Konfiguracja

Konfigurację Modułu Płatności, należy rozpocząć uruchamiając w menu aplikacji moduł Ustawienia Aplikacji .

Uruchomienie Ustawień Aplikacji

Po kliknięciu w ikonę w module Ustawienia aplikacji przejść do widoku Płatności.

Ustawienia aplikacji modułu Płatności

Widok Płatności składa się z kilku zakładek:

 • Konfiguracja – ogólne ustawienia systemu
 • Kody krajów – lista kodów krajów, których numery IBAN kont bankowych są modyfikowane w momencie generowania pliku eksportu do Banku.
 • Kategorie płatności – słownik kategorii płatności

Konfiguracja #

Widok Konfiguracja pozwala na ustawienie podstawowych parametrów działania modułu. Składa się z następujących części:

 • Mapowanie kont bankowych
 • Konfiguracja dostępu
 • Widoczność zakładek
 • Akceptacja płatności
 • Pozostałe ustawienia
 • Słowniki

Mapowanie kont bankowych #

Zakładka Mapowanie kont bankowych umożliwia przypisanie do posiadanych kont bankowych Płatnika odpowiednich szablonów eksportu dla właściwego Banku, w którym te konta się znajdują. Przez pojęcie Płatnika należy rozumieć kartotekę kontrahenta przypiętą do struktury organizacyjnej dla typu jednostki Organizacja. Organizacja w strukturze organizacyjnej nie musi być oznaczona jako jednostka rozliczeniowa:

Aby konta były dostępne do mapowania, na kartotece tego kontrahenta należy w zakładce Konta bankowe dodać minimum jedno konto. Po zapisaniu kartoteki i odświeżeniu widoku Ustawień aplikacji modułu Płatności konto powinno być gotowe do zmapowania. Konto bankowe można również dodać bezpośrednio w sekcji mapowania kont bankowych.

Widok Mapowania kont bankowych przedstawia się następująco:

Mapowanie kont bankowych

Celem mapowania kont bankowych jest wskazanie do wprowadzonych kont  właściwego szablonu eksportu. Nazwa szablonu zawiera nazwę Banku oraz format / usługę, z której należy skorzystać importując wyeksportowane płatności. Bez tej operacji eksport płatności dla danego konta płatnika nie jest możliwy. Jedno konto bankowe Płatnika może być przypięte tylko jeden raz do jednego szablonu. Konto bankowe nie musi mieć statusu Zatwierdzone, aby móc być wykorzystane, jako konto płatnika. Mapowanie kont bankowych polega na wybraniu w linii dotyczącej konta księgowego odpowiedniego szablonu. Po wybraniu szablonu ustawienie zostaje zapisane.

Konfiguracja dostępu #

Dostęp do modułu Płatności jest zagwarantowany dla wszystkich (grup, pracowników) będących w grupie PŁATNOŚCI – dostęp do aplikacji. Dodatkowo do niektórych funkcji mają dostęp pracownicy przypisani do następujących grup:

 • PŁATNOŚCI – Zarządzanie – kluczowa grupa, która ma dostęp do zakładek:
  • Faktury zakupu
  • W przygotowaniu
  • Do eksportu
  • Zapłacone
  • Kaucje
 • PŁATNOŚCI – Zakładka KONTA BANKOWE – pracownicy z tej zakładki mają możliwość zarządzania kontami bankowymi i zatwierdzaniem ich.

Widok sekcji Konfiguracji dostępu przedstawia się następująco:

Widoczność zakładek #

Sekcja ta umożliwia wskazanie, które zakładki mają być widoczne dla osób przypisanych do odpowiednich grup. Sterować tutaj można widocznością następujących zakładek:

 • Faktury zakupu,
 • Delegacje,
 • Dokumenty płatności,
 • W przygotowaniu,
 • Kaucje

Aby efekt włączenia / wyłączenia zakładki był widoczny u użytkowników, konieczne jest ich wylogowanie się, a następnie ponowne zalogowanie się do systemu.

Akceptacja płatności

Konfiguracja operacji akceptacji płatności do eksportu jest wyodrębnioną sekcją w Konfiguracji modułu Płatności. Składają się na nią dwa ustawienia:

 • Akceptacja płatności do eksportu
 • PŁATNOŚCI – osoby uprawnione do akceptacji Płatności

Pierwsze ustawienie odpowiedzialne jest z obsługą trybu działania aplikacji. Wyróżniamy dwa tryby:

 • BEZ AKCEPTACJI PŁATNOŚCI
 • Z AKCEPTACJA PŁATNOŚCI

Szczegółowy opis działania akceptacji płatności jest zawarty w tym artykule. Włączenie lub wyłączenie trybu wymaga naciśnięcia przycisku ZMIEŃ TRYB PRACY.

Drugie ustawienie pozwala na zdefiniowanie osób, które będą realizować akceptację płatności. Ustawienie te realizuje się poprzez dodanie odpowiednich osób do grupy.

Pozostałe ustawienia #

Sekcja ta grupuje ustawienia wpływające na zachowanie aplikacji Płatności.

Wyróżniamy następujące ustawienia:

 • Wymagalność zatwierdzania kont bankowych klientów do edycji i eksportu płatności – ustawienie to powoduje, że blokowany jest eksport płatności, które nie posiadają zatwierdzonego konta bankowego.
 • Szablon nazewnictwa pliku eksportu – pozwala określić, jak będzie nazywać się plik eksportu do banku. Dostępne są następujące opcje:
  • Bank – 4 ostatnie cyfry konta płatnika
  • Bank – 6 pierwszych cyfr konta płatnika
  • Jednostka – 4 ostatnie cyfry konta płatnika (jednostka to symbol jednostki rozliczeniowej)
  • Jednostka – 6 pierwszych cyfr konta płatnika
 • Możliwość edycji danych VAT dla MPP na płatności z faktury zakupu

Słowniki

W panelu Ustawienia Aplikacji można dostać się do dwóch słowników, które związane są z Płatnościami:

 • Waluty
 • Formy płatności

Rozpocznij pracę z Ready_™

Uruchom system i korzystaj przez 14 dni bezpłatnie!