Loading...

Konfiguracja

W module Ustawienia aplikacji administrator może dokonać zmian ustawień mających w pływ na działanie aplikacji Czas pracy.

Przy zmianie ustawień należy pamiętać, że po zalogowaniu się w aplikacji ustawienia są odczytane i zapamiętane. Zmieniając ustawienia w trakcie dnia pracy, użytkownicy mogą mieć zapamiętane ustawienia z chwili rozpoczęcia pracy. Dlatego istotne jest, aby istotne zmiany odnoście prowadzenia listy obecności wykonać na koniec ostatniego dnia pracy – przed rozpoczęciem obowiązywania zmiany.

Godziny pracy

Możliwość ustawienia domyślnej godziny rozpoczęcia i zakończenia pracy jaka będzie wpisywać się na liście obecności po wyborze miejsca pracy.

Tryb ewidencji obecności

Możliwość zmiany godzin pracy jakie są odnotowywane na liście obecności.

A – Przypisz ustalone godziny pracy po wyborze miejsca pracy

Po kliknięciu na przycisk z miejscem rozpoczęcia pracy, do listy obecności zapisywane są domyślne godziny rozpoczęcia i zakończenia pracy.

B – Przypisz czas wejścia po wyborze miejsca pracy

Po kliknięciu na przycisk z miejscem rozpoczęcia pracy, do listy obecności zapisywany jest bieżący czas jako rozpoczęcie pracy oraz wyliczony czas zakończenia pracy.

Przykład:
Ustawiono domyślne godziny pracy od 7:00 do 15:00 (8 godzin).
O godz. 7:23 pracownik klika na przycisk określający jego miejsce pracy. Do listy obecności dodawany jest wpis z godz. 7:23 – 15:23 (godzina rozpoczęcia + 8 godzin).

C – Przypisz czas wejścia/wyjścia po wyborze/zmianie miejsca pracy

Po kliknięciu na przycisk z miejscem rozpoczęcia pracy, do listy obecności zapisywany jest bieżący czas rozpoczęcia pracy (brak czasu zakończenia). Czas zakończenia aktualizuje się każdorazowo po kliknięciu na przycisk ZMIEŃ MIEJSCE. Tryb ten możemy stosować, gdy pracownicy mają różne wymiary godzin.

Przykład:
O godzinie 6:58 pracownik klika na przycisk z miejscem pracy ZDALNIE – do listy obecności dodany jest wpis z godz. rozpoczęcia 6:58.
O godzinie 10:02, klika na przycisk zmiana miejsca, a następnie wybiera miejsce w BIURZE – do listy zapisywany jest czas zakończenia 10:02, a następnie jest on usuwany (ponownie jest w pracy). Czas rozpoczęcia pracy pozostaje bez zmian (godzina 6:58).

Dodatkowe opcje

Nie wyświetlaj godzin na wydruku listy obecności

Zaznaczenie opcji spowoduje ukrycie wyświetlania na wydruku listy obecności godzin jakie zostały wpisane przy potwierdzaniu obecności. Widoczne są tylko symbole rodzaju obecności.

Z opcji tej można skorzystać, gdy pracownicy mają różny wymiary godzin, a nie chcemy korzystać z trybu ewidencji obecności C – Przypisz czas wejścia/wyjścia po wyborze/zmianie miejsca pracy.

Wypróbuj Demo

Wystarczy adres email, aby uruchomić bezpłatne demo Ready_™

Illustration
Top