Loading...

Eksport

Proces eksportu dokumentu jest kluczową funkcjonalnością aplikacji Eksportera. Operacja ta jest poprzedzona wygenerowaniem zapisów księgowych. Eksport może mieć różną postać, w tym:

  • eksport do pliku w formacie właściwym dla danego konektora (eksport do systemów finansowo – księgowych takich jak: Symfonia ERP Finanse i Księgowość, Comarch ERP Optima, RAKSSQL)
  • eksport poprzez usługi sieciowe (REST, SOAP) – eksport do systemu Symfonia ERP Finanse i Księgowość poprzez usługę portalu Symfonia Między Firmami.
  • eksport inna metodą

Wszystkie operacje eksportu realizowane są poprzez naciśnięcie przycisku Eksport w module Faktury zakupu lub w module Delegacje.

Eksport usługami sieciowymi

W przypadku eksportu metodą wykorzystującą usługi sieciowe po kliknięciu przycisku Eksport pokaże się komunikat o wyeksportowaniu dokumentów. Przykładowy komunikat przedstawiono poniżej.

Eksport przez plik wymiany

Jeżeli w konfiguracji Eksportera metodą wymiany danych jest eksport do pliku, to wtedy zostanie wyświetlone okno pobierania pliku eksportu.

Kliknięcie przycisku Zakończ spowoduje oznaczenie eksportowanych dokumentów, jako wyeksportowanych. Ponowny eksport tych dokumentów wymagać będzie potwierdzenia eksportu.

Ponowny eksport do systemu finansowo – księgowego

Niezależnie od metody eksportu istnieje możliwość ponownego wyeksportowania dokumentów do systemu finansowo – księgowego. Wtedy taki proces wymaga potwierdzenia operacji. W momencie naciśnięcia przycisku Eksport pojawi się okno informujące o tym, że dany dokument został wcześniej wyeksportowany.

Po potwierdzeniu eksportu następuje eksport dokumentu.

Illustration
Top