Konfiguracja

Ustawienia Aplikacji #

Aby rozpocząć konfigurację Modułu Płatności, należy w module Ustawienia aplikacji przejść do widoku Płatności.

Widok Płatności składa się z kilku zakładek:

 • Ustawienia – ogólne ustawienia systemu
 • Mapowanie kont bankowych – lista powiązanych szablonów eksportu płatności i kont bankowych Płatnika (czyli jednostek rozliczeniowych w strukturze organizacyjnej, które mają przypisaną kartotekę kontrahenta).
 • Szablony – zawiera definicje szablonów eksportu do Banku. Dane z tej zakładki są wykorzystywane w zakładce Mapowanie kont bankowych.
 • Kody krajów – lista kodów krajów, których numery IBAN kont bankowych są modyfikowane w momencie generowania pliku eksportu do Banku.
 • Kategorie płatności – słownik kategorii płatności

Ustawienia #

Widok Ustawienia pozwala na ustawienie podstawowych parametrów działania modułu.

Dostępne są następujące ustawienia:

Ustawienie #

Opis #

Dopuszczalne wartości #

Udostępnienie etapu Akceptacji płatności Ustawienie tej opcji na wartość: Z AKCEPTACJĄ PŁATNOŚCI spowoduje przenoszenie uzupełnionych prawidłowo płatności do zakładki Do akceptacji, zamiast od razu do zakładki Do eksportu. Domyślna wartość:Z AKCEPTACJĄ PŁATNOŚCI · BEZ AKCEPTACJI PŁATNOŚCI

· Z AKCEPTACJĄ PŁATNOŚCI

 

Wymagalność zatwierdzania kont bankowych klientów do edycji i eksportu płatności

Ustawienie opcji na TAK spowoduje, że niemożliwe będzie wysłanie do zakładki Do eksportu płatności, których konto Beneficjenta nie będzie zatwierdzone. Domyślna wartość:NIE

· TAK

· NIE

Możliwość pominięcia etapu                    „W przygotowaniu” Dla płatności, które mają wszystkie poprawne dane uzupełnione, a wartość tego ustawienia jest na TAK, to wtedy płatność trafia od razu do zakładki Do akceptacji / Do eksportu (w zależności od konfiguracji). W przeciwnym przypadku przechodzi do zakładki W przygotowaniu. Domyślna wartość:NIE · TAK

· NIE

 

Minimalna wartość płatności, dla której Płatność podzielona będzie ustawiana automatycznie

 

Wartość płatności w PLN, dla której zostanie ustawiona automatycznie Płatność Podzielona. Dotyczy tylko transakcji krajowych.Domyślnie 15000.

· Wartości całkowite

Mapowanie kont bankowych #

Zakładka Mapowanie kont bankowych umożliwia przypisanie do posiadanych kont bankowych Płatnika odpowiednich szablonów eksportu dla właściwego Banku, w którym te konta się znajdują.

Przez pojęcie Płatnika należy rozumieć kartotekę kontrahenta przypiętą do struktury organizacyjnej dla typu jednostki: Organizacja, oznaczonej jako Jednostka rozliczeniowa:

Do kartoteki kontrahenta, która jest Płatnikiem należy wprowadzić konta bankowe.

Widok Mapowania kont bankowych przedstawia się następująco:

W zakładce tej można dodawać, edytować oraz usuwać powiązania danego konta.

Jedno konto bankowe Płatnika może być przypięte tylko jeden raz do jednego szablonu. Konto bankowe nie musi mieć statusu Zatwierdzone, aby móc być wykorzystane, jako konto płatnika.

Okienko mapowania kont bankowych przedstawia się następująco:

Uprawnienia do modułu Płatności #

Dostęp do modułu Płatności jest zagwarantowany dla wszystkich (grup, pracowników) będących w grupie PŁATNOŚCI – dostęp do aplikacji

Dodatkowo do niektórych zakładek maja dostęp pracownicy przypisani do następujących grup:

 • PŁATNOŚCI – Zakładka Dokumenty Płatności – Pracownicy z tej grupy mają dostęp do zakładki Dokumenty płatności w module.
 • PŁATNOŚCI – Akceptacja płatności – gwarantuje dostęp do funkcjonalności zakładki Akceptacja płatności
 • PŁATNOŚCI – Zarządzanie – kluczowa grupa, która ma dostęp do zakładek:
  • Faktury zakupu
  • W przygotowaniu
  • Do eksportu
  • Zapłacone
  • Kaucje
 • PŁATNOŚCI – Zakładka konta bankowe – pracownicy z tej zakładki mają możliwość zarządzania kontami bankowymi i zatwierdzaniem ich.

 

Rozpocznij pracę z Ready_™

Uruchom system i korzystaj przez 14 dni bezpłatnie!