Mapa systemu

Ustawienia Pulpitu #

Pulpit może być dowolnie konfigurowalny przez użytkownika. Klikając prawym przyciskiem myszy na pulpit, możemy ustawić elementy, które chcemy mieć widoczne, jak widgety:

  • Dokumenty- w panelu Dokumenty zostanie wyświetlona liczba dokumentów, które zostały przekazane do zalogowanego użytkownika, a których użytkownik jeszcze ani razu nie otworzył. Po kliknięciu w niebieski obszar, system przekierowuje do modułu Dokumenty do zakładki DO ZAŁATWIENIA.
  • Workflow- powiadomienia o otrzymanych zadaniach, zmianach w sprawach, do których jesteśmy przypisani, komentarzach, itd.
  • Raporty- rozwijana lista z predefiniowanymi portletami możliwymi do wyświetlenia w przypadku gdy dana aplikacja jest zainstalowana. Na przykład, aplikacja czas pracy posiada raport – lista obecności.

Przywrócenie domyślnych ustawień pulpitu #

Aby wczytać domyślne ustawienia pulpitu kliknij prawym przyciskiem myszy aby otworzyć menu kontekstowe dla strony pulpitu i wybierz polecenie Załaduj profil pulpitu. Otworzony zostanie dialog, w którym wybierz profil, który chcesz wczytać.

Zaznacz pole Usuń wszystkie elementy z obecnego pulpitu jeśli chcesz aby przed załadowaniem profilu usunąć wszystkie aktualne elementu pulpitu.

Tworzenie skrótów aplikacji na pulpicie #

Aby utworzyć na pulpicie skrót do aplikacji z menu serwisu, rozwiń menu i przenieś aplikację na pulpit.

Aby utworzyć na pulpicie skrót do Zadania lub Dokumentu kliknij znak zapytania w prawym górnym rogu ich okna i przeciągnij link z wyświetlanego okienka na pulpit.

Usuwane elementów pulpitu #

Aby usunąć element z pulpitu kliknij na nim prawym przyciskiem myszy i z menu kontekstowego wybierz polecenie Usuń.

Panel workflow #

W panelu workflow zostaną wyświetlone wszystkie dokumenty, które są aktywne w procesie dla zalogowanego użytkownika.

Z tego miejsca można również szybko otworzyć dokument, którego dotyczy procesowanie . Aby to wykonać należy kliknąć przycisk Dokument.

Dla faktur zakupu, istnieje również możliwość szybkiej akceptacji klikając w przycisk Akceptuję oraz m.in. podglądu dokumentu poprzez kliknięcie Skan faktury.

W celu, otrzymywania powiadomień o otrzymanej fakturze, niezbędna jest odpowiednia konfiguracja modułu faktury, gdzie ustalona została ścieżka obiegu faktur. Konfigurację modułu faktury zakupu mogliśmy wykonać w kroku 4 konfiguratora Szybkie Uruchomienie lub poprzez przejście z menu bocznego- ustawienia aplikacji i zakładka faktury zakupu.

 

Menu z aplikacjami #

Po kliknięciu w przycisk, znajdujący się w lewym górnym rogu, rozwija się Menu z wszystkimi zainstalowanymi aplikacjami, do których zalogowany użytkownik posiada dostęp.

W menu istnieje możliwość wyszukania aplikacji po wcześniejszym kliknięciu w ikonę lupy.

Kolejne przyciski pozwalają na odpowiednie pogrupowanie aplikacji – według pierwszej litery bądź według koloru ikony oraz na ich wyświetlanie w menu – samej nazwy aplikacji, nazwy z ikoną bądź samej ikony.

 

Panel powiadomień #

Z prawej strony pulpitu znajduje się centrum powiadomień, w którym wyświetlane są powiadomienia systemowe.

Powiadomienia obejmują m.in. informacje o nowych komentarzach, o utworzeniu zadania do zalogowanego pracownika, o pojawieniu się nowego dokumentu w sprawie.

Liczba widoczna obok ikony przypominającej wifi oznacza liczbę powiadomień na liście – zarówno przeczytanych, jak i nieprzeczytanych. Każdy element listy zawiera informacje o osobie, datę oraz odnośnik do dokumentu, sprawy lub zdarzenia, którego dotyczy.

Usuwanie powiadomień z listy panelu powiadomień #

Aby usunąć powiadomienie z listy, należy kliknąć znak w prawym dolnym rogu. Aby usunąć wszystkie powiadomienia – wybrać ikonę kosza.

Istnieje również możliwość przypięcia danego powiadomienia, tak aby opcja usunięcia wszystkich powiadomień nie spowodowała usunięcia wybranego.

 

 

 

 

 

Rozpocznij pracę z Ready_™

Uruchom system i korzystaj przez 14 dni bezpłatnie!