Loading...

Konfiguracja

Konfiguracja eksportera jest uzależniona od wykorzystywanego systemu finansowo – księgowego. Systemy finansowo – księgowe można podzielić na następujące kategorie:

 • systemy wymagające generowania zapisów księgowych (m.in. systemy z rodziny Symfonia, RAKSSQL),
 • systemy operujące na zapisach kosztowych wraz z kategoriami (np. systemy Comarch ERP).
 • systemy nie wymagające generowania zapisów księgowych oraz kosztowych.

W niniejszej sekcji zostanie opisana kompletna konfiguracja ze wskazaniem, dla jakich systemów jest dedykowana.

Uruchomienie ustawień aplikacji

W celu uruchomienia ustawień aplikacji należy kliknąć w menu aplikacji, następnie wybrać moduł Ustawienia Aplikacji.

Po uruchomieniu widok przedstawia się następująco:

Ustawienia aplikacji Eksportera składają się z czterech zakładek, z których trzy pierwsze mają znaczenie dla działania aplikacji. Są to:

 • KONFIGURACJA
 • SZABLONY KSIĘGOWAŃ
 • KONFIGURACJA KONT
 • KATEGORIE DELEGACJI
 • SŁOWNIKI

KONFIGURACJA

Zakładka konfiguracja jest głównym miejscem konfiguracji Eksportera. Składa się z kilku sekcji:

 • KONFIGURACJA KONEKTORA DLA PODMIOTU <nazwa podmiotu>
 • SYSTEM
 • FORMATY WYMIANY DANYCH
 • KSIĘGOWE

KONFIGURACJA KONEKTORA DLA PODMIOTU

Sekcja ta jest dostępna tylko na środowiskach, w których ustawione są jednostki rozliczeniowe. W standardowej instalacji sekcja jest niedostępna. Służy ona do wskazania jednostki rozliczeniowej, dla której będzie realizowana konfiguracja. W przypadku braku wybranej konfiguracji, wszystkie ustawienia są zastosowane globalnie i dostępne dla wszystkich jednostek rozliczeniowych. Każda jednostka rozliczeniowa może mieć inną konfigurację, nawet dla różnych systemów finansowo – księgowych.

SYSTEM

Sekcja SYSTEM służy wskazaniu producenta systemu finansowo – księgowego oraz właściwego programu. Wybór tych opcji determinuje dalszą zawartość okna konfiguracji. W przypadku firmy RAKS Sp. z o.o. nie ma możliwości wyboru systemu, gdyż obsługiwany jest jeden program producenta, czyli RAKSSQL.

Po wybraniu z listy producenta następuje załadowanie listy dostępnych programów. Po wybraniu programu następuje zapisanie konfiguracji i przeładowanie okna konfiguratora. Jeżeli dla danego dostawcy obsługiwany jest wyłącznie jeden system, wtedy pole wyboru programu nie pojawia się.

FORMATY WYMIANY DANYCH

Formaty wymiany danych są uzależnione od wybranego programu producenta. Widok sekcji dostępny dla większości systemów finansowo – księgowych wygląda następująco:

KSIĘGOWE

Zakładka księgowe uzależniona jest od wybranego systemu. Poniżej znajdują się opisy wspólnych elementów dostępnych dla różnych systemów finansowo – księgowych. Pozostałe elementy konfiguracji opisane są na stronach konektorów.

Szablony księgowań

Sekcja ta pozwala na zainstalowanie szablonów księgowań dla różnych systemów. Jest to powielenie funkcjonalności z zakładki SZABLONY KSIĘGOWAŃ, gdzie jest dedykowany do tego przycisk.

Celem tego działania jest umożliwienie osobie konfigurującej Eksportera zainstalowanie szablonów księgowań dla systemów, dla których jest to wymagane. Domyślnie szablony księgowań powinny być już zainstalowane w momencie konfiguracji Eksportera, natomiast mogą zdarzyć się sytuacje, w których szablonów nie będzie. Mówić o tym będzie następujący obrazek:

W takim przypadku należy kliknąć przyciskINSTALUJ. Po potwierdzeniu:

szablony księgowań zainstalują się, a sekcja zmieni wygląd na następujący:

Konfiguracja danych księgowych

Sekcja ta pozwala na ustawienie podstawowych parametrów księgowych dla następujących typów dokumentów:

 • faktury zakupu (Symfonia, RAKSSQL, Asseco Fakir)
 • faktury sprzedaży (Symfonia)
 • delegacje (symfonia)

Możliwe jest skonfigurowanie następujących parametrów księgowych:

Faktury zakupu

 • Domyślny szablon generowania dekretów – Szablon który będzie domyślnie generowany dla dokumentu faktura zakupu
 • Prefiks konta rozliczeniowego kontrahenta – np. 202-3-1. Część konta rozliczeniowego kontrahenta bez identyfikatora / symbolu kontrahenta. Jest część wspólna kont rozliczeniowych dla wszystkich lub większości kontrahentów.
 • Prefiks konta rozliczeniowego kontrahenta dla kontrahenta zagranicznego – np. 204-3-1. Jak wcześniej, ale dla kontrahentów zagranicznych.
 • Prefiks konta rozliczeniowego pracownika – np. 234. Ma zastosowanie tylko wtedy, gdy na fakturze jest zaznaczone pole „Zapłacono ze środków własnych” oraz wskazany jest pracownik.
 • Domyślne konto VAT-u naliczonego – np. 221-2. Będzie wykorzystane do generowania zapisów księgowych w definicji zapisu VAT.
 • Domyślne konto VAT-u należnego – np. 221-1. Wykorzystanie jak wyżej
 • Domyślne konto VAT-u naliczonego dla korekt – np. 221-4. Wykorzystanie jak wyżej dla faktur korygujących.
 • Domyślne konto VAT-u należnego – np. 221-3. Wykorzystanie jak wyżej dla faktur korygujących.
 • Domyślny rejestr VAT (dla zapisów z podzielonym VAT-em) – Rejestr dla kwot NKUP.
 • Domyślny rejestr VAT (dla zapisów z podzielonym VAT-em) dla korekt – Rejestr dla kwot NKUP dla korekt.
 • Domyślne konto NKUP (dla zapisów z podzielonym VAT-em) – będzie wykorzystane do generowania zapisów księgowych w definicji zapisu VAT.

Faktury sprzedaży

 • Domyślny szablon generowania dekretów – Szablon który będzie domyślnie generowany dla dokumentu faktura zakupu
 • Prefiks konta rozliczeniowego kontrahenta – np. 202-3-1. Część konta rozliczeniowego kontrahenta bez identyfikatora / symbolu kontrahenta. Jest część wspólna kont rozliczeniowych dla wszystkich lub większości kontrahentów.
 • Prefiks konta rozliczeniowego kontrahenta dla kontrahenta zagranicznego – np. 204-3-1. Jak wcześniej, ale dla kontrahentów zagranicznych.
 • Domyślne konto VAT-u naliczonego – np. 221-2. Będzie wykorzystane do generowania zapisów księgowych w definicji zapisu VAT.
 • Domyślne konto VAT-u należnego – np. 221-1. Wykorzystanie jak wyżej
 • Domyślne konto VAT-u naliczonego dla korekt – np. 221-4. Wykorzystanie jak wyżej dla faktur korygujących.

Delegacje

 • Domyślny szablon generowania dekretów – Szablon który będzie domyślnie generowany dla dokumentu faktura zakupu
 • Prefiks konta rozliczeniowego pracownika – np. 234. Ma zastosowanie tylko wtedy, gdy na fakturze jest zaznaczone pole „Zapłacono ze środków własnych” oraz wskazany jest pracownik.
Styl zapisów księgowych

Generowane dane księgowe mogą mieć różny styl. Wyróżnia się następujące dostępne style generowania zapisów księgowych:

 • Schemat zapisu jednostronnego – schemat dostępny dla systemów Symfonia, RAKSSQL oraz Asseco Fakir jako schemat domyślny. W schemacie tym grupy zapisów są wyodrębnione względem siebie, zapisy znajdują się albo po stronie WN, albo po stronie MA. W poniższej wizualizacji pierwszy wiersz danej grupy zapisów posiada obie strony uzupełnione. Prezentuje się w sposób następujący:
 • Schemat analityczny (zapis dwustronny) – schemat ten scala wszystkie zapisy w ten sposób, że każdy wiersz jest osobną grupą zapisów. Zapisy są zarówno po stronie WN oraz MA. Zapisy księgowania równoległego następują po zapisie księgowania podstawowego w wartości odpowiadającej księgowaniu podstawowemu bezpośrednio go poprzedzającego. Schemat jest dostępny wyłącznie dla systemu Symfonia ERP.
 • Schemat zapisu dwustronnego – schemat dostępny wyłącznie dla systemy RAKSSQL. Wszystkie zapisy są uzupełnione zarówno po stronie WN jak i po stronie MA. Zapisy równoległe nie są rozbijane na osobną grupę zapisów.

Powyższe ustawienia są ustawieniami dostępnymi dla więcej niż jednego konektora. Oprócz nich niektóre konektory posiadają ustawienia specyficzne dla danego konektora. Zalicza się tutaj m.in.:

 • Konfiguracja połączeń do usług oferowanych przez dany system ERP
 • Import planów kont oraz słowników
 • Sumowanie zapisów księgowych

Powyższe są opisane na stronach konektorów, które z tych funkcji korzystają. Tematy wymagające szczegółowego opisania są podpięte pod właściwe artykuły.

Illustration
Top