Loading...

Zapisy księgowe

Sumowanie zapisów księgowych

Opis mechanizmu sumowania

Sumowanie zapisów księgowych jest mechanizmem agregacji wartości i opisów zapisów kosztowych według numeru konta i numeru grupy zapisów. Należy przez to rozumieć, że jeżeli istnieją zapisy księgowe o tym samym koncie, a jest włączone sumowanie zapisów księgowych, to po sumowaniu pojawi się jeden zapis księgowy z kwotą powiększoną o wartości innych pozycji o tym samym koncie. Opis takiego zapisu będzie unikalną konkatenacją opisów wszystkich agregowanych zapisów.

Kluczową kwestią dla sumowania zapisów jest również konstrukcja definicji szablonu księgowania. Jeżeli w danej grupie zapisów (numer pozycji) zapisy po stronie WN i po stronie MA mają to samo źródło wartości, to taki zastaw dwóch zapisów stanowić będzie jedną grupę i w ramach tej grupy zapisy będą traktowane jak zsumowane.

Wyjątki

Sumowanie zapisów księgowych nie działa w następujących przypadkach:

  • jest wyłączone, a sumowanie typów zapisów jest ustawione na opcji „bez sumowania”,
  • w wygenerowanych zapisach księgowych istnieją zapisy powiązane z wymiarowaniem,
  • zastosowany jest styl analityczny zapisów księgowych.

Konfiguracja

Na ustawienie to składają się następujące opcje:

  • Sumowanie zapisów księgowych
  • Sumowanie typów zapisów księgowych (podstawowych / równoległych) – widoczne i aktywne wyłącznie wyłączonym sumowaniu zapisów księgowych

Ustawienie „Sumowanie typów zapisów księgowych (podstawowych / równoległych)” posiada możliwość ustawienia sumowania zapisów w danych typach zapisów pomimo wyłączonego sumowania wszystkich zapisów. Posiada następujące opcje do ustawienia:

  • Bez sumowania – opcja domyślna, żadne zapisy nie będą sumowane,
  • Sumowanie zapisów podstawowych – sumowane będą zapisy wszystkich grup, które nie są oznaczone jako księgowanie równoległe,
  • Sumowanie zapisów równoległych – sumowane będą zapisy wszystkich grup, które są oznaczone jako księgowanie równoległe,

Przykłady

Poniżej opisano wszystkie opcje sumowania zapisów księgowych

Posiadając dokument z wieloma pozycjami kosztowymi, w przypadku wyłączonego sumowania zapisów księgowych, zapisy księgowe prezentują się następująco:

Przy włączonym sumowaniu zapisów księgowych zapisy przedstawiają się następująco:

Przy wyłączonym sumowaniu zapisów księgowych i ustawieniu opcji „Sumowanie zapisów podstawowych” zapisy z grup księgowania podstawowego zostaną zsumowane, natomiast zapisy równoległe pozostaną rozbite.

Illustration
Top