Mapa systemu

Ustawienia Pulpitu #

Pulpit może być dowolnie konfigurowalny przez użytkownika. Klikając prawym przyciskiem myszy na pulpit, możemy ustawić elementy, które chcemy mieć widoczne, jak widgety:

  • Dokumenty – w panelu Dokumenty zostanie wyświetlona liczba dokumentów, które zostały przekazane do zalogowanego użytkownika, a których użytkownik jeszcze nie otworzył. Po kliknięciu w niebieski obszar system przekierowuje do modułu Dokumenty, do zakładki DO ZAŁATWIENIA.
  • Workflow – powiadomienia o otrzymanych zadaniach, zmianach w sprawach, do których jesteśmy przypisani, komentarzach, itd.
  • Raporty – rozwijana lista z predefiniowanymi portletami możliwymi do wyświetlenia w przypadku, gdy dana aplikacja jest zainstalowana. Przykładowo: aplikacja czas pracy posiada raport – lista obecności.

Przywrócenie domyślnych ustawień pulpitu #

Aby wczytać domyślne ustawienia pulpitu, należy kliknąć prawym przyciskiem myszy w celu otwarcia menu kontekstowego dla strony pulpitu i wybrać polecenie Załaduj profil pulpitu. Otwarty zostanie dialog, w którym należy wybrać profil, który chcemy wczytać.

W celu usunięcia wszystkich aktualnych elementów pulpitu należy znaczyć checkbox Usuń wszystkie elementy z obecnego pulpitu.

Tworzenie skrótów aplikacji na pulpicie #

Aby utworzyć na pulpicie skrót do aplikacji z menu systemu, należy rozwinąć menu i przenieść aplikację na pulpit.

Aby utworzyć na pulpicie skrót do Zadania lub Dokumentu należy kliknąć w znak zapytania, widoczny w prawym górnym rogu ich okna, i przeciągnąć link z wyświetlanego okienka na pulpit.

Usuwanie elementów pulpitu #

Aby usunąć element z pulpitu, należy kliknąć na nim prawym przyciskiem myszy i z menu kontekstowego wybrać polecenie Usuń.

Panel workflow #

W panelu workflow zostaną wyświetlone wszystkie dokumenty, które są aktywne w procesie dla zalogowanego użytkownika.

Z tego miejsca można również szybko otworzyć dokument, którego dotyczy procesowanie. Aby to wykonać, należy kliknąć przycisk Dokument.

Dla faktur zakupu istnieje również możliwość ich szybkiej akceptacji poprzez kliknięcie w przycisk Akceptuję oraz m.in. podglądu dokumentu poprzez kliknięcie Skan faktury.

W celu otrzymywania powiadomień o otrzymanej fakturze niezbędna jest odpowiednia konfiguracja modułu faktury, gdzie została ustalona ścieżka obiegu faktur. Konfigurację modułu faktury zakupu można było wykonać w kroku 4 konfiguratora Szybkie Uruchomienie lub poprzez przejście z menu bocznego – ustawienia aplikacji i zakładka faktury zakupu.

 

Menu z aplikacjami #

Po kliknięciu w niebieski przycisk, znajdujący się w lewym górnym rogu, rozwija się Menu z wszystkimi zainstalowanymi aplikacjami, do których zalogowany użytkownik posiada dostęp.

W menu istnieje możliwość wyszukania aplikacji, po wcześniejszym kliknięciu w ikonę lupy.

Kolejne przyciski pozwalają na odpowiednie pogrupowanie aplikacji – według pierwszej litery, bądź według koloru ikony, oraz na ich wyświetlanie w menu – samej nazwy aplikacji, nazwy z ikoną, bądź samej ikony.

 

Panel powiadomień #

Z prawej strony pulpitu znajduje się centrum powiadomień, w którym wyświetlane są powiadomienia systemowe.

Powiadomienia obejmują m.in. informacje o nowych komentarzach, o utworzeniu zadania dla zalogowanego pracownika, o pojawieniu się nowego dokumentu w sprawie itp.

Liczba widoczna przy ikonie przypominającej Wi-Fi oznacza liczbę powiadomień na liście, zarówno przeczytanych, jak i nieprzeczytanych. Każdy element listy zawiera informacje o osobie, datę oraz odnośnik do dokumentu, sprawy lub zdarzenia, którego dotyczy.

Usuwanie powiadomień z listy panelu powiadomień #

Aby usunąć powiadomienie z listy, należy kliknąć znak w prawym dolnym rogu. Aby usunąć wszystkie powiadomienia, należy wybrać ikonę kosza.

Istnieje również możliwość przypięcia danego powiadomienia, tak aby opcja usunięcia wszystkich powiadomień nie spowodowała usunięcia wybranego.

 

 

 

 

 

Rozpocznij pracę z Ready_™

Uruchom system i korzystaj przez 14 dni bezpłatnie!