Loading...

Mobilny moduł Sprawy

Moduł Sprawy w aplikacji mobilnej odpowiada funkcjonalności systemu Ready_TM dostępnej pod taką samą nazwą. Z poziomu wersji mobilnej użytkownik ma możliwość:

Zakładanie nowej sprawy

Aby utworzyć nową sprawę, należy:

 1. kliknąć przycisk menu i wybrać opcję Sprawy;
 2. kliknąć niebieski przycisk ze znakiem plusa;
 3. uzupełnić pola według instrukcji:
  • Nazwa – w tym miejscu należy wpisać nazwę sprawy;
  • Data otwarcia – zawiera informację o rozpoczęciu sprawy. Domyślnie pole zawiera aktualną datę, która może być zmieniona. Po kliknięciu pola pojawi się kalendarz, który daje możliwość wybrania odpowiedniego terminu;
  • Termin realizacji – pozwala na określenie terminu załatwienia sprawy. Po kliknięciu pola pojawi się kalendarz, który daje możliwość wybrania odpowiedniego terminu;
  • Prognozowany termin – pozwala na określenie prognozowanego terminu załatwienia sprawy. Po kliknięciu pola pojawi się kalendarz, który daje możliwość wybrania odpowiedniego terminu;
  • Prognozowana wartość – pozwala na wpisanie szacowanej wartości danej sprawy;
  • Osoba odpowiedzialna – pozwala powiązać konkretną osobę, która będzie zajmować się sprawą. Po kliknięciu pola można wybrać pracownika z listy. Domyślnie nowa sprawa jest powiązana z jej autorem. Aby usunąć osobę z listy, należy kliknąć krzyżyk, który pojawi się przy nazwisku;
  • Teczka – służy do powiązania sprawy z konkretną teczką. Po kliknięciu pola należy na liście odszukać odpowiednią teczkę i ją zaznaczyć;
  • Klient – po kliknięciu pola pojawi się lista, z której można wybrać odpowiedni podmiot. W tym miejscu nie ma możliwości utworzenia nowego klienta;
  • Osoba kontaktowa – pole pojawi się po powiązaniu sprawy z klientem i pozwala na wskazanie osoby kontaktowej po stronie klienta. Na liście widoczne są osoby kontaktowe, które dodano do kartoteki klienta w zakładce Osoby. Nową osobę kontaktową można dodać z poziomu aplikacji mobilnej w module Klienci;
Zakładanie nowej sprawy
Zakładanie nowej sprawy
 1. po kliknięciu przycisku Zapisz sprawa zostanie utworzona. Użytkownik pozostanie w widoku szczegółowym nowej sprawy.

Wyszukiwanie i filtrowanie spraw

W każdej organizacji liczba spraw z czasem rośnie i zapanowanie nad nimi bez dodatkowych narzędzi nie jest proste. Mobilna wersja modułu Sprawy wyposażona jest w mechanizm wyszukiwania oraz filtrowania.

Wyszukiwanie i filtrowanie można ze sobą łączyć. Oznacza to, że można na przykład wyszukać sprawy, które zawierają słowo „dostawa” oraz zostały założone w określonym przedziale czasu.

Aby wyszukać dokument w module Sprawy, należy:

 1. kliknąć przycisk menu, a potem wybrać opcję Sprawy;
 2. w polu wyszukiwania wpisać szukaną frazę i nacisnąć ikonę lupy;
 3. lista spraw zostanie ograniczona do tych elementów, które zawierają szukaną frazę;
Wyszukiwanie spraw
Wyszukiwanie spraw
 1. aby cofnąć wyszukiwanie, należy wyczyścić pole wyszukiwania i ponownie kliknąć ikonę lupy. Można również kliknąć przycisk menu i raz jeszcze włączyć moduł Sprawy.

Aby odfiltrować dokumenty w module Sprawy, należy:

 1. kliknąć przycisk menu, a potem wybrać opcję Sprawy;
 2. kliknąć przycisk z symbolem lejka i skorzystać z jednego z dostępnych filtrów;
 3. po wybraniu filtru Status pojawi się lista dostępnych statusów. Należy oznaczyć ten, który jest w danej chwili potrzebny i kliknąć przycisk OK, wtedy lista spraw zostanie zredukowana;
Filtrowanie spraw
Filtrowanie spraw
 1. po wybraniu filtra Data wszczęcia pojawi się lista przedziałów czasowych. Po wybraniu jednej z dostępnych pozycji i kliknięciu przycisku OK lista zostanie zredukowana;
Filtrowanie spraw - ciąg dalszy
Filtrowanie spraw – ciąg dalszy
 1. jeżeli filtrowanie będzie aktywne, kolor przycisku lejka zmieni się na niebieski;
 2. aby cofnąć filtrowanie, należy odznaczyć wybrane opcje w ramach użytego filtra. Można również kliknąć przycisk menu, a potem wybrać opcję Sprawy.

Przeglądanie istniejącej sprawy

Z poziomu mobilnego modułu Sprawy użytkownik może przeglądać istniejące sprawy oraz wprowadzać w nich pewne modyfikacje.

Aby przeglądać szczegóły sprawy, należy:

 1. kliknąć przycisk menu i wybrać opcję Sprawy;
 2. korzystając z wyszukiwarki lub filtrów, odszukać sprawę, której szczegóły mają zostać wyświetlone;
 3. kliknąć pozycję na liście spraw;
 4. okno podglądu sprawy zawiera kluczowe informacje powiązane ze sprawą, które są zebrane w zakładce Szczegóły;
Przeglądanie istniejącej sprawy - zakładka Szczegóły
Przeglądanie istniejącej sprawy – zakładka Szczegóły
 1. zakładka Terminarz zawiera informacje o wszystkich zdarzeniach zapisanych w kalendarzu, które zostały powiązane z przeglądaną sprawą. Lista zdarzeń może być przeszukiwana i filtrowana. Poza tym za pomocą przycisku plusa można utworzyć nowe zdarzenia powiązane ze sprawą. Więcej informacji na temat tworzenia nowych zdarzeń znajduje się w oddzielnym artykule;
Przeglądanie istniejącej sprawy - zakładka Terminarz
Przeglądanie istniejącej sprawy – zakładka Terminarz
 1. zakładka Dokumenty zawiera informacje o wszystkich dokumentach zapisanych w systemie, które zostały powiązane z przeglądaną sprawą. Lista dokumentów może być przeszukiwana i filtrowana. Poza tym za pomocą przycisku plusa można utworzyć nowe dokumenty (notatkę, fakturę, dokument) powiązane ze sprawą. Więcej informacji na temat tworzenia nowych dokumentów znajduje się w oddzielnym artykule;
Przeglądanie istniejącej sprawy - zakładka Dokumenty
Przeglądanie istniejącej sprawy – zakładka Dokumenty
 1. zakładka Komentarze zawiera listę komentarzy powiązanych z daną sprawą. Aby dodać nowy komentarz w zakładce, wystarczy wpisać jego treść w odpowiednim polu i kliknąć przycisk ze strzałką.
Przeglądanie istniejącej sprawy - zakładka Komentarze
Przeglądanie istniejącej sprawy – zakładka Komentarze

Edycja istniejącej sprawy

Sprawy, które już istnieją w systemie, można poddać prostej edycji. Użytkownik ma możliwość:

 • dodawania dokumentów;
 • dodawania zdarzeń terminowych;
 • komentowania;
 • zmiany nazwy, osoby odpowiedzialnej i klienta.

Pozostałe elementy nie mogą być modyfikowane z poziomu aplikacji mobilnej.

Aby edytować sprawę, należy:

 1. kliknąć przycisk menu, wybrać opcję Sprawy;
 2. za pomocą wyszukiwarki lub filtrów odszukać sprawę;
 3. kliknąć pozycję na liście;
 4. w zakładce Szczegóły kliknąć pola, które można poddać edycji (Nazwa, Osoba odpowiedzialna, Klient) i wprowadzić zmiany;
 5. w zakładkach Terminarz, Dokumenty lub Komentarze wprowadzić konieczne zmiany.
Illustration
Top