystarczy wybrać rodzaj waluty z listy, reszta danych zostanie pobrana automatycznie;
  • Waluta podstawowa – wystarczy wybrać walutę z listy, reszta danych zostanie pobrana automatycznie;
  • w polach Kurs średni, Kurs sprzedaży, Kurs kupna można wprowadzić aktualny kurs. Pola mogą zostać puste i system Ready_TM samodzielnie pobierze odpowiednie kursy z NBP;
Automatyczne pobieranie kursu
 1. kliknąć ZAPISZ.

System Ready_TM samodzielnie pobiera odpowiednie kursy z danych publikowanych przez NBP. Aktualizacja odbywa się raz na dobę. Historyczne kursy można podejrzeć w oknie, które otworzy się po kliknięciu przycisku Kurs wymiany. Listę kursów można filtrować według kryteriów daty i waluty.

Formy płatności

Słownik Formy płatności zawiera dostępnych form płatności, które są wykorzystywane w organizacji. Dostęp do ustawień słownika jest możliwy po kliknięciu przycisku Aplikacje i wybraniu opcji Ustawienia aplikacji. W nowym oknie należy odszukać sekcję FAKTURY ZAKUPU i SŁOWNIKI.

Aby dodać nowe pojęcie do słownika, należy:

 1. otworzyć ustawienia dotyczące słowników (kliknąć kolejno Aplikacje, Ustawienia aplikacji, FAKTURY ZAKUPU, SŁOWNIKI, a potem w sekcji POZOSTAŁE SŁOWNIKI kliknąć OTWÓRZ przy opcji Formy płatności);
 2. w nowym oknie kliknąć Dodaj (zielony przycisk z symbolem plusa);
 3. wypełnić pola zgodnie z instrukcją:
  • Forma – miejsce na wpisanie nazwy formy płatności. Jeżeli definiowana jest płatność gotówkowa, to wtedy w polu Typ należy ustawić Gotówka. System nie będzie wymagał podania numeru konta bankowego. Takie ustawienie jest zalecane w przypadku płatności kartą;
  • Lp – liczba porządkowa na liście dostępnych form płatności, wartość jest dodawana automatycznie;
  • Typ – pozwala na określenie, jaką formę ma płatność (gotówkowa lub inna).  Opcja inna jest traktowana jako przelew, a to oznacza, że konieczne będzie podanie numeru konta bankowego. Dla płatności gotówkowych numer rachunku bankowego nie jest konieczny;
  • Płatne do dnia – liczba dni na zapłatę;
  • Opis – miejsce na dodatkowy opis nowej formy płatności;
Nowa forma płatności
 1. kliknąć OK. Nowy typ dokumentu pojawi się na liście w głównym oknie słownika.

Aby usunąć pojęcie ze słownika, należy:

 1. otworzyć ustawienia dotyczące słowników (kliknąć kolejno Aplikacje, Ustawienia aplikacji, FAKTURY ZAKUPU, SŁOWNIKI, a potem w sekcji POZOSTAŁE SŁOWNIKI kliknąć przycisk OTWÓRZ przy opcji Formy płatności);
 2. odszukać i zaznaczyć na liście zbędną pozycję, kliknąć przycisk Usuń (przycisk z symbolem kosza na śmieci);
 3. kliknąć przycisk USUŃ, aby potwierdzić chęć usunięcia pozycji z listy.

Aby edytować pojęcie w słowników, należy:

 1. otworzyć ustawienia dotyczące słowników (kliknąć kolejno Aplikacje, Ustawienia aplikacji, FAKTURY ZAKUPU, SŁOWNIKI, a potem w sekcji POZOSTAŁE SŁOWNIKI kliknąć przycisk OTWÓRZ przy opcji Formy płatności);
 2. odszukać i zaznaczyć na liście pozycję wymagającą poprawy, kliknąć przycisk Edytuj (przycisk z symbolem ołówka);
 3. w nowym oknie wprowadzić korektę opisu i kliknąć przycisk ZAPISZ.

Cechy

Słownik Cechy zawiera listę cech, które są wykorzystywane w organizacji podczas rejestracji i opisywania faktur zakupowych i korekt. Dostęp do ustawień słownika jest możliwy po kliknięciu przycisku Aplikacje i wybraniu opcji Ustawienia aplikacji. W nowym oknie należy odszukać sekcję FAKTURY ZAKUPU i SŁOWNIKI.

Słownik Cech definiowany jest oddzielnie dla faktur zakupowych oraz korekt faktur zakupowych. W obu przypadkach definicja cech wygląda dokładnie tak samo. Dlatego działania opisano tylko jeden raz.

Aby dodać nową cechę do słownika, należy:

 1. otworzyć ustawienia dotyczące słowników (kliknąć kolejno Aplikacje, Ustawienia aplikacji, FAKTURY ZAKUPU, SŁOWNIKI, a potem w sekcji POZOSTAŁE SŁOWNIKI kliknąć przycisk FAKTURY ZAKUPU lub KOREKTA FAKTURY ZAKUPU przy opcji Cechy);
 2. w nowym oknie kliknąć Nowa (zielony przycisk z symbolem plusa);
 3. wypełnić pola zgodnie z instrukcją:
  • Nazwa – miejsce na wpisanie nazwy nowej cechy;
  • Typ pola – na liście należy wybrać rodzaj pola, które ma być utworzone;
  • Podpowiedź – pozwala na umieszczenie informacji, która pojawi się jako podpowiedź dla utworzonej cechy pola;
  • Symbol – należy wpisać symbol nowej cechy;
  • Priorytet – pozwala na określenie kolejności wyświetlania pól;
  • Grupa – pozwala na zebranie kilku cech w jedną grupę, która będzie w czytelniejszy sposób wyświetlana podczas obsługi faktur;
  • Wymagana – włączenie opcji ustawia pole cechy jako obowiązkowe;
  • Wyłącz z filtrowania – włączenie opcji pozwala na wykluczenie danej cechy z filtrowania faktur;
  • pozostałe opcje wymagają znajomości dokumentacji deweloperskiej i większości typowych sytuacji nie są wymagane;
Dodawanie nowej cechy
 1. kliknąć DODAJ CECHĘ;
 2. przejść do zakładki Uprawnienia do pola i wskazać osoby lub grupy, które będą miały dostęp do nowej cechy. Następnie kliknąć OK;
 3. nowa pozycja pojawi się na liście w głównym oknie słownika.

Aby usunąć cechę ze słownika, należy:

 1. otworzyć ustawienia dotyczące słowników (kliknąć kolejno Aplikacje, Ustawienia aplikacji, FAKTURY ZAKUPU, SŁOWNIKI, a potem w sekcji POZOSTAŁE SŁOWNIKI kliknąć FAKTURY ZAKUPU lub KOREKTA FAKTURY ZAKUPU przy opcji Cechy);
 2. odszukać i zaznaczyć na liście zbędną pozycję, kliknąć Usuń (przycisk z symbolem kosza na śmieci);
 3. kliknąć przycisk USUŃ, aby potwierdzić chęć usunięcia pozycji z listy.

Aby edytować cechę w słowników, należy:

 1. otworzyć ustawienia dotyczące słowników (kliknąć kolejno Aplikacje, Ustawienia aplikacji, FAKTURY ZAKUPU, SŁOWNIKI, a potem w sekcji POZOSTAŁE SŁOWNIKI kliknąć przycisk FAKTURY ZAKUPU lub KOREKTA FAKTURY ZAKUPU przy opcji Cechy);
 2. odszukać i zaznaczyć na liście pozycję wymagającą poprawy, kliknąć Edytuj (przycisk z symbolem ołówka);
 3. w nowym oknie wprowadzić korektę opisu i kliknąć ZAPISZ.

Samochody służbowe

Rejestr Samochody służbowe zawiera listę samochodów służbowych, które są wykorzystywane w organizacji. Dostęp do ustawień słownika jest możliwy po kliknięciu przycisku Aplikacje i wybraniu opcji Ustawienia aplikacji. W nowym oknie należy odszukać sekcję FAKTURY ZAKUPU i SŁOWNIKI.

Szczegółowy opis rejestru znajduje się w oddzielnym artykule będącym częścią modułu Delegacje.

Dane kont ROR pracowników

Rejestr Dane kont ROR pracowników zawiera listę numerów rachunków bankowych osób, które są pracownikami organizacji. Dostęp do ustawień słownika jest możliwy po kliknięciu przycisku Aplikacje i wybraniu opcji Ustawienia aplikacji. W nowym oknie należy odszukać sekcję FAKTURY ZAKUPU i SŁOWNIKI.

Szczegółowy opis rejestru znajduje się w oddzielnym artykule będącym częścią modułu Płatności.

Illustration
Top