Loading...

Zakładka Księgowe na kontrahencie

Zakładka księgowe w kartotece kontrahenta wizualizuje dane kontrahenta w systemie finansowo – księgowym. Podzielona jest ona na sekcje wg. jednostek rozliczeniowych, stąd tego typu sekcji może być wiele. Informacje, które są przechowywane to:

  • konto dostawcy,
  • konto odbiorcy,
  • konto pracownika (istotne jeżeli kontrahent jest spięty w strukturze organizacyjnej z pracownikiem),
  • prefiks konta dostawcy,
  • prefiks konta odbiorcy
  • prefiks konta pracownika

Dane powyższe mają znaczenie dla generowania danych księgowych (mają wyższy priorytet od ustawień globalnych).

W zakładce istnieje możliwość:

  • zdefiniowania,
  • edycji bądź usunięcia istniejących danych księgowych.

W przypadku braku przypisanych danych księgowych do kontrahenta, wykorzystywane są dane z konfiguracji globalnej (dla danego typu dokumentu).

Dodawanie danych księgowych

W celu dodania danych księgowych dla kontrahenta należy kliknąć przycisk Dodaj (1). Spowoduje to otwarcie okna edycji danych księgowych, w którym należy uzupełnić odpowiednie pola:

Po kliknięciu przycisku ZAPISZ dane księgowe zostaną dodane do kartoteki kontrahenta.

Edycja danych księgowych

Analogicznie przebiega proces modyfikacji danych księgowych. Wybierając odpowiednią sekcję należy kliknąć przycisk Edytuj (2). Po wprowadzeniu danych i kliknięciu przycisku ZAPISZ nastąpi aktualizacja danych. Jeżeli zmiany dotyczą danych w wielu sekcjach, operację tę należy powtórzyć dla wszystkich sekcji osobno.

Usuwanie danych księgowych

Operacja usuwania danych jest również przypięta do każdej sekcji osobno. Realizuje się ją przy pomocy przycisku Usuń (3). Po potwierdzeniu operacji (przyciskiem USUŃ), dane zostają usunięte.

 

Illustration
Top